Istoricul ANCMRR

În urmă cu 145 de ani, prin Legea asupra poziţiei ofiţerilor, promulgată de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 3/15 decembrie 1864, se stabilea în premieră ,,rostul ofiţerilor care treceau în disponibilitate care, conform acestei legi, se puteau afla în poziţiile: activitate, disponibilitate, neactivitate, reformă şi în retragere. Este demn de remarcat faptul că legea prevedea, pentru cadrele devenite disponibile, posibilitatea numirii lor în funcţii importante ale statului, având în vedere capacitatea organizatorică, spiritul de ordine şi disciplină caracteristice acestui corp de cadre.
Preocupările pentru reglementarea poziţiei cadrelor militare neactive au continuat şi după anul 1864 şi se poate spune că este de actualitate şi în zilele noastre. Cu toate îmbunătăţirile aduse în sprijinul cadrelor neactive, legislaţia adoptată până în 1877, în special pe linia asistenţei sociale, nu a fost întotdeauna în favoarea acestora. Pentru a-şi putea apăra interesele, cadrele militare neactive nu dispuneau de structuri organizatorice proprii. Începând cu anul 1884 au fost înfiinţate, prin lege, primele organizaţii ale acestei categorii sociale. Prima, consemnată oficial, a fost „ Societatea Veteranilor Independenţi , înfiinţată la Bucureşti în anul 1885. Până în anul 1915 au mai fost înfiinţate încă opt asociaţii ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Perioada interbelică a fost deosebit de fecundă sub aspectul organizării corpului cadrelor militare în rezervă şi în retragere, luând fiinţă 35 de uniuni şi asociaţii. Astfel, în anul 1923 a fost constituită ,,Uniunea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, care cuprindea ofiţeri aflaţi în această poziţie de pe întreg teritoriul României Mari, având sediul în Bucureşti şi secţiuni în capitalele de judeţ şi în unele oraşe. Membrii de onoare ai acestei Uniuni au fost mareşalii Alexandru Averescu şi Constantin Prezan care, prin prezenţa lor, au sporit autoritatea şi prestigiul Uniunii. După promulgarea Legii nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii), publicată în Monitorul Oficial nr. 27/ 6 februarie 1924, a luat fiinţă în anul 1925 Societatea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere Proveniţi din Activitate (S.O.R.P.A.) care a devenit persoană juridică în anul 1932. Printre preşedinţii Societăţii s-au aflat generalii I. Culcer, C. Coandă şi N. Samsonovici. În activitatea sa S.O.R.P.A. s-a bazat pe legătura strânsă cu Ministerul Apărării Naţionale. Prin statutul şi regulamentul de funcţionare, atât U.O.R.R. cât şi S.O.R.P.A. îşi propuneau ca obiective: dezvoltarea simţământului de solidaritate şi camaraderie între cadrele militare în rezervă şi în retragere, întărirea relaţiilor cu cadrele militare active, lupta pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a membrilor săi, precum şi a invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război, apărarea demnităţii şi onoarei cadrelor militare în rezervă şi în retragere, recomandarea celor mai capabile elemente pentru ocuparea unor funcţii importante în stat.
Intrarea României în Cel de Al Doilea Război Mondial, precedată de rupturile teritoriale din anul 1940, a însemnat imense sacrificii pentru ţară şi implicit pentru corpul cadrelor în rezervă şi în retragere, chemat să lupte alături de întreaga armată activă. Mobilizate la toate eşaloanele armatei de operaţii şi la armata de interior, raportul între cadrele în rezervă şi cele active era, la 15 Iunie 1940, următorul: la ofiţeri – 16600 rezervişti, faţă de 15383 activi, iar la subofiţeri – 8585 rezervişti, faţă de 25633 activi. După preluarea puterii de către generalul Antonescu în 1940 şi înlăturarea Gărzii de Fier, în ianuarie 1941, acesta şi-a propus să facă ,,ordine” în ceea ce priveşte organizaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Astfel, prin Ordinul General nr. 81, din august 1942, s-a constituit, pe lângă Ministerul Apărării, un ,,Comitet de Control al Activităţii şi Situaţiei Patrimoniale- a tuturor asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere”, condus de generalul de armată în rezervă Nicolae Ciuperc. Comitetul a constatat că, la 9 februarie 1943, în ţară existau 41 de organizaţii ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Din 31 organizaţii care au fost controlate, 4 erau ale CMRR, cu 16.178 membri, 2 de subofiţeri, cu 5.900 membri, 20 ale gradelor inferioare, cu 74.564 membri şi 5 asociaţii cu caracter special, cu 23.259 membri. Comitetul a propus organizarea a patru asociații pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere şi foştii combatanţi : două pentru ofiţeri şi anume Uniunea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere (UORR) şi Societatea Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din Armată ( SORPA ) şi două asociaţii pentru subofiţeri. Acest proiect de organizare a fost anulat de actul de la 23 august 1944. Regimul totalitar comunist a anulat legislaţia privitoare la dreptul de asociere a cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi prin Decizia Consiliului de Miniştri nr.182 din 20 februarie 1948 a fost dizolvată Societatea Ofiţerilor în Rezervă, iar prin Decizia nr.1342 din 21 septembrie 1948 au fost desfiinţate ultimele organizaţii ale acestora, după o activitate de peste şase decenii. Apoi, timp de 42 de ani, cadrelor militare în rezervă şi în retragere le-a fost interzis dreptul de asociere.

