RAPORT al Biroului Permanent Central

prezentat în CONFERINŢA NAŢIONALĂ a ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE „Alexandru Ioan Cuza”
6 noiembrie 2013

STIMAŢI INVITAŢI
STIMAŢI MEMBRII AI CONSILIULUI DIRECTOR
STIMAŢI CAMARAZI DELEGAŢI LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ

De la început reiterăm prevederea statutară – art.18, potrivit căreia Conferinţa Naţională este organul suprem de conducere a Asociaţiei şi se convoacă la interval de 4 ani, având ca primă atribuţie analizarea şi aprecierea activităţii organelor de conducere pe toată scara ierarhică, a Comisiilor statutare ale Asociaţiei, precum şi activitatea filialelor şi subfilialelor. Stabileşte strategia şi obiectivele principale de activitate pentru următorii 4 ani.
Organele de conducere cu răspundere directă şi permanentă în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice şi statutare sunt Biroul Permanent Central la nivel central şi Birourile permanente la nivel teritorial ( filiale şi subfiliale ). Biroului Permanent Central revenindu-i obligaţia, potrivit art.21 aliniat 1 şi 9, să analizeze respectarea prevederilor Statutului Asociaţiei, modul de îndeplinire a hotărârilor Conferinţei Naţionale şi ale Consiliului Director, să organizeze Conferinţa Naţională şi şedinţele Consiliului Director, adoptând hotărâri.
Cred că suntem în asentimentul tuturor membrilor Consiliului Director că problematica ce urmează a fi analizată vă este binecunoscută, aceasta fiind dezbătută în şedinţele anuale şi în Adunările generale ale filialelor şi subfilialelor.
Îmi îngădui să afirm că suntem îndrituiţi, cu motivare temeinică, să apreciem cu satisfacţie şi profundă responsabilitate că în centrul preocupărilor organelor de conducere au stat dezideratele şi obiectivele consfinţite prin STATUT şi STRATEGIE, hotărârile Conferinţei Naţionale din 02.06.2009 iar toate hotărârile şi demersurile la nivelul organelor de conducere au fost conforme cu acestea.
Biroul Permanent Central a promovat şi implementat în activitatea practică toate propunerile valoroase din partea filialelor şi este un prilej minunat să adresez în numele Biroului şi personal, mulţumiri tuturor preşedinţilor de filiale care s-au implicat cu răspundere în acţiunea de îmbunătăţire a organizării şi funcţionării Asociaţiei, de conlucrare cu instituţiile locale, prefecturi şi primării, precum şi cu structuri ale societăţii civile.

