Istoricul ANCMRR

 

           La 3/15 decembrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin promulgarea Legii asupra poziției ofițerilor, stabilea în premieră ,,rostul ofiţerilor care treceau în disponibilitate” care, conform acestei legi, se puteau afla în poziţiile: activitate, disponibilitate, neactivitate, reformă şi în retragere.  Este demn de remarcat faptul că legea prevedea, pentru cadrele devenite disponibile, posibilitatea numirii lor în funcţii importante ale statului, având în vedere capacitatea organizatorică, spiritul de ordine şi disciplină caracteristice acestui corp de cadre.
          Preocupările pentru reglementarea poziţiei cadrelor militare neactive au continuat şi după anul 1864 şi se poate spune că este de actualitate şi în zilele noastre. Cu toate îmbunătăţirile aduse în sprijinul cadrelor neactive, legislaţia adoptată până în 1877, în special pe linia asistenţei sociale, nu a fost întotdeauna în favoarea acestora. Pentru a-şi putea apăra interesele, cadrele militare neactive nu dispuneau de structuri organizatorice proprii. Începând cu anul 1884 au fost înfiinţate, prin lege, primele organizaţii ale acestei categorii sociale. Prima, consemnată oficial, a fost           „Societatea Veteranilor Independenţi, înfiinţată la Bucureşti în anul 1885. Până în anul 1915 au mai fost înfiinţate încă opt asociaţii ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Perioada interbelică a fost deosebit de fecundă sub aspectul organizării corpului cadrelor militare în rezervă şi în retragere, luând fiinţă 35 de uniuni şi asociaţii. Astfel, în anul 1923 a fost constituită ,,Uniunea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, care cuprindea ofiţeri aflaţi în această poziţie de pe întreg teritoriul României Mari, având sediul în Bucureşti şi secţiuni în capitalele de judeţ şi în unele oraşe. Membrii de onoare ai acestei Uniuni au fost mareşalii Alexandru Averescu şi Constantin Prezan care, prin prezenţa lor, au sporit autoritatea şi prestigiul Uniunii. După promulgarea Legii nr. 21 din 6 februarie 1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii), publicată în Monitorul Oficial nr. 27/ 6 februarie 1924, a luat fiinţă în anul 1925 „Societatea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere Proveniţi din Activitate” (S.O.R.P.A.) care a devenit persoană juridică în anul 1932. Printre preşedinţii Societăţii s-au aflat generalii I. Culcer, C. Coandă şi N. Samsonovici. În activitatea sa S.O.R.P.A. s-a bazat pe legătura strânsă cu Ministerul Apărării Naţionale. Prin statutul şi regulamentul de funcţionare, atât U.O.R.R. cât şi S.O.R.P.A. îşi propuneau ca obiective: dezvoltarea simţământului de solidaritate şi camaraderie între cadrele militare în rezervă şi în retragere, întărirea relaţiilor cu cadrele militare active, lupta pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a membrilor săi, precum şi a invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război, apărarea demnităţii şi onoarei cadrelor militare în rezervă şi în retragere, recomandarea celor mai capabile elemente pentru ocuparea unor funcţii importante în stat.
        Intrarea României în Cel de Al Doilea Război Mondial, precedată de rupturile teritoriale din anul 1940, a însemnat imense sacrificii pentru ţară şi implicit pentru corpul cadrelor în rezervă şi în retragere, chemat să lupte alături de întreaga armată activă. Mobilizate la toate eşaloanele armatei de operaţii şi la armata de interior, raportul între cadrele în rezervă şi cele active era, la 15 Iunie 1940, următorul: la ofiţeri – 16600 rezervişti, faţă de 15383 activi, iar la subofiţeri – 8585 rezervişti, faţă de 25633 activi. După preluarea puterii de către generalul Antonescu în 1940 şi înlăturarea Gărzii de Fier, în ianuarie 1941, acesta şi-a propus să facă ,,ordine” în ceea ce priveşte organizaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Astfel, prin Ordinul General nr. 81, din august 1942, s-a constituit, pe lângă Ministerul Apărării, un ,,Comitet de Control al Activităţii şi Situaţiei Patrimoniale- a tuturor asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere”, condus de generalul de armată în rezervă Nicolae Ciuperc. Comitetul a constatat că, la 9 februarie 1943, în ţară existau 41 de organizaţii ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Din 31 organizaţii care au fost controlate, 4 erau ale CMRR, cu 16.178 membri, 2 de subofiţeri, cu 5.900 membri, 20 ale gradelor inferioare, cu 74.564 membri şi 5 asociaţii cu caracter special, cu 23.259 membri. Comitetul a propus organizarea a patru asociații pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere şi foştii combatanţi : două pentru ofiţeri şi anume „Uniunea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere” (UORR) şi „Societatea Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din Armată” ( SORPA ) şi două asociaţii pentru subofiţeri. Acest proiect de organizare a fost anulat de actul de la 23 august 1944. Regimul totalitar comunist a anulat legislaţia privitoare la dreptul de asociere a cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi prin Decizia Consiliului de Miniştri nr.182 din 20 februarie 1948 a fost dizolvată Societatea Ofiţerilor în Rezervă, iar prin Decizia nr.1342 din 21 septembrie 1948 au fost desfiinţate ultimele organizaţii ale acestora, după o activitate de peste şase decenii. Apoi, timp de 42 de ani, cadrelor militare în rezervă şi în retragere le-a fost interzis dreptul de asociere.
