PROPUNERI la proiectul OUG şi al Legii Pensiilor Militare de Stat

COMUNICAT

06.09.2012

Biroul Permanent Central al ANCMRR a analizat proiectul de ordonanţă de urgenţă prezentat în şedinţa din 23.08.2012 a Comisiei M.Ap.N. precum şi proiectul legii pensiilor militare de stat şi a transmis propunerile sale, astfel:

 

1) Proiectul Ordonanţei de urgenţă care ar urma sa fie reformulat astfel:

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. …, DIN ……

privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor militarilor

(Proiect)

Articolul 1.

Pensiile  cadrelor militare, pensiile de stat ale poliţiştilor şi şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor care, prin legea 119/2010 privind unele măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările şi completările ulterioare, au fost integrate, prin recalculare, în sistemul public de pensii şi revizuite în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2011, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin legea 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se reconsideră/revizuiesc, în condiţiile prezentei Ordonanţe de Urgenţă şi conform OUG 1/2011.

Articolul 2.

(1) Reconsiderarea/revizuirea pensiilor diminuate se face prin repunerea în plată în cuantumul avut pe data de 31.12.2010, cu corectarea, unde este cazul, a bazei de calcul şi revizuirea, potrivit O.U.G. 1/2011.

(2) Diferenţele rezultate vor fi restituite beneficiarilor, pe baza unei metodologii elaborate de fiecare dintre instituţiile de care aparţin aceştia, începând cu data de 01.01.2013.

Articolul 3.

(1) Pensiile aflate în plată al căror cuantum a crescut prin revizuire  sunt recunoscute ca drepturi câştigate,

(2) Pensiile de la al. (1) mai pot fi revizuite, până la data de 31.12.2013, conform prevederilor OUG 1/2011

Articolul 4.

La reconsiderarea/revizuirea drepturilor de pensie se aplică, după caz şi prevederile H.G. 1294/2001, cu completările şi modificările ulterioare, conform ultimului act de aplicare.

Articolul 5.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 6 din OUG 1/2011

 

2) La proiectul legii pensiilor militare de stat,

 Biroul Permanent Central al ANCMRR a  transmis următoarele propuneri de completare şi modificare:

După art. 9 să se adauge un articol 91, cu următorul conţinut:

„Art. 91:

(1) Contribuţia individuală la asigurările sociale plătită până la data intrării în vigoare a prezentei legi se va plăti în continuare, sub forma unui fond mutual.

(2) Fondul mutual va fi colectat de Casa sectorială de pensii militare şi va fi folosit în completarea fondului de pensii militare transferat de la bugetul de stat.

(3) Militarii care cotizează la acest fond mutual vor primi un spor la pensie, astfel:

– cu 5%, pentru cei care contribuie timp de minimum 10 ani

– cu 10%, pentru cei care contribuie între 11 şi 25 de ani

– cu 15%, pentru cei care contribuie între 26 şi 35 ani

– cu 0,5% pentru fiecare an lucrat între 1 şi 9 ani şi peste 35 de ani

La art. 20, al. (1): „… vechime efectivă de 20 de ani, iar pentru gradaţi şi soldaţi, de 18 ani …”

– să se adauge un alineat c), cu următorul cuprins:

„c) în alte situaţii neimputabile militarului”

Art. 85: Să fie eliminat. Este în contradicţie cu art. 82

Art. 107: să fie reformulat astfel:

„Art. 107: Pensiile militare aflate în plată în momentul intrării în vigoare a prezentei legi redevin pensii militare de stat, aşa cum au fost reconsiderate/revizuite,  potrivit OUG nr. …. din …..”.

Art. 124: OUG 1/2011 să fie scoasă, aceasta urmând să-şi piardă valabilitatea numai pe 31.12.2013, termenul la care se prevede încheierea procesului de revizuire a pensiilor militare.

Şeful Departamentului juridic,

Cdr.(r) Constantin Alexandru

Jurist

 

 

 

Previous Article
Next Article