În ziua de 31 mai 1990, s-a constituit un Comitet de iniţiativă, format din 24 ofiţeri şi generali în rezervă şi în retragere proveniţi din Ministerul Apărării Naţionale, care şi-a propus reluarea tradiţiilor privind organizarea cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi a hotărât să înfiinţeze Liga Naţională a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere. Cei care doreau acest lucru erau conduşi de voinţa de a reface unitatea de corp a ofiţerilor aflaţi în rezervă şi în retragere şi de a continua nobilele tradiţii ale structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere atestate legal în perioada interbelică. Comitetul de iniţiativă era format din: gl.lt.(r) Popescu Stelian şi coloneii (r) Mihai Mihail, Ion Costică, Popescu Constantin, Ciolponea Stelian, Şerban Constantin, Ucrain Constantin, Grigore Matei, Grama Toma, Furnică Ion, Moise Ion, Câţu Petre, Albulescu Aurel, Constantinescu Paul, Nichita Marţian, Agapie Coman, Popescu Cornel, Constantinescu Constantin, Gheorghe Ion, Popa Cornel, Stanciu Ancu, Fălcoiu Dumitru, Florea Ion, Hristea Octavian.

Pentru organizarea şi conducerea activităţii, Comitetul de iniţiativă a format un Birou Executiv, compus din 9 membri, din care au făcut parte: gl.lt.(r) Popescu Stelian, – preşedinte, col.(r) Mihai Mihail – secretar, col.(r) Ciolponea Stelian, şi col. (r) Ion Costică – vicepreşedinţi, col.(r) Popescu Constantin. col.(r) Şerban Constantin, col,(r) Ucrain Constantin, col.(r) Grigore Matei şi col.(r) Grama Toma – membri. Biroul Executiv a întocmit şi semnat, la data de 04.06.1990, Actul de constituire a Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere şi Procesul verbal  Nr.1 de constituire. Biroul Executiv avea împuternicirea să pregătească proiectul de Statut al Ligii, să obţină avizul Ministerului Apărării Naţionale, să întocmească şi să depună la judecătoria Sectorului 1 Bucureşti documentele necesare legalizării Ligii, să coordoneze înfiinţarea filialelor teritoriale şi în final să pregătească prima Conferinţă Naţională a Ligii. În perioada 31.05 – 20.09.1990 au fost întocmite documentele necesare legalizării. La cererea înaintată Judecătoriei Sectorului 1 al Capitalei, înregistrată la 18 septembrie 1990, instanţa constată constituirea Ligii la data de 04.06.1990 şi ca urmare hotărăşte să admită cererea de înscriere ca persoană juridică a ,,Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervî şi în Retragere. Îi acordă personalitate juridică acesteia. Hotărârea a fost pronunţată în şedinţa publică din 20 septembrie 1990. În perioada următoare întregul efort a fost direcţionat pentru întocmirea documentelor organizatorice ale Ligii (în proiect) şi coordonarea înfiinţării a 38 filiale judeţene şi a 28 secţiuni în alte garnizoane decât cele reşedinţe de judeţ în intervalul februarie – aprilie 1991, s-au desfăşurat în teritoriu alegerile organelor de conducere locale şi a delegaţilor pentru Conferinţa Naţională. Pregătirea primei Conferinţe Naţionale s-a desfăşurat în perioada 15.04 – 31.05.1991, perioadă în care au fost stabilite şi măsurile concrete prin care Ministerul Apărării Naţionale se obligă să sprijine