ONORATĂ ASISTENŢĂ,

Suntem obligaţi să vă reamintim că perioada parcursă de la Conferinţa precedentă, cu preponderenţă etapa 2009 – semestrul I – 2012, a fost cu totul specială; a impus condiţii aparte de lucru la nivelul întregii Asociaţii, ne-a determinat, plecând de la „Mesajul de alertă” din februarie 2009, să concepem noi demersuri cu caracter prioritar şi să acţionăm cu toată răspunderea pentru a anihila efectele nocive asupra ANCMRR şi a rezerviştilor (pensionarilor) militari, ale unor măsuri concepute la nivelul Guvernului şi chiar a Parlamentului României.
Armata a fost supusă unui linşaj mediatic din partea unor politicieni care doreau cu orice preţ să câştige voturi pe spatele militarilor, să-i întoarcă pe militari împotriva militarilor, urmărindu-se manipularea acestora, care puteau deveni instrumente sau victime ale dezinformării; se urmărea zdruncinarea încrederii românilor în Armată, să-i defăimeze prestigiul câştigat alături de Biserica Ortodoxă de-a lungul vremii, cu tendinţe făţişe de afectare a capacităţii de apărare a României.
În contextul general creat în acel timp putem afirma că anul 2010 a marcat începutul unei perioade dintre cele mai dificile pentru fiinţarea Asociaţiei în ansamblu şi la toate nivelurile structurale.
Apreciem că pe fondul măsurilor ilegale şi abuzive ale Guvernului s-a declanşat o stare generală de nemulţumire, îngrijorare şi dezamăgire în rândul cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi familiilor acestora, amplificată de neregulile, erorile şi omisiunile constatate în adeverinţele de venituri ce s-au eliberat până la 30.12.2010 şi, care, au prejudiciat în luna ianuarie 2011 pentru 80% dintre aceştia, cuantumul pensiilor militare.
Trebuie să recunoaştem deschis, că pentru conducerea centrală a Asociaţiei greutăţile obiective, urmare a măsurilor impuse de Guvern au fost amplificate nejustificat de lipsa de înţelegere a poziţiei Biroului Permanent Central faţă de situaţia creată, de lipsa de comunicare cu membrii filialelor dar şi chiar a neîncrederii induse în demersurile iniţiate de Biroul Permanent Central.
Dar, ancorându-ne în realitatea cotidiană a vremii, ANCMRR, Consiliul Director, Biroul Permanent Central şi filialele, au prioritizat demersurile pentru disocierea segmentului socio-profesional ce-l reprezintă militarul în activitate sau în rezervă (retragere) de celelalte categorii socio-profesionale, acesta să nu fie supus comparaţiei, adresându-ne în mod oficial guvernanţilor, tuturor politicienilor şi chiar tuturor românilor că privaţiunile, rigorile, aspiraţiile şi exigenţele serviciului militar au fost impuse unui militar (pensionar) de pe băncile liceului militar, la vârsta de 14 ani, fiind aplicate şi suportate fără crâcnire timp de 40-45 de ani până la pensie, ele au fost asumate prin jurământ de credinţă faţă de Ţară, impuse prin Lege şi ordine ale M.Ap.N., militarul fiind obligat să apere România chiar cu preţul vieţii.
În acest sens, menţionăm că am înaintat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Comisiilor de Apărare, Comisiilor Muncă şi Protecţie Socială ale Parlamentului, Avocatului Poporului, Primului ministru al Guvernului toate argumentele care motivau poziţia noastră, exprimată în raport cu intenţia guvernului de a include pensia militară în sistemul unic.
Poziţia noastră a fost fermă, insistând ca legislaţia în vigoare referitoare la armată să fie armonizată pe deplin la legislaţia armatelor din NATO şi UE.
Nu am dat curs unor îndemnuri adresate şi proferări în mass-media de către diferite persoane şi structuri asociative prin care să prejudiciem „stabilitatea” în ţară, să nu ştirbim cu nimic prestigiul Armatei în cadrul societăţii româneşti, iar în virtutea verticalităţii şi seriozităţii noastre demonstrate în cei 88 de ani de la atestarea juridică a Asociaţiei am avertizat că dacă aşteptările noastre vor fi spulberate, ne rezervăm fără echivoc dreptul ca în numele tuturor membrilor Asociaţiei să facem uz de toate posibilităţile legale împotriva unor măsuri nedrepte, a unei legi antiromâneşti, pentru a ni se recunoaşte şi respecta drepturile consfinţite prin Constituţie şi dobândite prin Lege.
Este demn de menţionat că după aprobarea Legii nr.119/ 2010, Asociaţia a reluat intervenţiile în Parlamentul şi Guvernul României, Avocatul Poporului, inclusiv acţionarea în instanţă a Guvernului în numele celor 2366 de membrii ai Asociaţiei care au înregistrat scăderea cuantumului pensiilor.
Am subliniat, cu tărie în argumentele noastre, că în contextul în care Armata Activă şi cea de Rezervă nu fac grevă, asta nu înseamnă că putem face abstracţie de efectele pe termen lung pe care o Lege inechitabilă, abuzivă sau măsurile de ignorare a prevederilor constituţionale şi a Legislaţiei în vigoare le-ar putea avea asupra întregului sistem de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.
România este una din ţări NATO cu cele mai mici pensii şi solde acordate militarilor, cu toate că Armata Română este la acelaşi nivel de competenţă profesională şi de interoperabilitate, fiind respectată şi apreciată de-a lungul istoriei sale moderne, implicit în teatrele de operaţii ale NATO unde este astăzi prezentă.
Un lucru era cert că, în urma acţiunilor în instanţă puteam să ne fi ales cu unele consecinţe neavenite, dar previzibile care ar fi afectat profund parteneriatul cu Ministerul Apărării Naţionale. Este demn de remarcat că am informat pe domnul ministru Gabriel OPREA cu poziţia noastră oficială privind acţiunea în instanţă a Guvernului – implicit a Ministerului Apărării Naţionale, însă datorită decenţei noastre nu am înregistrat atitudini ostile din partea domnului ministru, ci dimpotrivă, ANCMRR s-a bucurat în continuare de toată solicitudinea şi înţelegerea necesare asigurării unei colaborări fructuoase.
Întrucât protecţia socială şi demersurile pentru asigurarea unor condiţii de stare socială şi de viaţă decente a membrilor asociaţiei şi familiilor acestora este prioritară, BPC a continuat lupta până la victoria finală în domeniul pensiilor militare – care a fost marcată de însuşirea tuturor amendamentelor noastre la Parlament şi Guvern şi incluse în Legea nr.241 cu aplicabilitate de la 01.10.2013, referitoare la măsurile reparatorii pentru acei pensionari militari a căror pensii au fost diminuate faţă de luna decembrie 2010 – şi revenirea lor la fostele cuantumuri.
Întrucât avem convingerea că toate mesajele de protest, demersurile procedurale în domeniul pensiilor noastre adresate Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului şi mass-mediei vă sunt cunoscute, acestea fiindu-vă trimise prin poştă şi mijloace electronice, nu mai continuăm să le analizăm, dar subliniem că avem un sentiment de insatisfacţie că unii reprezentanţi ai mass-media civilă precum ziarele: „Gândul”, „Cotidianul”, „Media fax”, „Realitatea”, „OTV” şi „Antena 3”, inclusiv şi „Observatorul militar”, au manifestat reticenţă faţă de noi.
În încheierea analizei acestui domeniu trebuie să subliniem cu profundă recunoştinţă responsabilitatea şi atitudinea aplicată a tuturor membrilor Biroului Permanent Central, în special a Grupului operativ de lucru – format din Primvice preşedinte, Vicepreşedinte, Purtător de cuvânt, Serviciul Juridic şi Consilierul juridic, Şeful Comisiei de Analiză a Respectării Prevederilor Statutului, Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale, ai preşedinţilor de filiale.
Întrucât urmează elaborarea unei noi legi a pensiilor militare de stat, am promovat şi vom susţine în continuare:
– respectarea principiului conform căruia pensiile în plată nu se mai recalculează;
– pe viitor să se ia în calcul întreaga perioadă de activitate, toate veniturile obţinute, inclusiv cele în misiuni în străinătate, iar perioada pentru o pensie completă să fie minim de 20 de ani;
– corelarea pensiilor să se facă în raport cu soldele cadrelor active şi inflaţia;
– pensiile militarilor să fie cumulate cu salariul ce-l poate primi un pensionar în perioada post-carieră;
– pensiile în plată redevin pensii militare de stat, acestea nu pot fi nici ocupaţionale şi nici contributive.
Bineînţeles vom relua demersurile noastre către Guvern, Ministerul Apărării Naţionale, Comisiile de apărare şi de muncă din Parlament pentru ca amendamentele noastre să fie promovate prin iniţiativă parlamentară dacă nu vor fi susţinute prin proiectul de lege preconizat.
Fără teamă de a greşi, vă asigur stimaţi participanţi la Conferinţa Naţională, că toţi membrii Biroului Permanent Central şi ai Consiliului Director au responsabilitatea hotărârilor adoptate, a faptelor şi acţiunilor personale şi colective, a angajamentelor asumate prin acceptarea funcţiilor statutare şi se străduiesc să respecte şi să valorizeze la standarde noi moştenirea înaintaşilor care este bine exprimată prin virtuţile cuprinse în deviza:
„PATRIE-ONOARE-DEMNITATE”.