          În ziua de 31 mai 1990, s-a constituit un Comitet de iniţiativă, format din 24 ofiţeri şi generali în rezervă şi în retragere proveniţi din Ministerul Apărării Naţionale, care şi-a propus reluarea tradiţiilor privind organizarea cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi a hotărât să înfiinţeze Liga Naţională a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere. Cei care doreau acest lucru erau conduşi de voinţa de a reface unitatea de corp a ofiţerilor aflaţi în rezervă şi în retragere şi de a continua nobilele tradiţii ale structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere atestate legal în perioada interbelică. Comitetul de iniţiativă era format din: gl.lt.(r) Popescu Stelian şi coloneii (r) Mihai Mihail, Ion Costică, Popescu Constantin, Ciolponea Stelian, Şerban Constantin, Ucrain Constantin, Grigore Matei, Grama Toma, Furnică Ion, Moise Ion, Câţu Petre, Albulescu Aurel, Constantinescu Paul, Nichita Marţian, Agapie Coman, Popescu Cornel, Constantinescu Constantin, Gheorghe Ion, Popa Cornel, Stanciu Ancu, Fălcoiu Dumitru, Florea Ion, Hristea Octavian.
         Pentru organizarea şi conducerea activităţii, Comitetul de iniţiativă a format un Birou Executiv, compus din 9 membri, din care au făcut parte: gl.lt.(r) Popescu Stelian, – preşedinte, col.(r) Mihai Mihail – secretar, col.(r) Ciolponea Stelian, şi col. (r) Ion Costică – vicepreşedinţi, col.(r) Popescu Constantin. col.(r) Şerban Constantin, col,(r) Ucrain Constantin, col.(r) Grigore Matei şi col.(r) Grama Toma – membri. Biroul Executiv a întocmit şi semnat, la data de 04.06.1990, Actul de constituire a Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere şi Procesul verbal  Nr.1 de constituire. Biroul Executiv avea împuternicirea să pregătească proiectul de Statut al Ligii, să obţină avizul Ministerului Apărării Naţionale, să întocmească şi să depună la judecătoria Sectorului 1 Bucureşti documentele necesare legalizării Ligii, să coordoneze înfiinţarea filialelor teritoriale şi în final să pregătească prima Conferinţă Naţională a Ligii. În perioada 31.05 – 20.09.1990 au fost întocmite documentele necesare legalizării. La cererea înaintată Judecătoriei Sectorului 1 al Capitalei, înregistrată la 18 septembrie 1990, instanţa constată constituirea Ligii la data de 04.06.1990 şi ca urmare hotărăşte să admită cererea de înscriere ca persoană juridică a ,,Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervî şi în Retragere. Îi acordă personalitate juridică acesteia. Hotărârea a fost pronunţată în şedinţa publică din 20 septembrie 1990. În perioada următoare întregul efort a fost direcţionat pentru întocmirea documentelor organizatorice ale Ligii (în proiect) şi coordonarea înfiinţării a 38 filiale judeţene şi a 28 secţiuni în alte garnizoane decât cele reşedinţe de judeţ în intervalul februarie – aprilie 1991, s-au desfăşurat în teritoriu alegerile organelor de conducere locale şi a delegaţilor pentru Conferinţa Naţională. Pregătirea primei Conferinţe Naţionale s-a desfăşurat în perioada 15.04 – 31.05.1991, perioadă în care au fost stabilite şi măsurile concrete prin care Ministerul Apărării Naţionale se obligă să sprijine activitatea Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere. Aceste măsuri au fost cuprinse în O.G. Nr.12 din 16.04.1991 al ministrului Apărării Naţionale, General – colonel Victor Stănculescu. Sprijinul urma să se concretizeze prin acordarea unor spaţii de lucru, cu dotările necesare, tuturor structurilor Ligii, înlesnirea unor colaborări cu comandanţii de garnizoane, cu comandanţii de mari unităţi şi unităţi, accesul cadrelor militare în rezervă şi în retragere la stabilimentele din patrimoniul armatei, reglementări privind asistenţa medicală şi asigurarea medicamentelor, posibilitatea înaintării în grad în mod excepţional, asigurarea locurilor de înhumare în cimitirele militare etc. Pe parcurs au mai fost adăugate şi alte elemente de sprijin din partea M.Ap.N. Activităţile organizatorice desfăşurate în perioada mai 1990 – mai 1991 au fost sprijinite cu generozitate de Ministerul Apărării Naţionale, de organele centrale, de comandanţii de mari unităţi şi unităţi şi de centrele militare care au furnizat date cu privire la cadrele militare în rezervă şi în retragere.
De un real ajutor a fost legătura strânsă cu redacţiile presei militare şi ale celor locale, cu conducerile societăţilor de radio şi televiziune, care au difuzat comunicate şi ştiri, uşurând astfel legăturile cu organizaţiile din teritoriu. Prima Conferinţă Naţională a Ligii Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere a avut loc la Bucureşti, la Cercul Militar Naţional, în ziua de 31 mai 1991. La Conferinţă au participat 67 membri ai Colegiului Director Provizoriu, 105 delegaţi ai filialelor judeţene şi Municipiului Bucureşti şi 6 invitaţi din corpul maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă şi în retragere. Cu această ocazie s-au dezbătut şi aprobat Statutul şi Regulamentul de funcţionare, precum şi alte documente organizatorice. La Conferinţă s-a hotărât schimbarea denumirii Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, în Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (U.N.C.M.R.R.), pentru a cuprinde întregul corp de cadre în rezervă şi în retragere. În Statut s-a prevăzut ca deviza Uniunii să fie : ,, PATRIE – ONOARE – DEMNITATE. În memoria afectivă a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, data de 31 mai 1991 marchează reînfiinţarea, în noile condiţii, a unei structuri organizatorice puternice a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, continuatoarea tradiţiilor structurilor asociative ale acestora din perioada interbelică, care să reprezinte interesele acestei importante categorii sociale în relaţiile cu organele centrale şi locale ale statului. Conferinţa Naţională a fost onorată de prezenţa consilierului principal al Preşedintelui României, gl.col. Vasile Ionel, ministrului apărării naţionale, gl.lt. ing. Nicolae Spiroiu, un senator şi un deputat, primarul Capitalei, cadre cu funcţii de conducere din M.Ap.N., reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război ş.a. Conferinţa Naţională a ales pe gl.lt. (r) prof.dr. Iulian Topliceanu ca preşedinte al Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere. A fost ales Colegiul Director, Consiliul Executiv şi Comisia de cenzori.