activitatea Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere. Aceste măsuri au fost cuprinse în O.G. Nr.12 din 16.04.1991 al ministrului Apărării Naţionale, General – colonel Victor Stănculescu. Sprijinul urma să se concretizeze prin acordarea unor spaţii de lucru, cu dotările necesare, tuturor structurilor Ligii, înlesnirea unor colaborări cu comandanţii de garnizoane, cu comandanţii de mari unităţi şi unităţi, accesul cadrelor militare în rezervă şi în retragere la stabilimentele din patrimoniul armatei, reglementări privind asistenţa medicală şi asigurarea medicamentelor, posibilitatea înaintării în grad în mod excepţional, asigurarea locurilor de înhumare în cimitirele militare etc. Pe parcurs au mai fost adăugate şi alte elemente de sprijin din partea M.Ap.N. Activităţile organizatorice desfăşurate în perioada mai 1990 – mai 1991 au fost sprijinite cu generozitate de Ministerul Apărării Naţionale, de organele centrale, de comandanţii de mari unităţi şi unităţi şi de centrele militare care au furnizat date cu privire la cadrele militare în rezervă şi în retragere.

De un real ajutor a fost legătura strânsă cu redacţiile presei militare şi ale celor locale, cu conducerile societăţilor de radio şi televiziune, care au difuzat comunicate şi ştiri, uşurând astfel legăturile cu organizaţiile din teritoriu. Prima Conferinţă Naţională a Ligii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere a avut loc la Bucureşti, la Cercul Militar Naţional, în ziua de 31 mai 1991. La Conferinţă au participat 67 membri ai Colegiului Director Provizoriu, 105 delegaţi ai filialelor judeţene şi Municipiului Bucureşti şi 6 invitaţi din corpul maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă şi în retragere. Cu această ocazie s-au dezbătut şi aprobat Statutul şi Regulamentul de funcţionare, precum şi alte documente organizatorice. La Conferinţă s-a hotărât schimbarea denumirii Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, în Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (U.N.C.M.R.R.), pentru a cuprinde întregul corp de cadre în rezervă şi în retragere. În Statut s-a prevăzut ca deviza Uniunii să fie : ,, PATRIE – ONOARE – DEMNITATE. În memoria afectivă a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, data de 31 mai 1991 marchează reînfiinţarea, în noile condiţii, a unei structuri organizatorice puternice a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, continuatoarea tradiţiilor structurilor asociative ale acestora din perioada interbelică, care să reprezinte interesele acestei importante categorii sociale în relaţiile cu organele centrale şi locale ale statului. Conferinţa Naţională a fost onorată de prezenţa consilierului principal al Preşedintelui României, gl.col. Vasile Ionel, ministrului apărării naţionale, gl.lt. ing. Nicolae Spiroiu, un senator şi un deputat, primarul Capitalei, cadre cu funcţii de conducere din M.Ap.N., reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război ş.a. Conferinţa Naţională a ales pe gl.lt. (r) prof.dr. Iulian Topliceanu ca preşedinte al Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere. A fost ales Colegiul Director, Consiliul Executiv şi Comisia de cenzori.