ONORATĂ ASISTENŢĂ,

În contextul tematicii de referinţă a raportului trebuie să menţionăm că în paralel cu activitatea dedicată domeniului pensii militare, care a constituit şi va rămâne prioritatea nr.1 a preocupărilor Asociaţiei – Biroul Permanent Central şi Birourile filialelor s-au dedicat cu înaltă răspundere şi demnitate militară şi civică tuturor celorlalte obiective cuprinse în STATUT şi STRATEGIE, îndeplinirii tuturor hotărârilor Conferinţei Naţionale, Consiliului Director şi propriilor hotărâri.
Întreaga activitate în cadrul Asociaţiei în perioada analizată a fost încorporată în planurile anuale ale Biroului Permanent Central şi Birourilor Permanente ale filialelor şi bineînţeles în rezultatele obţinute, concretizate în documente şi activităţi desfăşurate.
Începând cu anul 2011, Planurile de activitate ale Biroului Permanent Central au fost structurate pe domenii de activitate cuprinse în strategie, iar pentru optimizarea funcţionării Biroului Permanent Central, pentru anul 2013, în mod experimental, s-a hotărât ca în baza planului general, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii prin departamentele şi serviciile pe care le coordonează să concretizeze demersurile specifice în planuri proprii şi să stabilească responsabilităţi concrete pe domenii de competenţă prevăzute în Strategia ANCMRR, aceste planuri constituind subiecte de analiză lunară sau trimestrială în toate structurile componente ale Aparatului Central de lucru, în afara analizelor Biroului Permanent Central.
Trebuie să menţionăm că efortul depus la toate nivelurile ierarhice a condus la creşterea prestigiului Asociaţiei, a reprezentativităţii şi notorietăţii. S-a înregistrat o creştere a eficienţei, a măsurilor şi demersurilor cu sprijin moralul, material şi financiar al Ministerului Apărării Naţionale, la nivel central şi cu sprijinul Primăriei Sector 2, iar la nivel local cu sprijinul unor prefecturi, consilii judeţene şi primării.
În context, Biroul Permanent Central apreciază statornicirea unei noi stări de spirit, generatoare de înaltă responsabilitate militară şi civică, de exigenţă şi coeziune dovedite în munca fiecărui membru al Biroului Permanent Central, al fiecărui membru al aparatului de lucru, la nivelul marii majorităţi a comitetelor şi birourilor filialelor.
Recunoaştem că starea stimulentă şi de optimism a fost întreţinută de fructuoasa colaborare cu ministrul Apărării Naţionale şi structurile centrale ale ministerului: Direcţia Management Resurse Umane, Direcţia Financiar-Constabilă, Direcţia Medicală, Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii, Departamentul de Relaţii cu Parlamentul şi Calitatea Vieţii, Comandamentul Logistic Întrunit, cu toate categoriile de forţe ale Armatei şi nu numai.
Cred că suntem în asentimentul dumneavoastră să adresăm tuturor respectuoase mulţumiri, să reînnoiesc sentimentele de stimă şi preţuire camaraderească şi să ne exprimăm speranţa realizării unor noi paşi calitativi în evoluţia de viitor a parteneriatului viabil cu Ministerul Apărării Naţionale.