         A II-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. s-a desfăşurat în zilele de 10 -11 mai 1994. În cadrul acesteia s-a subliniat creşterea însemnată a numărului de membri ai U.N.C.M.R.R., a prestigiului şi rolului acesteia în societatea civilă, implicarea în rezolvarea unor probleme pe linie de protecţie socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Participanţii la Conferinţa Naţională au primit cu satisfacţie mesajele din partea Preşedintelui României, preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Primului Ministru, transmise prin reprezentanţii prezenţi la Conferinţă.
        A III-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. s-a desfăşurat în aula Academiei de Înalte Studii Militare – azi Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I „ în ziua de 29 mai 1997. Conferinţa a fost onorată de prezenţa ministrului apărării naţionale, a unui consilier al Preşedintelui României, a unui consilier al Primului Ministru şi a altor reprezentanţi ai unor importante structuri. Participanţii la Conferinţa Naţională au stabilit ca U.N.C.M.R.R. să poarte denumirea onorifică ,,Alexandru Ioan Cuza„. Şi la această Conferinţă au fost remarcate creşterea prestigiului U.N.C.N.R.R., afirmarea sa ca structură organizatorică naţională reprezentativă, contribuţia acesteia la dezvoltarea gândirii militare româneşti, prin studiile întocmite şi propunerile făcute. Au fost subliniate neâmplinirile pe linia protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi necesitatea unei intervenţii mai energice, în acest sens, la forurile competente. Pentru funcţia de Preşedinte a fost reales gl.lt.(r) prof. dr. Iulian Topliceanu.
Un eveniment important în viaţa Uniunii l-a constituit apariţia, în 1999, a primului număr al revistei ,,Rezerva Oştirii Române, primită cu mult interes de membrii acesteia.
          Împlinirea a 10 ani de la reînfiinţarea Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, la 31 mai 2001, a fost un eveniment sărbătorit, la nivel central, în Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, în prezenţa Președintelui României, a ministrului Apărării Naţionale, a şefului S.M.G. şi a unor reprezentanţi ai unui număr însemnat de instituţii ale statului, organizaţii şi fundaţii cu care U.N.C.M.R.R. colaborează. Cu acest prilej, atât participanţii cât şi invitaţii au subliniat faptul că Uniunea se afirmă ca organizaţie reprezentativă la nivel naţional, cu influenţă şi autoritate în societatea românească, cu alese idealuri patriotice.
         Cea de a IV-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. a avut loc la 31 mai 2001, la Cercul Militar Naţional, în continuarea sărbătoririi aniversării a 10 ani de la înfiinţarea U.N.C.M.R.R. La Conferinţă au participat cei 51 de membri ai Colegiului Director, 160 de delegaţi aleşi la conferinţele judeţene şi au fost prezenţi ca invitaţi: ministrul Apărării Naţionale, consilieri ai Preşedintelui României, Parlamentului şi Guvernului, şefi ai organelor centrale din Ministerul Apărării Naţionale, reprezentanţi ai organizaţiilor afiliate şi ale celor cu care U.N.C.M.R.R. colaborează, presa militară etc. În Raportul prezentat la Conferinţa Naţională, cât şi în cuvântul participanţilor s-a evidenţiat aprecierea de care se bucură cadrele militare în rezervă şi în retragere în teritoriu, din rândul cărora, la alegerile locale şi legislative din anul 2000, au fost aleşi 15 primari şi viceprimari, 8 parlamentari şi 40 consilieri locali. În plan social, s-a subliniat preocuparea conducerii centrale pentru îmbunătăţirea Legii pensiilor militare. Şeful S.M.G. a apreciat buna colaborare a Departamentului Militar din cadrul U.N.C.M.R.R. cu Comisia de Regulamente şi cu instituţiile de învăţământ şi cultură din cadrul M.Ap.N. În domeniul relaţiilor internaţionale s-a evidenţiat preocuparea pentru dezvoltarea acestora, precum şi sprijinul financiar primit din partea M.Ap.N. pentru organizarea unor schimburi de experienţă cu asociaţii similare din Bulgaria, R.Moldova ş.a. Conferinţa Naţională a stabilit o serie de obiective pentru perioada 2001-2005. Unul dintre obiective şi anume realizarea protocolului cu asociaţiile similare din M.A.I., S.R.I., S.I.E. şi S.P.P., a fost semnat la data de 03.10.2001, iar o delegaţie comună a fost primită de Preşedintele României, domnul Ion Iliescu, la 18.10.2001, pentru rezolvarea unor probleme privind pensiile militare. O altă sarcină, care a stat în centrul preocupărilor a fost aceea privind relaţiile publice, pentru care au fost stabilite măsuri la nivel central şi al tuturor filialelor. La 18.06.2003, o delegaţie mult mai largă a U.N.C.M.R.R. şi a asociaţiilor similare a fost primită de Preşedintele României, în prezenţa miniştrilor apărării naţionale şi al administraţiei şi internelor, a unui secretar de stat, a preşedintelui CASAOPSNAJ şi a altor personalităţi. Cu acest prilej au fost aduse la cunoştinţa preşedintelui greutăţile întâmpinate în rezolvarea problemelor pensionarilor militari. Preşedintele a apreciat activitatea U.N.C.M.R.R, şi a declarat că ,,problemele ridicate nu vor rămâne simple consemnări”. Un alt obiectiv important al U.N.C.M.R.R. în această perioadă şi pentru care au fost întreprinse măsurile necesare, a fost obţinerea recunoaşterii acesteia de către Guvernul României, prin Hotărârea nr. 20 din 15 ianuarie 2004, ca fiind ,,de utilitate publică”. Colegiul Director al U.N.C.M.R.R., întrunit în şedinţă Plenară la 26.05. 2004 şi-a exprimat deplina satisfacţie şi bucuria pentru admiterea României ca membru NATO, la data de 26.03.2004, şi a adresat felicitări instituţiilor şi personalităţilor care au contribuit la realizarea acestui act istoric, în special conducerii M.Ap.N. şi S.M.G.