A II-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. s-a desfăşurat în zilele de 10 -11 mai 1994. În cadrul acesteia s-a subliniat creşterea însemnată a numărului de membri ai U.N.C.M.R.R., a prestigiului şi rolului acesteia în societatea civilă, implicarea în rezolvarea unor probleme pe linie de protecţie socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Participanţii la Conferinţa Naţională au primit cu satisfacţie mesajele din partea Preşedintelui României, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Primului Ministru, transmise prin reprezentanţii prezenţi la Conferinţă.

A III-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. s-a desfăşurat în aula Academiei de Înalte Studii Militare – azi Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I „ în ziua de 29 mai 1997. Conferinţa a fost onorată de prezenţa ministrului apărării naţionale, a unui consilier al Preşedintelui României, a unui consilier al Primului Ministru şi a altor reprezentanţi ai unor importante structuri. Participanţii la Conferinţa Naţională au stabilit ca U.N.C.M.R.R. să poarte denumirea onorifică ,,Alexandru Ioan Cuza„. Şi la această Conferinţă au fost remarcate creşterea prestigiului U.N.C.N.R.R., afirmarea sa ca structură organizatorică naţională reprezentativă, contribuţia acesteia la dezvoltarea gândirii militare româneşti, prin studiile întocmite şi propunerile făcute. Au fost subliniate neâmplinirile pe linia protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi necesitatea unei intervenţii mai energice, în acest sens, la forurile competente. Pentru funcţia de Preşedinte a fost reales gl.lt.(r) prof. dr. Iulian Topliceanu.

Un eveniment important în viaţa Uniunii l-a constituit apariţia, în 1999, a primului număr al revistei ,,Rezerva Oştirii Române, primită cu mult interes de membrii acesteia.

Împlinirea a 10 ani de la reînfiinţarea Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, la 31 mai 2001, a fost un eveniment sărbătorit, la nivel central, în Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, în prezenţa Președintelui României, a ministrului Apărării Naţionale, a şefului S.M.G. şi a unor reprezentanţi ai unui număr însemnat de instituţii ale statului, organizaţii şi fundaţii cu care U.N.C.M.R.R. colaborează. Cu acest prilej, atât participanţii cât şi invitaţii au subliniat faptul că Uniunea se afirmă ca organizaţie reprezentativă la nivel naţional, cu influenţă şi autoritate în societatea românească, cu alese idealuri patriotice.