ONORATĂ ASISTENŢĂ,

Doresc să menţionez că în perioada analizată, la toate nivelurile ierarhice ale Asociaţiei au existat o mai largă transparenţă şi o mai completă şi oportună comunicare între eşaloanele de conducere, între acestea şi membrii Asociaţiei.
La nivel central, ideea de bază care ne-a călăuzit activitatea a constituit-o respectarea poziţiei adoptate în relaţionarea cu structurile centrale şi locale ale statului, respectarea angajamentelor asumate prin protocoalele de colaborare şi parteneriat.
Avem în vedere realitatea recunoscută că, ANCMRR – la toate nivelurile, are competenţe limitate în domeniile de referinţă juridic, financiar, logistic, nu face parte din structura Ministerului Apărării Naţionale, iar toate demersurile şi acţiunile întreprinse trebuie să fie sustenabile.
În acest context, Consiliul Director şi Biroul Permanent Central au recunoscut, acceptat şi recomandat că ANCMRR nu poate fi niciodată în „OPOZIŢIE” ci întotdeauna trebuie să relaţioneze cu toate forţele politice şi instituţiile publice care o recunosc şi o pot ajuta în împlinirea dezideratelor asumate, menţinându-se în poziţie „apartinică”, cu respectarea demnităţii şi onoarei militare, promovând un comportament civic înaintat şi unitatea în cadrul ANCMRR.
Deşi apreciem că munca, demersurile şi rezultatele activităţii desfăşurate vă sunt în general cunoscute, totuşi credem că este benefică o trecere în revistă a principalelor realizări înregistrate la nivel central şi local.
Reiterăm şi în acest moment de analiză că toate demersurile şi activităţile organizate au fost în strictă concordanţă cu etapele specifice parcurse şi direct ancorate în realitatea cotidiană a întregii societăţi româneşti.
La nivel central se remarcă:
– îmbunătăţirea Statului ANCMRR cu finalizare în această Conferinţă;
– continuarea fiinţării ANCMRR sub înaltul patronaj al Preşedinţiei şi patronajul Ministerului Apărării Naţionale – întâlnirea cu Preşedintele României iar miniştrii Apărării Naţionale din etapa analizată: domnul Teodor MELEŞCANU, Gabriel OPREA şi Mircea DUŞA, cu excepţia domnului Corneliu DOBRIŢOIU – care ne-a ignorat, au acceptat preşedinţia de onoare a ANCMRR;
– protocoalele încheiate cu Alianţa Centru – Stânga (PSD + UNPR), cu Primăria Sectorului 2 a Capitalei, cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Academia Tehnică Militară şi Secţia de Ştiinţe Militare din cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu diferiţi agenţi economici, şi entităţi culturale, etc.;
– participarea în Comisia Superioară pentru elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative specifice Ministerului Apărării Naţionale, la care au participat în medie trei la cinci membrii ai Biroului Permanent Central, iar propunerile au fost însuşite de către iniţiatorii proiectelor în proporţie de 80- 85 %;
– participarea la dialog social între asociaţiile şi fundaţiile din sfera de competenţă a Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în cadrul Consiliului Persoanelor Vârstnice;
– participarea la reglementarea activităţii cercurilor militare, a noii repartiţii teritoriale, elaborarea punctului de vedere al ANCMRR privind concepţia de: „Cultură şi tradiţii în Armata României”;
– organizarea de vizite şi întâlniri cu reprezentanţii categoriilor de Forţe Armate, ai Universităţii Naţional de Apărare „Carol I” şi Academiei Tehnice Militare, la Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii, Punctul de comandă a Diviziei 1 Infanterie „Dacica”, la lansarea de cărţi cu tematică militară în asociaţii şi fundaţii ca: Filiala de Istorie Militară din Societatea de Ştiinţe Istorice „Nicolae Iorga”, Fundaţia Aerospaţială Română, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, ş.a.m.d.;
– acordarea premiului anual pentru cea mai valoroasă lucrare de masterat în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, înmânat pentru a 18- oară consecutiv de la iniţierea lui;
– finalizarea şi înaintarea în Parlament de către unii iniţiatori, militari de carieră, a două proiecte de legi elaborate de ANCMRR privind cadrele militare în rezervă şi în retragere:
– Lege privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă și în retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale;
– Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.80/ 1995 privind sintagma: „cadre militare în retragere”, iar luna trecută, în baza protocolului cu Alianţa Centru-Stânga am înaintat primului ministru Victor PONTA şi viceprim ministrului Gabriel OPREA, propuneri pentru cumulul pensiei cu salariul pentru militari.
În luna septembrie a.c. s-au înaintat propuneri privind modificarea legii de organizare şi funcţionare a Ministerului Apărării Naţionale şi o propunere privind Constituţia României – referitoare la Statul naţional unitar Român şi minorităţile etnice:
– întărirea unităţii structurilor asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională;
– reînnoirea calităţii de utilitate publică;
– finalizarea însemnelor heraldice, a Steagului de identificare care a fost decorat cu emblemele Ministerului Apărării Naţionale, Statului Major General, categoriilor de Forţe Armate şi Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii;
– instituirea prin Hotărârea nr.467/ 12.05.2010, la iniţiativa Biroului Permanent Central cu sprijinul nemijlocit al domnului Gabriel OPREA, ministrul Apărării Naţionale, a Zilei Rezervistului Militar, înscrisă în capitolul „Sărbători militare” al Calendarului Tradiţiilor Militare, periodic de istorie şi cultură militară, editat de Statul Major General;
– emiterea şi conferirea Medaliei aniversare a „Rezervistului Militar” precum şi a ,,Emblemei de onoare a ANCMRR”;
– cu sprijinul unor membrii ai Grupului de Consilieri Seniori, s-au organizat simpozioane dedicate Unirii Principatelor Române, Marii Uniri de la 1918 – Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei, Zilei Rezervistului Militar. În aceste reuniuni ştiinţifice au fost antrenaţi membrii Academiei Române, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, ai Societăţi Române de Ştiinţe Istorice, ai Comisiei de Istorie Militară, cadre didactice universitare şi cercetători, veterani de război – de fiecare dată am fost onoraţi cu prezenţa reprezentanţilor Guvernului, din domeniul ştiinţei şi artei, ai Bisericii Ortodoxe Române, Preşedinţiei – la reuniunea dedicată Zilei Armatei din 2010, fiind prezent însăşi Preşedintele României şi Preşedintele Academiei Române;
– la aniversarea a 150 de ani de la constituirea Statului Major al Armatei Române ( 2009), în semn de recunoaştere a reprezentativităţii, utilităţii şi notorietăţii publice în prima Enciclopedie a Armatei Române, ANCMRR i s-a consacrat un amplu articol;
– ANCMRR a fost o prezenţă activă atât pe plan central cât şi local la ceremonialele militare şi religioase organizate cu prilejul zilelor Imnului şi Drapelului Naţional, zilelor armelor şi ale structurilor militare, depunerii Jurământului militar, înmânarea sau decorarea drapelelor de luptă; în context menţionăm şi participarea reprezentanţilor ANCMRR la activităţile de protocol cu ambasadele acreditate la Bucureşti;