         A V-a Conferinţă Naţională a U.N.C.M.R.R. a avut loc în luna mai 2005, concomitent cu aniversarea a 15 ani de la reînfiinţarea U.N.C.M.R.R. Cu acest prilej au fost subliniate realizările obţinute privind creşterea numărului de membri ai U.N.C.M.R.R. şi a influenţei şi autorităţii acesteia la nivel central şi în filialele judeţene, a fost apreciată activitatea conducerii M.Ap.N. şi a conducerii Uniunii, în urma căreia a fost finalizată recorelarea pensiilor militare de stat şi au fost elaborate acte normative cu caracter social, care au contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere.
          La 31 mai 2007 s-a desfăşurat Conferinţa Naţională Extraordinară, convocată de către Biroul Executiv Central, din necesitatea completării şi actualizării Statutului ediţia 2005, conform noilor legi în vigoare. La Conferinţă au participat numeroşi invitaţi din cadrul legislativului, administraţiei centrale, precum şi ai unor structuri cu care Asociaţia noastră are legături strânse de colaborare şi cooperare. Conferinţa Naţională Extraordinară a hotărât schimbarea denumirii U.N.C.M.R.R. , cu A.N.C.M.R.R. ( Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ). La Conferinţa Extraordinară au fost completate locurile rămase vacante în aparatul central, inclusiv cel de preşedinte. În funcţia de preşedinte al A.N.C.M.R.R. a fost ales Domnul general (r) dr. MIHAI  ILIESCU.
                   Prin H.G. nr.108/ianuarie 2008, se reconfirmă recunoașterea A.N.C.M.R.R. ca Structură Asociativă de Utilitate Publică, iar prin Ordinul M.Ap.N. nr.5493/2008, i s-a acordat dreptul de a avea  Însemn Heraldic și Steag de identificare propriu, de a avea și conferi Emblema de Onoare. Prin Ordinul nr.H.3762/2008 al M.Ap.N. s-a conferit oficial legarea denumirii A.N.C.M.R.R. de numele Domnitorului Principatelor Române Unite „Alexandru Ioan Cuza
În martie 2009 – a fost lansat mesajul „ STARE  DE  ALERTĂ”  împotriva campaniei de denigrare a armatei și cadrelor militare în rezervă și în retragere. Mesajul a fost transmis la : președintele  României, primului ministru, președintelui Senatului, președintelui Camerei Deputaților, ministrului  Muncii, ministrului Finanțelor, ministrului Apărării Naționale, unor parlamentari.
          La 09.05.2009   s-au aniversat 10 ani de la apariția primului număr al revistei „Rezerva  Oștirii  Române”.
        A VI-a Conferinţă Naţională a A.N.C.M.R.R. a avut loc la data de 2 iunie 2009. S-a analizat activitatea A.N.C.M.R.R. în perioada 2005 – 2009;  a fost  adoptată prima „STRATEGIE a ANCMRR” – pentru perioada 2009 – 2013; s-au aprobat modificările la STATUTUL  A.N.C.M.R.R.; a fost reales în   funcţia de preşedinte al A.N.C.M.R.R.  domnul general (r) prof. univ.dr. Mihai  Iliescu.
            La începutul lunii august 2009 a fost înregistrat site-ul A.N.C.M.R.R. – www.ancmrr.ro – gazda inițială a fost primăria sectorului 2 București. Ulterior s-a luat și adresa de  e-mail – ancmrrcentral@yahoo.com .
La 19.09.2009, o delegație a A.N.C.M.R.R.  condusă de președintele acesteia, gl.(r) prof. univ.dr. Mihai  Iliescu, a fost primită în audiență la Președintele României – Traian Băsescu. În cursul anului 2009 s-au mai înființat: filiala județeană Ilfov, cu sediul în comuna Voluntari; subfiliala Lipova (jud. Arad); subfiliala Corabia (jud. Olt).
         La începutul anului 2010, Comisia de Analiză a Respectării Prevederilor Statutului trimite către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, nou înființat, o adresă cu observații la prevederile Statutului acestuia și cu propuneri de colaborare. La 26.01.2010, ministrul Apărării Naționale , domnul Gabriel Oprea, primește o delegație A.N.C.M.R.R. condusă de președintele acesteia, gl.(r) prof. univ.dr. Mihai  Iliescu, care prezintă problemele ce preocupă cadrele militare în rezervă și în retragere. În lunile februarie – martie 2010, A.N.C.M.R.R. trimite scrisori deschise privind problemele  pensiilor militare către: președintele  României, primul ministru , Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, ministrul Muncii și Protecției Sociale. În perioada 27-28.02.2010, o delegație a A.N.C.M.R.R., formată din gl.bg.(r) Constantin Miroiu și col.(r) Vasile Ilieș, a participat la celebrarea aniversării a 20 de ani de la înființarea Alianței Camarazilor Militari din Ungaria.
             La 09.04.2010 a avut loc o nouă întâlnire a delegației A.N.C.M.R.R.,  condusă de domnul gl.(r) prof. univ.dr. Mihai  Iliescu, cu domnul Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naționale pentru a discuta problema pensiilor militare. La 12.05.2010, Guvernul României a promulgat Hotărârea nr. 467 prin care se instituie „ZIUA  REZERVISTULUI  MILITAR – 31 MAI”.
La 31.05.2010, A.N.C.M.R.R. a sărbătorit 85 de ani de atestare istorică a Societății Ofițerilor de Rezervă Proveniți din Armată (S.O.R.P.A.) și „Ziua  Rezervistului  Militar”.
În perioada 09 – 11.06.2010 conducerea ANCMRR a primit vizita Delegației Federației de Asociații de Rezerviști și Veterani ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova.
          În luna iulie s-a acordat al 15-lea Premiu anual unei lucrări de curs la Universitatea Națională de Apărare.