Cea de a IV-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. a avut loc la 31 mai 2001, la Cercul Militar Naţional, în continuarea sărbătoririi aniversării a 10 ani de la înfiinţarea U.N.C.M.R.R. La Conferinţă au participat cei 51 de membri ai Colegiului Director, 160 de delegaţi aleşi la conferinţele judeţene şi au fost prezenţi ca invitaţi: ministrul Apărării Naţionale, consilieri ai Preşedintelui României, Parlamentului şi Guvernului, şefi ai organelor centrale din Ministerul Apărării Naţionale, reprezentanţi ai organizaţiilor afiliate şi ale celor cu care U.N.C.M.R.R. colaborează, presa militară etc. În Raportul prezentat la Conferinţa Naţională, cât şi în cuvântul participanţilor s-a evidenţiat aprecierea de care se bucură cadrele militare în rezervă şi în retragere în teritoriu, din rândul cărora, la alegerile locale şi legislative din anul 2000, au fost aleşi 15 primari şi viceprimari, 8 parlamentari şi 40 consilieri locali. În plan social, s-a subliniat preocuparea conducerii centrale pentru îmbunătăţirea Legii pensiilor militare. Şeful S.M.G. a apreciat buna colaborare a Departamentului Militar din cadrul U.N.C.M.R.R. cu Comisia de Regulamente şi cu instituţiile de învăţământ şi cultură din cadrul M.Ap.N. În domeniul relaţiilor internaţionale s-a evidenţiat preocuparea pentru dezvoltarea acestora, precum şi sprijinul financiar primit din partea M.Ap.N. pentru organizarea unor schimburi de experienţă cu asociaţii similare din Bulgaria, R.Moldova ş.a. Conferinţa Naţională a stabilit o serie de obiective pentru perioada 2001-2005. Unul dintre obiective şi anume realizarea protocolului cu asociaţiile similare din M.A.I., S.R.I., S.I.E. şi S.P.P., a fost semnat la data de 03.10.2001, iar o delegaţie comună a fost primită de Preşedintele României, domnul Ion Iliescu, la 18.10.2001, pentru rezolvarea unor probleme privind pensiile militare. O altă sarcină, care a stat în centrul preocupărilor a fost aceea privind relaţiile publice, pentru care au fost stabilite măsuri la nivel central şi al tuturor filialelor. La 18.06.2003, o delegaţie mult mai largă a U.N.C.M.R.R. şi a asociaţiilor similare a fost primită de Preşedintele României, în prezenţa miniştrilor apărării naţionale şi al administraţiei şi internelor, a unui secretar de stat, a preşedintelui CASAOPSNAJ şi a altor personalităţi. Cu acest prilej au fost aduse la cunoştinţa preşedintelui greutăţile întâmpinate în rezolvarea problemelor pensionarilor militari. Preşedintele a apreciat activitatea U.N.C.M.R.R, şi a declarat că ,,problemele ridicate nu vor rămâne simple consemnări”. Un alt obiectiv important al U.N.C.M.R.R. în această perioadă şi pentru care au fost întreprinse măsurile necesare, a fost obţinerea recunoaşterii acesteia de către Guvernul României, prin Hotărârea nr. 20 din 15 ianuarie 2004, ca fiind ,,de utilitate publică”. Colegiul Director al U.N.C.M.R.R., întrunit în şedinţă Plenară la 26.05. 2004 şi-a exprimat deplina satisfacţie şi bucuria pentru admiterea României ca membru NATO, la data de 26.03.2004, şi a adresat felicitări instituţiilor şi personalităţilor care au contribuit la realizarea acestui act istoric, în special conducerii M.Ap.N. şi S.M.G.

A V-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. a avut loc în luna mai 2005, concomitent cu aniversarea a 15 ani de la reînfiinţarea U.N.C.M.R.R. Cu acest prilej au fost subliniate realizările obţinute privind creşterea numărului de membri ai U.N.C.M.R.R. şi a influenţei şi autorităţii acesteia la nivel central şi în filialele judeţene, a fost apreciată activitatea conducerii M.Ap.N. şi a conducerii Uniunii, în urma căreia a fost finalizată recorelarea pensiilor militare de stat şi au fost elaborate acte normative cu caracter social, care au contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere.

La 31 mai 2007 s-a desfăşurat Conferinţa Naţională Extraordinară, convocată de către Biroul Executiv Central, din necesitatea completării şi actualizării Statutului ediţia 2005, conform noilor legi în vigoare. La Conferinţă au participat numeroşi invitaţi din cadrul legislativului, administraţiei centrale, precum şi ai unor structuri cu care Asociaţia noastră are legături strânse de colaborare şi cooperare. Conferinţa Naţională Extraordinară a hotărât schimbarea denumirii U.N.C.M.R.R. , cu A.N.C.M.R.R. ( Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ). La Conferinţa Extraordinară au fost completate locurile rămase vacante în aparatul central, inclusiv cel de preşedinte. În funcţia de preşedinte al A.N.C.M.R.R. a fost ales Domnul general (r) dr. MIHAI  ILIESCU.
Prin H.G. nr.108/ianuarie 2008, se reconfirmă recunoașterea A.N.C.M.R.R. ca Structură Asociativă de Utilitate Publică, iar prin Ordinul M.Ap.N. nr.5493/2008, i s-a acordat dreptul de a avea  Însemn Heraldic și Steag de identificare propriu, de a avea și conferi Emblema de Onoare. Prin Ordinul nr.H.3762/2008 al M.Ap.N. s-a conferit oficial legarea denumirii A.N.C.M.R.R. de numele Domnitorului Principatelor Române Unite „Alexandru Ioan Cuza