– în etapa analizată ANCMRR s-a aflat la originea şi gestionarea a peste 30 acţiuni majore în planul relaţiilor internaţionale, întărind mai mult ca oricând, dacă era cazul, nu numai faptul că Asociaţia noastră este cea mai reprezentativă la nivel naţional, dar şi legitimarea acestei reprezentativităţi pe plan internaţional – în prezent având relaţii de colaborare cu structuri similare în BULGARIA, GERMANIA, ITALIA, MOLDOVA, POLONIA, SERBIA, SLOVENIA şi UNGARIA, recent participând la Conferinţa Internaţională Regională; a acceptat să facă parte din grupul altor 7 state axat pe problematica rezerviştilor militari
(SERBIA, CROAŢIA, MUNTENEGRU, ALBANIA, ITALIA, GRECIA şi REPUBLICA SARPSCA);
– s-a monitorizat permanent acţiunea de elaborare a unor noi reglementări în domeniul sănătăţii publice, formulând şi iniţiind Ministerului Sănătăţii, propuneri şi opinii punctuale la fiecare variantă din cele 4 publicate de minister spre dezbatere publică, reiterându-se:
– dreptul de decontare din fondul de asigurări de sănătate a diferenţelor de tarif al medicamentelor, serviciile medicale, protezelor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale în toate variantele practicate, inclusiv a asistenţei în farmaciile aparţinând policlinicilor şi spitalelor militare;
– reiterarea propunerii de realizare a unui Cămin-spital pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere şi membrii familiile acestora de către Ministerul Apărării Naţionale;
– prelungirea, cu sprijinul direct al domnului viceprim-ministru Gabriel OPREA, Preşedinte de onoare şi a domnului Neculai ONŢANU, Primar al Sectorului 2 – membru de onoare al Asociaţiei, a concesionării către Ministerul Apărării Naţionale, a Staţiunii „Bălţăteşti” pentru încă 40 de ani;
– s-au făcut demersuri pentru oficializarea legală a sediilor ocupate de filiale şi subfiliale în spaţiile (locaţiile) Ministerului Apărării Naţionale şi pentru menţinerea facilităţilor de decontare în proporţie de 90 % din tariful de cazare în cămine, hoteluri şi alte formaţiuni din fondul Ministerului Apărării Naţionale;
– implicarea directă în soluţionarea favorabilă a cererilor filialelor Feteşti şi Turnu Măgurele de menţinere a unor spaţii sau clădiri în urma cedării sau transferării unor cazărmi precum şi obţinerea unor terenuri pentru înfiinţarea de cimitire militare sau parcele militare în cimitirele civile – Sibiu, Giurgiu, Bistriţa;
– s-a intervenit la Statul Major General pentru reglementarea acordării onorurilor militare la ceremonialul de înmormântare al cadrelor militare în rezervă şi în retragere în garnizoanele unde nu mai sunt fanfare militare;
– asigurarea primirii şi repartizării biletelor de tratament şi odihnă – avem în vedere staţiunile BĂLŢĂTEŞTI, VATRA DORNEI, în cele de la munte şi mare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, precum şi la OLĂNEŞT, prin Spitalul ELIAS şi a celor din reţeaua Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Casa Naţională de Pensii Publice;
– îmbunătăţirea colaborării cu Patriarhia Ortodoxă Română, prin participarea reciprocă la activităţi specifice şi prin contribuţii la fondul pentru construirea „Catedralei Neamului” şi dotarea cu icoane a Bisericii Ortodoxe ridicată la Most în Republica CEHĂ – ca memorial al eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial pentru eliberare CEHOSLOVACIEI, ANCMRR participând la sfinţirea acesteia. În context se înscrie şi Reuniunea Creştinească şi de recunoaştere a ANCMRR ce urmează să se desfăşoare, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, la sediul Patriarhiei Române cu Prea Fericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, planificată în data de 07.11.a.c;
– în spirit de solidaritate se înscrie şi ajutorul financiar acordat unor sinistraţi în urma calamităţilor din zonele BUZĂU şi VRANCEA şi la care au contribuit marea majoritate a filialelor; nu putem trece cu vederea şi trebuie să reamintim şi să mulţumim cu recunoştinţă profundă domnului general-maior Neculai ONŢANU – Primarul Sectorului 2, membru de onoare al Asociaţiei, pentru confecţionarea de medalii aniversare ,,Rezervistul militar”, ,,Emblemei de onoare a ANCMRR” şi a celor 90 de costume de haine militare pentru membrii Consiliului Director şi nu în ultimul rând să-i mulţumim domnului colonel Ionel CIUCLEA pentru sponsorizările financiare acordate Biroului Permanent Central.
Demne de remarcat sunt şi demersurile făcute cu perseverenţă pentru acordarea membrilor ANCMRR, care s-au distins prin activitatea, demnitatea şi probitatea dovedite pe timpul cât au fost în activitate, cât şi după trecerea în rezervă/ retragere în cadrul Asociaţiei, a unei recompense morale constând în promovarea la un grad superior celui pe care îl au, precum şi acordarea de distincţii naţionale sau militare. Ca urmare, în perioada 2009-2012, au fost promovaţi în grad 20 generali, li s-a acordat gradul de general la 51 de colonei/ comandori, au fost înaintaţi în grad 1252 ofiţeri, 78 maiştrii militari şi 181 subofiţeri.
Cei 1582 membrii ai Asociaţiei reprezintă 42,4 % din totalul avansărilor din perioada 1990-2012. În perioada de referinţă au fost decoraţi cu ordine şi medalii naţionale un număr de 10 membrii ai Asociaţiei. Totodată, unui însemnat număr de cadre militare în rezervă şi în retragere le-au fost conferite „Emblema de Onoare a Armatei Române” şi „Emblema de Merit – Rezerva Armatei Române”;
– în aceeaşi perioadă, cu totală satisfacţie menţionăm că Revista „Rezerva Oştirii Române” s-a îmbogăţit continuu şi calitativ, cele 8 numere ale acesteia însumând 700 pagini şi peste 260 articole, analize, studii, eseuri şi însemnări care au ilustrat o tematică diversificată, de un real folos pentru membrii ANCMRR, precum:
– probleme organizatorice;
– calitatea vieţii, relaţii interne şi internaţionale;
– participarea cadrelor militare în rezervă şi în retragere la viaţa cetăţii;
– activităţi în folosul armatei;
– implicarea în actul de cultură, în cunoaşterea momentelor cheie din istoria ţării şi armatei sale;
– participarea la educarea tinerei generaţii;
– activismul vârstei a III a şi îmbătrânirea activă prezentând subiecte cu impact deosebit persoanelor de vârsta a III a;
– nu este de neglijat să reamintim că o realizare importantă a constituit-o, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, crearea site-ului ANCMRR, refacerea cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale în urma „piratării” acestuia şi bineînţeles reactivarea Instituţiei Purtătorului de Cuvânt şi înfiinţarea Departamentului Comunicare, Protocol şi Relaţii cu asociaţiile similare din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională;
– în perioada mai 2012-0ctombrie 2013 fiind transmise peste 60 comunicate, comunicate de presă, informări prin poşta electronică, faxuri şi poşta militară. Site-ul ANCMRR a fost vizitat în medie de peste 500 de accesări pe zi, fiind zile cu peste 2000 de accesări. În acelaşi timp s-au transmis peste 30 comunicate de presă către mass-media – presă scrisă, TV, radio prin care am informat legitimitatea şi reprezentativitatea ANCMRR precum şi disponibilitatea privind unele probleme referitoare la pensionarii militari şi nu numai, s-au îmbunătăţit relaţiile de colaborare cu Trustul de Presă al Armatei.