         La 01.07.2010 Biroul Permanent al ANCMRR trimite către Guvernul României și M.Ap.N. un Memoriu de Protest privitor la recalcularea pensiilor militare. Se solicită tuturor filialelor să întocmească tabele în vederea acționării în instanță  a Guvernului României pentru încălcarea Constituției cu privire la dreptul de pensie.
         La  începutul anului 2011,  Biroul Permanent Central şi-a exprimat poziţia faţă de problema pensiilor militare şi STATULUL de MILITAR  prin  Mesajul de Protest și „Scrisoarea deschisă”  înaintate la președinție, senat, camera deputaților, șefi ai comisiilor parlamentare, șefii partidelor politice, principalelor cotidiene şi posturi de radio.
        În cursul lunii februarie 2011 se semnează „Protocolul de colaborare dintre A.N.C.M.R.R. și Primăria Sectorului 2 București”.
        Între activităţile organizate în întâmpinarea Zilei Armatei României – 25 Octombrie, s-a aflat şi simpozionul cu tema : „70 de ani de la intrarea României în cel de al Doilea Război Mondial 1941 – 1945”. Organizat împreună – A.N.C.M.R.R., A.N.V.R., Secţia de Ştiinţe Istorice a Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi Filiala Cercetare-Învăţământ a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România  – manifestarea ştiinţifică s-a desfăşurat în ziua de 18 octombrie 2011, la Palatul Cercului Militar Naţional, în prezenţa unui important auditoriu – veterani de război, generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în rezervă şi retragere, precum şi a unora din membrii familiilor acestora.
           În toată perioada 2010 – 2012, la  reuniunile Biroului Permanent Central și ale Consiliului Director   s-a analizat situația cadrelor militare în rezervă și în retragere ca urmare a măsurilor adoptate de Guvern în domeniul pensiilor militare. Persistența insistențelor B.P.C., oportunitatea demersurilor sale s-a văzut în rezultatele aplicării prevederilor OUG. nr.1/2011.  

           Cea de a VII-a Conferință Națională și-a desfășurat lucrările în sala de ședințe a Complexului Militar Haiducului, la 6 noiembrie 2013, în prezența 115, delegați, membrii ai Consiliului Director, reprezentanți ai celor 47 filiale județene și din sectoarele capitalei, precum și a unui important număr de invitați din structurile asociative afiliate, cu protocol de colaborare și similare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. La ordinea de zi s-au aflat: analiza activității pe perioada mai 2009 – octombrie 2013; completarea Strategiei pentru perioada 2013 – 2017; modificarea și completarea Statutului; bilanțul financiar-contabil; alegerea Consiliului Director și a Comisiilor statutare.
Trecându-se la alegerea organelor de conducere, în funcţia de preşedinte a fost reales general (r) prof.univ.dr. Mihai Iliescu. Este membru şi preşedinte al Consiliului Director şi al Biroului Permanent Central.
           Din inițiativa B.P.C., cu contribuția efectivă a Grupului de consilieri seniori, în prima zi după Conferința Națională, pe data de 7 noiembrie 2013   s-au desfășurat lucrările unei Sesiuni de comunicări științifice consacrată împlinirii a 95 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri din 1918.
          La invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la 7 noiembrie 2013, participanții la cea de a VII-a Conferință Națională a A.N.C.M.R.R. s-au întâlnit cu Preafericitului Părinte în Sala „Europa Cristiana” a Palatului Patriarhiei. După ce a urat bunvenit cadrelor militare în rezervă/retragere, membrii ai ANCMRR,  Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare și a înmânat personal celor prezenți Diploma Omagială „Sfinții Împărați Constantin și Elena” instituită cu ocazia împlinirii a 1700 de ani de la Edictul de la Mediolan.
         La sfârşitul lunii martie şi începutul lunii aprilie 2014, România a marcat, printr-o suită de activităţi – Ziua NATO (6 aprilie) și un deceniu de prezenţă onorabilă în Alianţa Nord-Atlantică, apreciată ca fiind una din cele mai sigure umbrele pentru securitatea şi apărarea ţării, în condiţiile unei lumi bântuite de riscuri şi ameninţări.
            În aprilie 2014, conducerea ANCMRR a transmis  Comisiei de finanțe bănci a Senatului propunerea de a se introduce în Proiectul noului cod fiscal (depus la Parlament pe 15.04.2015) un amendament privind dreptul de a putea dispune și pensionarii de 2% din impozitul pe pensie, în sensul de a fi direcționați către asociații nonprofit.
În cursul anilor 2012-2015, Biroul Permanent Central s-a implicat în procesul de elaborare şi adoptare a unei noi legi a pensiilor militare de stat, delegând să acţioneze în această direcţie membrii din BPC, formulând un punct de vedere care, în linii generale, se referea la:
a) legea să nu prevadă o nouă recalculare/revizuire a pensiilor militare aflate în plată, respectându-se principiul neretroactivităţii legii, acestea devenind pensii militare de stat;
b) pensiile militare de stat să fie stabilite pe baza veniturilor obţinute de fiecare militar în întreaga carieră;
c)la determinarea cuantumului pensiei militare de stat să fie luate în calcul în mod corespunzător, veniturile obţinute de militarii care au lucrat în unităţi şi specialităţi cu grad ridicat de risc şi dificultate, de asemenea, de militarii care au executat misiuni în străinătate.
În ziua de 13.01.2015 a avut loc la Guvernul României o şedinţă de lucru la care au participat reprezentanţi ai cadrelor militare active, pensionarilor militari şi sindicatelor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Națională.
În data de 6 martie 2015, Biroul Permanent Central anunță cu profund regret trecerea în neființă a celui ce a fost general locotenent (r) prof.univ.dr. Iulian Topliceanu, primul președinte al Asociației după 1990. Acesta a fost condus, pe ultimul său drum de reprezentanți ai MApN, un număr mare de cadre militare în rezervă și în retragere membrii ai Asociației, de reprezentanți ai fostei A 4 Cluj, un numeros public.