În martie 2009 – a fost lansat mesajul „ STARE  DE  ALERTĂ”  împotriva campaniei de denigrare a armatei și cadrelor militare în rezervă și în retragere. Mesajul a fost transmis la : președintele  României, primului ministru, președintelui Senatului, președintelui Camerei Deputaților, ministrului  Muncii, ministrului Finanțelor, ministrului Apărării Naționale, unor parlamentari.

La 09.05.2009   s-au aniversat 10 ani de la apariția primului număr al revistei „Rezerva  Oștirii  Române”

A VI-a Conferinţă Naţională a A.N.C.M.R.R. a avut loc la data de 2 iunie 2009. S-a analizat activitatea A.N.C.M.R.R. în perioada 2005 – 2009;  a fost  adoptată prima „STRATEGIE a ANCMRR” – pentru perioada 2009 – 2013; s-au aprobat modificările la STATUTUL  A.N.C.M.R.R.; a fost reales în   funcţia de preşedinte al A.N.C.M.R.R.  domnul general (r) prof. univ.dr. Mihai  Iliescu.

La începutul lunii august 2009 a fost înregistrat site-ul A.N.C.M.R.R. – www.ancmrr.ro – gazda inițială a fost primăria sectorului 2 București. Ulterior s-a luat și adresa de  e-mail – ancmrrcentral@yahoo.com .

La 19.09.2009, o delegație a A.N.C.M.R.R.  condusă de președintele acesteia, gl.(r) prof. univ.dr. Mihai  Iliescu, a fost primită în audiență la Președintele României – Traian Băsescu. În cursul anului 2009 s-au mai înființat: filiala județeană Ilfov, cu sediul în comuna Voluntari; subfiliala Lipova (jud. Arad); subfiliala Corabia (jud. Olt).

La începutul anului 2010, Comisia de Analiză a Respectării Prevederilor Statutului trimite către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, nou înființat, o adresă cu observații la prevederile Statutului acestuia și cu propuneri de colaborare. La 26.01.2010, ministrul Apărării Naționale , domnul Gabriel Oprea, primește o delegație A.N.C.M.R.R. condusă de președintele acesteia, gl.(r) prof. univ.dr. Mihai  Iliescu, care prezintă problemele ce preocupă cadrele militare în rezervă și în retragere. În lunile februarie – martie 2010, A.N.C.M.R.R. trimite scrisori deschise privind problemele  pensiilor militare către: președintele  României, primul ministru , Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, ministrul Muncii și Protecției Sociale. În perioada 27-28.02.2010, o delegație a A.N.C.M.R.R., formată din gl.bg.(r) Constantin Miroiu și col.(r) Vasile Ilieș, a participat la celebrarea aniversării a 20 de ani de la înființarea Alianței Camarazilor Militari din Ungaria.

La 09.04.2010 a avut loc o nouă întâlnire a delegației A.N.C.M.R.R.,  condusă de domnul gl.(r) prof. univ.dr. Mihai  Iliescu, cu domnul Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naționale pentru a discuta problema pensiilor militare. La 12.05.2010, Guvernul României a promulgat Hotărârea nr. 467 prin care se instituie „ZIUA  REZERVISTULUI  MILITAR – 31 MAI”.

La 31.05.2010, A.N.C.M.R.R. a sărbătorit 85 de ani de atestare istorică a Societății Ofițerilor de Rezervă Proveniți din Armată (S.O.R.P.A.) și „Ziua  Rezervistului  Militar”.