ONORATĂ ASISTENŢĂ,

Deşi activitatea filialelor este binecunoscută, fiind dezbătută în adunările generale din acest an în care au avut loc şi alegerea noilor organe de conducere, respectiv a Comitetului, Biroului permanent al acestor structuri, precum şi a delegaţilor la Conferinţa Naţională. În majoritatea cazurilor, adunările generale au fost onorate de prezenţa membrilor din conducerea ANCMRR, comandanţilor de garnizoană şi ai unităţilor militare din zonă, a reprezentanţilor prefecturii, consiliilor judeţene şi administraţiei locale, a structurilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, reprezentanţi ai presei, radioului şi TV locale, fapt care dovedeşte aprecierea şi prestigiul de care se bucură filialele ANCMRR.
Analizele desfăşurate au avut ca element de referinţă prevederile Statutului, hotărârile eşaloanelor superioare şi ale propriilor hotărâri.
Încercăm să etalăm cele mai semnificative aspecte din activitatea filialelor, pe lângă cele care au fost prezentate referitoare la întreaga Asociaţie.
Trebuie să recunoaştem că rezultatele sunt diferite în funcţie de gradul de implicare şi interesul manifestat de comitet, biroul permanent, precum şi de preşedintele filialei.
S-a constatat că acolo unde se respectă hotărârile Conferinţei Naţionale, ale Consiliului Director şi măsurile Biroului Permanent Central, propriile hotărâri, în aceste filiale situaţia şi activitatea sunt din cele mai bune şi menţionăm cu satisfacţie camaraderească că marea majoritate a filialelor se încadrează în aceste cerinţe;
– toate filialele au aniversat, în perioada analizată, împlinirea a două decenii de la constituire, consacrând acestui eveniment interesante evocări precum şi editarea unor monografii (BACĂU, OLT, ARAD, MUREŞ, CONSTANŢA, NEAMŢ, GORJ, DOLJ, CLUJ, IAŞI, HUNEDOARA, BRĂILA, SUCEAVA); majoritatea covârşitoare a filialelor judeţene şi de sector au răspuns cu promptitudine la solicitarea Biroului Permanent Central de a furniza datele de identificare şi reprezentare pentru înscrierea lor în MONOGRAFIA ANCMRR aflată în etapă de finalizare – fiind o lucrare de referinţă pentru imaginea ANCMRR;
– structurile asociative afiliate la ANCMRR, precum cele ale geniştilor, chimiştilor, ceferiştilor, medicilor şi farmaciştilor militari în rezervă/ retragere, împlinindu-se un număr de ani de la constituirea respectivelor arme şi specialităţi în Armata Română, au folosit prilejul organizând simpozioane aniversare, în cadrul cărora au evocat tradiţiile şi evoluţiile, personalităţile militare care şi-au pus amprenta pe dezvoltarea respectivelor arme şi specialităţi. De asemenea filialele judeţene şi membrii Asociaţiei s-au implicat direct în organizarea întâlnirilor de promoţie, oferind camarazilor din activitate exemple de devotament şi respect pentru instituţia şi cariera militară, spirit de corp şi camaraderie;
– a sporit interesul filialelor şi subfilialelor pentru colaborarea cu revista Asociaţiei prin transmiterea informărilor, a unor articole pentru popularizare şi schimb de experienţă; se remarcă filialele CLUJ, BRAŞOV, DOLJ, Sectorul 6, SIBIU, MEHEDINŢI, MUREŞ, HUNEDOARA, IAŞI, SUCEAVA, GIURGIU, ARAD, GORJ, BIHOR şi altele, mai puţin: VASLUI, GALAŢI, HARGHITA, COVASNA, ILFOV şi Sectorul 4;
– aproape toate filialele folosesc cu succes presa locală, în mod deosebit pentru a prezenta activitatea pe care o desfăşoară, remarcându-se filialele CLUJ, BIHOR, SUCEAVA, IAŞI, CONSTANŢA, ARAD – au reviste şi ziare proprii: Filiala IAŞI „Rezervistul Militar”, Filiala ARAD „STINDARD”, Filiala HUNEDOARA „Actualitatea Hunedoreană”, Filiala BUZĂU „Rezervistul Buzoian”.
În ceea ce priveşte derularea de relaţii internaţionale la nivelul filialelor – 22 activităţi în etapa analizată, nu numai de către filialele limitrofe – BIHOR, GIURGIU, MEHEDINŢI, CONSTANŢA, IAŞI, precum şi cele din PRAHOVA – CÂMPINA şi CLUJ, au contribuit nemijlocit la promovarea imaginii României, a Armatei active şi de rezervă, a legăturilor bilaterale la nivel transfrontalier.
Stimaţi camarazi, pentru alte aspecte semnificative privind filialele se poate consulta Revista „Rezerva Oştirii Române” nr.1/ mai 2013.