            La 31 mai 2015, s-au aniversat trei evenimente de referinţă în viața ANCMRR:
–   90 de ani de la înființare (1925) a Societăţii Ofiţerilor în Rezervă Proveniţi din Activitate, structură asociativă de la care Asociaţia noastră îşi revendică statutar legitimitatea istorică;
–   25 de ani de la înfiinţarea (1990) ANCMRR, cea mai importantă structură asociativă a cadrelor militare în rezervă și în retragere
–   5 ani de la instituirea Zilei Rezervistului Militar, ca omagiu adus celor care au slujit ţara timp de decenii sub faldurile Drapelului Tricolor şi puterea Jurământului Militar.
Cu această ocazie a fost prezentat scurt-metrajul realizat deTrustul de Presă al Armatei dedicat rezervistului militar intitulat „De ziua lor”. În cadrul acestei reuniuni a fost prezentată Monografia ANCMRR (ediția I), o lucrare document care va constitui un îndemn și o motivație argumentată la unitate și solidaritate camaraderească, la respectarea cu demnitate și onoare a statutului de cadru militar în rezervă/retragere. Totodată a fost prezentată și revista „Rezerva Oștirii Române” nr.1(32)/2015 – număr special.
Cu prilejul „Zilei Armatei Române” Biroul Permanent Central al ANCMRR  şi Aparatul de Lucru al acestuia au organizat, la Cercul Militar Naţional în ziua de 21 octombrie 2015, un simpozion cu titlul  „Ziua Armatei Române – 25 Octombrie, sărbătoare de suflet a cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din armată”.
În ziua de 31 mai 2016 s-a desfășurat, la Cercului Militar Național, reuniunea dedicată sărbătoririi împlinirii a 6 ani de la instituirea Zilei Rezervistului Militar și 26 de ani de la înființarea ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”.
Pe data de 22.09.2016, Biroului Permanent Central ANCMRR. l–a invitat pe directorul Casei Sectoriale de Pensii a M.Ap.N, colonel Luca Constantin, pentru a face o  informare în legătură cu situația  pensiilor militare de stat.
ANCMRR, cu sprijinul unor structuri de specialitate din Ministerul Apărării Naționale – Comandamentul Logistic Întrunit și Cercul Militar Național, a organizat și desfășurat în ziua de 19 octombrie 2016 reuniunea  aniversară cu dublă semnificație: „Sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice –   1 Octombrie și a Zilei Armatei Române – 25 Octombrie”.
În data de 07.12.2016, la sediul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti a avut loc ceremonia de semnare a „Protocolului de Parteneriat” între Municipiul Bucureşti, reprezentat de primarul general, doamna Gabriela Firea şi ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentată de preşedintele acesteia, general (r) prof.univ.dr. Mihai Iliescu. „Protocolului de Parteneriat” reprezintă cadrul general prin care ANCMRR şi Primăria Generală stabilesc obiectivele şi căile de acţiune pe o perioadă de 4 ani.
În ziua de 15 decembrie 2016 a avut loc, la Sala de Conferințe a Complexului Militar de Protocol „Haiducului”, ședința Consiliui Director al ANCMRR la care au participat  membri Consiliului Director, membri Comisiei de Analiză a Respectării Statutului și ai Comisiei de cenzori.
În ziua de 30 mai 2017 s-a desfășurat, la Palatul Cercului Militar Național, simpozionul dedicat aniversării Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” la împlinirea a 92 de ani de atestare istorică şi 27 de ani de atestare juridică precum şi la 7 ani de la instituirea Zilei Rezervistului Militar, sărbătoare înscrisă în Calendarul  tradiţiilor militare româneşti.
Pe data de 28 iunie 2017 a avut loc o întrunire la Cercul Militar Național cu participarea președinților celor 8 structuri asociativeale Sistemului National de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN). La această întrunire s-a discutat modul de conlucrare între structurile asociative din SNAOPSM și a fost actualizat „Protocolul de Cooperare”, parafat încă din octombrie 2001, prin încheierea unui Acord-Cadru de Cooperare pe o perioadă nederminată.
Pe data de 02.08.2017.  În baza Acordului–Cadru de Cooperare și a Planului de Acțiune Comună pe 2017 convenite la 28 iunie 2017 a avut loc prima reuniune a Grupului de Lucru. Reuniunea președinților structurilor asociative menționate mai sus, care a avut loc la 10 august 2017, a dus la definitivarea  Mesajului Comun generat de necesitatea  elaborării unui document de linie  și de poziționare a asociaților semnatare în contextul legislativ nefavorabil intereselor legitime ale c.m.r.r. generat de noile acte normative elaborate de Guvern. Prin documentul semnat s-a dorit să se demonstreze factorilor decidenți că reprezentăm o forță  ce nu trebuie  neglijată, ci trebuie valorificată în beneficiul interesului național și al apărării țării.
Cu sprijinul structurilor de specialitate din MApN – Comandamentul Logistic Întrunit, Cercul Militar Naţional, Ansamblul Artistic al  Armatei s-a organizat şi desfășurat‚ în ziua de 23 octombrie 2017 sărbătorirea Zilei Armatei României cu dublă semnificaţie: Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice şi Aniversarea a 73 de ani de când Oştirea Română, după lupte grele şi sacrificii deosebite a eliberat de sub ocupaţia fascisto-horthystă în cel de al Doilea Război Mondial, la frontiera nord-vestică a ţării, ultima palmă din pământul României – oraşul Carei în ziua de 25 Octombrie 1944, prilej de comemorare şi omagiere solemnă a Armatei Române.
A VIII-a Conferinţă Naţională s-a desfășurat în ziua de 21 noiembrie 2017 în Sala de Marmură a Cercului Militar Național. La Conferință au participat membri în exercițiu ai Consiliului Director, ai Comisiilor prevăzute în Statut și delegați aleși de Adunările Generale ale filialelor, toți având drept de vot (art.19/Statut). Au fost invitate și au onorat cu prezența personalități militare și civile din instituțiile administrației centrale, Academia Română, instituții universitare, președinții Asociațiilor similare din Sistemul Național de Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și Consilierii Seniori.