În perioada 09 – 11.06.2010 conducerea ANCMRR a primit vizita Delegației Federației de Asociații de Rezerviști și Veterani ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova.

În luna iulie s-a acordat al 15-lea Premiu anual unei lucrări de curs la Universitatea Națională de Apărare.

La 01.07.2010 Biroul Permanent al ANCMRR trimite către Guvernul României și M.Ap.N. un Memoriu de Protest privitor la recalcularea pensiilor militare. Se solicită tuturor filialelor să întocmească tabele în vederea acționării în instanță  a Guvernului României pentru încălcarea Constituției cu privire la dreptul de pensie.

La  începutul anului 2011,  Biroul Permanent Central şi-a exprimat poziţia faţă de problema pensiilor militare şi STATULUL de MILITAR  prin  Mesajul de Protest și „Scrisoarea deschisă”  înaintate la președinție, senat, camera deputaților, șefi ai comisiilor parlamentare, șefii partidelor politice, principalelor cotidiene şi posturi de radio.

În cursul lunii februarie 2011 se semnează „Protocolul de colaborare dintre A.N.C.M.R.R. și Primăria Sectorului 2 București”.

Între activităţile organizate în întâmpinarea Zilei Armatei României – 25 Octombrie, s-a aflat şi simpozionul cu tema : „70 de ani de la intrarea României în cel de al Doilea Război Mondial 1941 – 1945”. Organizat împreună – A.N.C.M.R.R., A.N.V.R., Secţia de Ştiinţe Istorice a Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi Filiala Cercetare-Învăţământ a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România  – manifestarea ştiinţifică s-a desfăşurat în ziua de 18 octombrie 2011, la Palatul Cercului Militar Naţional, în prezenţa unui important auditoriu – veterani de război, generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în rezervă şi retragere, precum şi a unora din membrii familiilor acestora.

În toată perioada 2010 – 2012, la  reuniunile Biroului Permanent Central și ale Consiliului Director   s-a analizat situația cadrelor militare în rezervă și în retragere ca urmare a măsurilor adoptate de Guvern în domeniul pensiilor militare. Persistența insistențelor B.P.C., oportunitatea demersurilor sale s-a văzut în rezultatele aplicării prevederilor OUG. nr.1/2011.

Cea de a VII-a Conferință Națională și-a desfășurat lucrările în sala de ședințe a Complexului Militar Haiducului, la 6 noiembrie 2013, în prezența 115, delegați, membrii ai Consiliului Director, reprezentanți ai celor 47 filiale județene și din sectoarele capitalei, precum și a unui important număr de invitați din structurile asociative afiliate, cu protocol de colaborare și similare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. La ordinea de zi s-au aflat: analiza activității pe perioada mai 2009 – octombrie 2013; completarea Strategiei pentru perioada 2013 – 2017; modificarea și completarea Statutului; bilanțul financiar-contabil; alegerea Consiliului Director și a Comisiilor statutare.

Din inițiativa B.P.C., cu contribuția efectivă a Grupului de consilieri seniori, în prima zi după Conferința Națională, pe data de 7 noiembrie 2013   s-au desfășurat lucrările unei sesiuni de comunicări științifice consacrată împlinirii a 95 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri din 1918.

La invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la 7 noiembrie 2013, participanții la cea de a VII-a Conferință Națională a A.N.C.M.R.R. s-au întâlnit cu Preafericitului Părinte în Sala „Europa Cristiana” a Palatului Patriarhiei. După ce a urat bunvenit cadrelor militare în rezervă/retragere, membrii ai ANCMRR,  Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare și a înmânat personal celor prezenți Diploma Omagială „Sfinții Împărați Constantin și Elena” instituită cu ocazia împlinirii a 1700 de ani de la Edictul de la Mediolan.

 

Lasă un răspuns