ONORATĂ ASISTENŢĂ,
STIMAŢI CAMARAZI,

Prezentarea aspectelor pozitive, a rezultatelor notabile şi notorii ar putea continua, aspectele prezentate nu sunt exhaustive, dar vă îndemn pe toţi să recunoaştem că în munca noastră, pe întreaga scară ierarhică am înregistrat şi unele insatisfacţii datorate pe de o parte perpetuării unor nereguli, concepţii greşite de conducere, interpretării eronate şi foarte subiective a STATUTULUI şi Hotărârilor adoptate de către Consiliu Director şi Biroul Permanent Central, iar pe de altă parte de menţinerea până la 01.10.a.c. a unei stări de nemulţumire, de neîncredere şi îngrijorare induse de toate măsurile de recalculare şi revizuire a pensiilor, a atitudinii nejustificate de reticenţă a unor personalităţi şi instituţii publice cărora le-am promovat demersurile, la care se adaugă, nu în ultimul rând, acţiunea concentrată pentru dezbinarea ANCMRR în favoarea unor structuri asociative fără orizont şi recunoaştere.
Pe fondul celor mai sus menţionate se disting aspecte cu efecte diferite de consecinţă:
– nu se cunoaşte şi nu s-a acceptat că ANCMRR este un ONG nonprofit, apolitic şi de utilitate publică, care presupune extinderea acţiunilor şi dincolo de domeniul social-logistic al pensiei şi asistenţei sanitare;
– neacceptarea limitelor unor competenţe şi drepturi ce revin ANCMRR, cuprinse de altfel în STATUT;
– exagerarea unor posibilităţi de intervenţie directă a ANCMRR în schimbarea unor stări de lucruri, pentru menţinerea şi obţinerea unor drepturi;
– neînţelegerea faptului că ANCMRR prin scop, obiective, metode şi căi de acţiune nu poate fi confundată cu o simplă asociaţie de pensionari şi nu poate fi identificată cu o structură de tip sindicat, care prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.469/ 2003 nu este specifică pensionarilor şi cu atât mai puţin cadrelor militare în rezervă şi în retragere;
– imixtiunea vădită şi complet nejustificată a reprezentanţilor altor structuri asociative în rândul unor filiale şi subfiliale, a membrilor structurilor de conducere de la filialele – cazurile cele mai elocvente – DOLJ, TULCEA, PRAHOVA, ARGEŞ, pe care nu dorim să le mai comentăm;
– nu s-a accentuat pe realizarea concretă a unor relaţii de colaborare între ANCMRR şi mass-media; nu s-a reuşit motivarea filialelor de a comunica prin site-ul ANCMRR, iar mulţi membrii nu au cunoştinţă de conţinutul materialelor comunicate de Biroul Permanent Central;
– unele organe de conducere, unii preşedinţi de filiale au dat dovadă de slăbiciune, împăciuitorism, lipsă de fermitate şi toleranţă maximă, s-au ignorat prevederile STATUTULUI art.4, 5, 6, 7, 17, 66 şi în mod deosebit a îndatoririlor membrilor prevăzute la art.10, aliniat 4,5,6 dintre care citez:
„să ia atitudine fermă împotriva tuturor acţiunilor şi manifestărilor care aduc atingere statului de drept, sistemului democratic şi prestigiului armatei”;
„să acţioneze permanent pentru menţinerea şi ridicarea prestigiului asociaţiei, să nu se implice în activităţi care contravin onoarei şi normelor de comportare civică”;
„hotărârile adoptate de organele de conducere sunt obligatorii pentru toate filialele, subfilialele şi pentru toţi membrii Asociaţiei, indiferent de poziţia personală exprimată verbal, în scris sau prin vot”;
„prevederile prezentului STATUT sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei şi pentru toate organele de conducere” – încheiat citatul;
– în multe filiale, existenţa a 2-3 sau mai mulţi membrii ai Asociaţiei care acţionează şi în SCMD, structură ilegal constituită, fac apologia acestei structuri, neagă activitatea ANCMRR în ansamblu şi îşi arogă nejustificat succesele acesteia. Trebuie să subliniez că majoritatea membrilor Consiliului Director, a preşedinţilor de filiale cu excepţia a 4-5 au înţeles bine poziţia Biroului Permanent Central, a Asociaţiei în ansamblul ei:
– unele greşeli de exprimare produse care au fost recunoscute, justificate şi îndreptate. În concret ne referim la faptul că Biroul Permanent Central în demersurile pentru modificarea OUG nr.1/ 2011 şi Legii nr.119/ 2010 s-a adresat direct Guvernului şi Coaliţiei politice dar fără răspuns de la PDL şi UDMR şi atunci s-a adresat direct UNPR – cu o importantă influenţă în Coaliţie şi în scrisorile adresate ministrului Apărării Naţionale şi conducerii UNPR din dorinţa de supersensibilizare s-au folosit unele expresii nu tocmai potrivite cu poziţia noastră apartinică, fapt ce i-a determinat pe acei camarazi autointitulaţi infailibili, radicalişti şi sindicalişti să declanşeze intervenţii inflamatorii în mass-media scrisă şi pe internet la adresa Conducerii centrale a ANCMRR.
Reiterăm ideea că Biroul Permanent Central şi Birourile Permanente ale filialelor trebuie să participe la dialogul societăţii civile, să-şi promoveze interesele, fără adeziuni şi declaraţii partizane indiferent cine este iniţiatorul acestor acţiuni, respectând prevederile STATUTULUI.
În consens cu cele mai sus menţionate dorim să vă asigurăm, STIMAŢI CAMARAZI, că toţi membrii Biroului Permanent Central lucrează pe bază de voluntariat, au responsabilitatea faptelor şi acţiunilor personale, a angajamentului asumat prin acceptarea funcţiilor statutare, nimeni din Biroul Permanent Central nu poate fi acuzat de aservire politică şi nici de partizanat partinic, iar în relaţionarea cu partidele politice, forţele politice parlamentare şi neparlamentare, Biroul Permanent Central a respectat întotdeauna prevederile art.3 şi 5 din STATUT şi declară ferm că nu s-au primit oferte de asociere cu acestea.
Protocolul încheiat cu Alianţa Centru-Stânga (PSD + UNPR) din cadrul USL este un argument temeinic al celor menţionate, respectă prevederile art.5 din STATUT şi vizează sprijinul necesar Asociaţiei pe întreaga scară ierarhică pentru îndeplinirea obiectivelor asumate, plecând de la realitatea că avem nevoie de colaborare şi ajutor. ANCMRR nu poate fi izolată în societatea românească, schimbările politice şi în structurile de putere ale statului afectează în general funcţionarea ANCMRR ca şi ONG cu toate trăsăturile consemnate în STATUT.
Biroul Permanent Central a respins şi respinge cu toată răspunderea şi probitatea morală toate etichetările, jignirile şi părerile neavenite indiferent din partea cui vin, din păcate şi a unor membrii cu funcţii de conducere cărora li s-a acordat încredere şi respect (cazul general Surdu – Filiala Sector 5, general Pâlşoiu şi colonel Naon – Filiala Dolj şi general Dan Şerban, secretar general, cărora li s-a retras calitatea de membru al ANCMRR), considerând că la unii poziţiile răutăcioase au fost influenţate din afara Asociaţiei, iar unii au fost mânaţi de orgolii şi interese nejustificate. Biroul Permanent Central apreciază că numai cine nu ştie sau nu doreşte să recunoască activitatea şi eficienţa demersurilor Asociaţiei, că în munca zilnică, se pot comite şi unele erori involuntare, mai ales în exprimare, numai aceştia recurg la poziţii lipsite de cel mai elementar simţământ de camaraderie şi a spiritului de corp.