Pentru funcția de președinte a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” au fost făcute două propuneri: Biroul Permanent Central pe general (rtr.) prof.univ.dr. Iliescu  Mihai, iar Adunarea Generală a Filialei Sector 5 București pe general locotenent (r) Neculai Băhnăreanu. În final, Conferința a ales organele de conducere ale ANCMRR pentru următorul mandat de 4 ani. În funcția de președinte al ANCMRR a fost ales general locotenent (r) Neculai Băhnăreanu.
Cea de a VIII-a Conferință Națională a ANCMRR s-a încheiat cu un cuvânt rostit de general locotenent (r) Neculai Băhnăreanu, președintele nou ales al ANCMRR, prin care a jalonat principalele probleme ale activității viitoare a ANCMRR.
Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” a organizat şi desfăşurat, în ziua de 27 noiembrie 2017, Simpozionul dedicat aniversării a 99 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
„În unire stă puterea” a reprezentat mesajul Consfătuirii de lucru a preşedinţilor celor opt structuri asociative reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN), care s-a desfăşurat joi, 14 decembrie 2017, Activitatea a avut ca principal obiectiv analiza stadiului şi evaluarea realizării obiectivelor Acordului – Cadru, a activităţilor din Planul de Acţiune Comună pe 2017 ale structurilor asociative din SNAOPSN şi adoptarea Planul de Acţiune Comună pe 2018.
În cadrul manifestărilor omagiale dedicate Centenarului Marii Uniri, în ziua de 19 ianuarie 2018 a avut loc la Sala de Spectacole a Palatului Cercului Militar Național București, „Reuniunea de Comunicări prilejuită de Sărbătorirea Împlinirii a 159 Ani de la Unirea Principatelor Române 24 Ianuarie 1859”.
Militând consecvent pentru promovarea tradițiilor și valorilor perene ale Poporului Român și ale Armatei sale, în baza Planului de Acțiune Comună pe anul 2018 a Structurilor Asociative din Sistemul de Apărare Națională, Ordine Publică și Securitate Națională, la inițiativa ACMRR din SIE și Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, în cooperare cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, a fost inițiată participarea membrilor acestor Asociații la etapa a doua a proiectului – Parcul Memoriei Naționale „Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate – RO–MÂNDRIA”, coordonat de Consiliul Județean Vrancea, activitatea desfășurându-se în data de 21 aprilie 2018, în zona localității Mărășești, cu participarea unui număr de 281 de rezerviști militari care au plantat aproximativ 10.000 de puieți. Din partea ANCMRR „Al. I. Cuza”, au participat un total de 168 de reprezentanți ai filialelor Alba, Brăila, Cluj, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mureş şi ale sectoarelor capitalei, transportul și cheltuielile aferente îndeplinirii misiunii au fost asigurate de către participanți.
La 27 aprilie 2018, a avut loc Ședinţa Extraordinară a Consiliului Director al Asociaţiei. În cadrul acesteia au fost aprobate unele modificări în componența Consiliului Director, a Biroului Permanent Central și a comisiilor statutare.
ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, în colaborare cu structuri de specialitate din MApN – Comandamentul Logistic Întrunit, Cercul Militar Naţional, Inspectoratul Muzicilor Militare, a organizat şi desfășurat‚ în ziua de 18 Octombrie 2018, reuniunea dedicată sărbătoririi Zilei Armatei Române, în contextul Centenarului Marii Uniri, (respectiv a aniversării a 74 de ani de când Oştirea Română, după lupte grele şi sacrificii deosebite a eliberat de sub ocupaţia fascisto-horthystă, în cel de Al Doilea Război Mondial, ultima palmă din pământul României – oraşul Carei în ziua de 25 Octombrie 1944) și Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice.
În ziua de 22 noiembrie 2018, a avut loc, la Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Național, Conferința Națională Extraordinară a ANCMRR care a analizat și aprobat propunerile de modificare și completare a Statutului Asociației.
Cu ocazia Zilei Naţionale – 1 Decembrie 2018, unui număr de 11 membri ai Asociaţiei noastre le-au fost conferite distincţii onorifice de către Preşedintele României.
În ziua de 16 ianuarie 2019, s-a desfășurat la Sala Cinema a CMN, ședinta FORUMULUI. Au participat 26 de peședinți (reprezentanți) ai structurilor asociative ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, semnatari ai protocolului de colaborare în cadrul Forumului, 3 reprezentanti ai structurilor invitate si reporterul Radio România Actualități. S-a stabilit desfășurarea primelor acțiuni începând cu pichetările stabilite prin planul propus; miercuri 16.01.2019 – Avocatul Poporului, CND, joi, 17.01.2019, incepând cu orele 08.30 – Camerei Deputaților.  Membri structurilor asociative ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, cei interesați în soluționarea problemelor militarilor au fost invitați să participle la acțiunile FORUMULUI.
   In data de 18 ianuarie 2019, ANCMRR „Al. I. Cuza” a obținut înregistrarea, la Judecătoria Sectorului 1, a modificărilor la Statutul Asociației, aprobate de Conferința Națională Extraordinară din 22.11.2018. Statutul în forma aprobată și înregistrată la judecătorie a fost difuzat imediat în format electronic către filiale, iar ulterior a fost și pus la dispoziția membrilor și filialelor, contracost.
În ziua de 22 ianuarie 2019, ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, a organizat o conferință cu tema „Împlinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, an de însemnătate crucială în istoria românilor și primul pas pentru crearea condițiilor obținerii independenței României (1877), și ulterior, înfăptuirii statului național român (1918)”, prezentată de domnul profesor universitar doctor Dumitru Preda, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România .
În ziua de 18 martie 2019, un grup de membrii ai ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”, condus de președintele Asociației, domnul gl.lt.(r) Neculai Băhnăreanu, a participat la ceremonia dedicată comemorării Zilei Martirilor din Primul Război Mondial, organizată de Ambasada Turciei din România la Cimitirul Martirilor Turci din București.
  La sediul Camerei Deputaţilor, în ziua de 27.03.2019 a avut loc o întâlnire a reprezentanților Asociațiilor cadrelor militare în rezervă și retragere cu președintele Camerei Deputaților, ministrul Finanțelor Publice, ministrul Muncii și Justiției Sociale, secretarul Camerei Deputaților, secretarul Comisiei pentru Apărare din Senat şi chestorul Camerei Deputaţilor. A fost abordată tema pensiilor militare, din perspectiva discriminărilor între cadrele militare care au ieșit la pensie în ani diferiți, cu pensii diferite, deși aveau funcţii şi grade egale, dar şi acelaşi număr de ani lucraţi. O nouă întâlnire a avut loc pe 23.04.2019, când s-a convenit ca pe 7 mai  CPS să prezinte impactul bugetar pe două variante de actualizare a pensiilor militare de stat.
În data de 27 aprilie 2019, în organizarea domnului senator Mihai Fifor, la sediul Camerei Deputaților, a avut loc întâlnirea președinților structurilor asociative ale cadrelor militare în rezerva și în retragere cu domnul președinte al Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea. Tema principală a discuțiilor a fost axată pe problematica pensiilor militare și în mod deosebit pe eliminarea discriminării pe criterii de vârstă. ANCMRR a acționat pentru constituirea grupului de lucru, stabilirea mandatului și coordonarea acțiunilor.
În ziua de 26 iunie 2019, membri ai BPC și ai Aparatului Central de Lucru, precum și ai filialelor de sector din Capitală și ai filialei județene Ilfov au participat la Festivitatea dedicată Zilei Drapelului Național, ce s-a desfășurat în Piaţa Tricolorului din București.
În data de 4 iulie 2019, a avut loc Consfătuirea ordinară a președinților Asociațiilor semnatare ale Acordului-Cadru de Cooperare, care a analizat și evaluat modul de îndeplinire a prevederilor Acordului.  
În ziua de 22 Octombrie 2019, s-a desfășurat adunarea festivă dedicată Zilei Armatei Române–25 Octombrie 2019 și Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1 Octombrie 2019.
La această activitate, care a avut loc în Sala de Spectacole a Palatului Cercului Militar Național, au participat reprezentanți ai categoriilor de forțe ale Armatei, Uniunii Naționale a Veteranilor de Război, Structurilor Asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, inclusiv cele din ,,FORUMUL” rezerviștilor militari, și ai Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, precum și membrii ANCMRR din sectoarele capitalei și județele Ilfov și Giurgiu.
În perioada 7 – 8 noiembrie 2019, membri ai BPC și ai Aparatului Central de Lucru, precum și ai filialelor de sector din capitală și jud. Ilfov au participat, în plen, în Aula Magna a Academiei Tehnice Militare ,,Ferdinand I”, și pe secțiuni, la Conferinţa Internaţională a Experţilor cu tema: ,,Dezvoltarea cooperării regionale-europene și euro-atlantice pe linia industriilor de securitate și apărare pentru menținerea și dezvoltarea capabilităților de apărare prioritare. Folosirea programelor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securității și apărării în Europa”, organizată de Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România şi Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” în parteneriat cu Institutul Central European de Cercetare şi Analiză Strategică din Polonia, Asociaţia Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară şi Colegiul de Afaceri şi Antreprenoriat din Ostrowiec, Polonia. Prima zi a lucrărilor Conferinței s-a încheiat cu o vizită la ELI-NP Măgurele, unde participanților le-au fost prezentate Departamentele Laser și Gamma și Departamentul de experimente conduse cu laser.
O delegație a Forumului Structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă și retragere din SNAOPSN, condusă de președintele în exercițiu al acestuia, domnul general locotenent (rtr.) Neculai Băhnăreanu s-a întâlnit luni, 18 noiembrie, cu ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, pentru o discuție privind situația pensiilor militare. În cadrul discuțiilor, reprezentanții structurilor asociative au reiterat propunerile discutate și aprobate în luna august în cadrul Consiliului Consultativ al Militarilor în Rezervă și în Retragere și care au fost agreate în cadrul Forumului, pentru a rezolva problema inechităților create în cadrul pensiilor militare de stat.
În data de 28.11.2019, Administraţia Prezidenţială a organizat la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii, ceremonia de înmânare a Medaliei ComemorativeCentenarul Războiului pentru Întrgirea Neamului” acordată unui număr însemnat de structuri și instituții printre care și Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” prin decretul nr. 781 din 31 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 878 din 31.10.2019. Medalia a fost înmânată de Preşedintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, în semn de apreciere pentru contribuția avută la păstrarea vie a memoriei faptelor de arme și a sacrificiului uman consemnat în Războiul pentru Întregirea Neamului, ducând mai departe tradițiile istorice ale celor care și-au făcut datoria față de Patrie.
Un număr însemnat dintre membrii Biroului Permanent Central al ANCMRR au participat la evenimentele ce au avut loc în capitală cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României (depuneri de coroane la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, Parada militară de la Arcul de Triumf, recepția de 1 Decembrie, organizată de Admninistrația Prezidențială la Palatul Cotroceni).
Anul 2020 a debutat cu hotărârea de a nu-și precupeții eforturile în vederea pregătirii și sărbătoririi a 95 de ani de la constituirea, în 1925, a Societății Ofițerilor în Rezervă Proveniți din Activitate (SORPA) și a 30 de ani de la înființarea ANCMRR. Măsurile stabilite pentru pregătirea sărbătoririi evenimentelor de mai sus au fost doar în parte realizate datorită faptului că ANCMRR și-a restrâns în mare parte activitatea din cauza măsurilor luate pe plan național privind limitarea infectării cu virusul Covid-19.

Lasă un răspuns