ONORANTĂ ASISTENŢĂ,
DRAGI CAMARAZI,

În încheierea raportului de analiză doresc să reliefez că problematica şi aspectele prezentate nu sunt exhaustive.
Dumneavoastră cunoaşteţi foarte bine şi alte aspecte specifice.
Dorim ca acest RAPORT să constituie o provocare la completarea propriilor analize din Adunările generale din acest an, dar şi pentru fiecare membru al Consiliului Director.
Avem acumulată o bogată experienţă, avem un important fond de activităţi şi demersuri, un corp competent de cadre militare în rezervă şi în retragere care trebuie valorificate superior.
Trebuie să ne mândrim că ANCMRR, prin eşalonul militar ce-l reprezintă are profunde semnificaţii militare şi istorice din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1866), iar ca asociaţie este atestată juridic din 1925.
Sunt date, din păcate, încă puţin cunoscute şi mai puţin recunoscute de toţi militarii români şi cu atât mai puţin în societatea civilă.
De aceea, consider oportun ca şi la acest forum de conducere să reiterez obligativitatea noastră, astăzi mai mult ca oricând, să ne fructificăm existenţa în evoluţia noastră istorică şi a societăţii româneşti, Armata fiindu-i pilon de bază prezent în realizarea şi desăvârşirea tuturor momentelor istorice ale dezvoltării României moderne, să glorificăm trecutul, să ne venerăm înaintaşii, aducându-le prinosul nostru de recunoştinţă, să le urmăm exemplul şi să acţionăm cu dăruire şi abnegaţie pentru îndeplinirea nobilelor misiuni asumate în spiritul devizei:

„PATRIE – ONOARE – DEMNITATE”,

să dovedim probitate profesională şi camaraderească în unitate de nezdruncinat şi pe bază de cauzalitate înţeleaptă în tot ce vom întreprinde, întrucât avem forţa şi tăria necesare la toate nivelurile structurale ale Asociaţiei.

ONORANTĂ ASISTENŢĂ,
STIMAŢI CAMARAZI,

Astăzi, la începerea mandatului ce va fi acordat organelor de conducere ce vor fi alese – Consiliului Director şi Biroului Permanent Central – vor trebui să valorifice superior întreaga experienţă acumulată, să menţină şi să ridice ştacheta reputaţiei, recunoaşterii şi a rezultatelor înregistrate. Hotărârea Conferinței Naţionale va trebui să cuprindă o orientare generală pentru activitatea viitoare, să prioritizeze obiectivele şi acţiunile care să fie corelate permanent cu realităţile impuse de evoluţia societăţii româneşti, de bază rămânând STATUTUL în forma îmbunătăţită şi STRATEGIA ASOCIAŢIEI completată, documente ce vor fi supuse CONFERINŢEI de domnii general-locotenent (r) dr. Radu VLĂSCEANU, general de brigadă (r) dr. Ion GANEA şi general de brigadă (r) ing. Gheorghe GÂRLEA.

ONORANTĂ ASISTENŢĂ,

Doresc să închei această analiză, exprimând convingerea pentru o înţelegere superioară şi temeinic argumentată a tuturor aspectelor şi învăţămintelor desprinse, a necesităţilor şi sarcinilor imediate şi de viitor.
Încă o dată adresez mulţumiri tuturor pentru participare la acest forum, pentru activitatea desfăşurată, multă sănătate şi împliniri în viaţa personală, a familiilor dumneavoastră şi în familia noastră – ANCMRR.

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne călăuzească paşii şi
să ne ocrotească cu GRAŢIA-I DIVINĂ !

„LA MULŢI ANI ŞI SUCCES DEPLIN
ANCMRR „ALEXANDRU IOAN CUZA”

„SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN NOI !”

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Previous Article
Next Article