COMUNICAT Nr.11 din 09.06.2015

Rugăm a fi adus  la cunoștința tuturor membrilor A.N.C.M.R.

Stimațí Camarazi,

După ce proiectul legii pensiilor militare de stat a fost însușit de Guvern și trimis apoi la Senat cu toate avizele necesare, pentru a intra în dezbaterea parlamentară, în procedură de urgență,  unele mici grupuri de cadre militare în rezervă și în retragere, dar și individual, au declanșat o campanie furibundă pentru modificarea substanțială a actului normativ menționat. Unul din puctele cele mai contestate este recalcularea pensiilor acordate înainte de 01.01.2011, dar și alte propuneri de amendamente, absolut inacceptabile, referitoare la modul de calcul, la condițiile de muncă, la armonizarea pensiilor în plată cu soldele cadrelor active și altele.

Așa cum am mai comunicat,  proiectul legii pensiilor militare de stat prevede clar că „pensiile militare aflate în plată, recalculate și revizuite pe baza legii 119/2010 și a OUG 1/2011, aprobată prin legea 165/2011, devin pensii militare de stat, în înțelesul prezentei legi”. Motivul este simplu. Actele normative menționate, dar și cele care au dus la ameliorarea situației multor cadre militare pensionate prin disponibilizare, iar legea 241/2013 a readus pensiile diminuate la nivelul celor din decembrie 2010, proiectul noii legii a pensiilor militare de stat prevăzând și restituirea sumelor reținute după revizuire.

În ce privește armonizarea cuantumului pensiilor aflate în plată cu creșterea soldelor cadrelor active, problema a fost rezolvată prin prevederea ca pensiile aflate în plată să se majoreze de fiecare dată când se majorează soldele activilor. În plus, este prevăzută în proiect indexarea cu 100% din inflație, la care se adaugă 50% din venitul mediu realizat. Este normal însă să se recalculeze pensiile acordate după 01.01.2011, care au fost calculate potrivit legii 263/2010, legea unitară a pensiilor, care vor deveni astfel pensii militare de stat, cu toate drepturile aferente, la data intrării în vigoare a noii legi.

Pentru a nu-i afecta pe cei care vor avea posibilitatea să valorifice, în continuare, situațiile care le permit majorări ale cuantumului pensiei, dacă vor prezenta dovezi obținute în acest sens, vor avea dreptul să primească, printr-o nouă decizie de pensie, cuantumul ce li se cuvin, indiferent de data ieșirii la pensie.

O altă problemă care trebuie avută în vedere este faptul că pensiile militare de stat vor fi plătite integral de la bugetul de stat, iar contribuțiile la asigurări sociale ale militarilor vor fi reținute de către casele sectoriale de pensie și depuse la buget. Această măsură este normală, pentru că militarii nu au venituri, ci soldă, care este asigurată exclusive din bugetul de stat. Se revine astfel la pensia militară de stat, similară cu cea practicată în majoritatea armatelor NATO.

Toate prevederile menționate mai sus au fost aprobate, în unanimitate, de cei peste 70 de specialiști care au contribuit, în februarie 2015, la finalizarea proiectului.           În plus, s-a precizat că nici o pensie nu va fi diminuată, nici măcar cu un leu.

ȘEFUL SERVICIULUI JURIDIC,

Cdr.(r.) C. ALEXANDRU

Jurist

Stimațí camarazi,

Vă aducem la cunoștință  și HG nr. 294/2015, privind operațiunile cadastrale și de Carte Funciară, care se vor efectua gratuit, în perioada 2015-2023.

Toate terenurile si cladirile din tara vor fi cadastrate gratuit de autoritati. Programul guvernamental a aparut in Monitorul Oficial

Pana in anul 2023, terenurile si cladirile din toata tara vor fi inregistrate gratuit in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara, in cadrul unui program national, conform unui act normativ publicat recent in Monitor si informatiilor furnizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP).

Programul National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023 (PNCCF) a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 294/2015, care a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 din 6 mai si se aplica de la data publicarii.

Acest program are ca obiectiv inregistrarea gratuita, pana in anul 2023, a tuturor imobilelor din Romania (terenurile si cladirile, inclusiv apartamentele) in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Lansarea PNCCF a avut loc pe 30 aprilie, in cadrul unei conferinte de presa a MDRAP.

„Obiectivul principal al programului national de cadastru si carte funciara este de a inregistra gratuit toate imobilele, respectiv toate terenurile si cladirile din Romania, inclusiv apartamentele, in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Odata atins acest obiectiv se revitalizeaza piata imobiliara din Romania, se dezvolta creditul agricol si creditul ipotecar, se dezvolta toate tranzactiile care au ca obiect vanzarea si cumpararea de imobile”, a precizat ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Liviu Dragnea, la conferinta de presa.

Programul va fi finantat, in principal, din fondurile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si din fonduri europene. „Programul va fi finantat din trei surse: doua surse principale – veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru, in cuantum de peste 4 miliarde de lei si fonduri externe rambursate prin Programul Operational Regional, in cuantum de peste 300 de milioane de euro. In situatia in care institutiile administrativ-teritoriale vor dori sa participe cu cofinantare sau cu fonduri din bugetele locale, si aceasta va putea fi o sursa de finantare a programului”, a mai spus Dragnea.

Practic, incepand din acest an, toate persoanele fizice si juridice (inclusiv institutiile publice) vor beneficia gratuit de inregistrarea imobilelor in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara, conform HG nr. 294/2015. Concret, prin program se vor elibera certificatele pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari si, dupa caz, a dezbaterilor succesorale, se vor intocmi documentatiile cadastrale si se vor inregistra imobilele. In acelasi timp, autoritatile se vor ocupa si de digitalizarea tuturor cartilor funciare si planurilor cadastrale existente in prezent.

Conform datelor estimate de MDRAP, in prezent in Romania exista in jur de 40 de milioane de imobile, dintre care doar aproximativ 7,5 milioane sunt cadastrate (18,68%).

 

HG nr. 294/2015 – aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023

Hotararea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 9 alin. (12) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile referitoare la inregistrarea imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, precum si alte masuri aplicabile, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, si a Memorandumului de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – (1) Se aproba Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023, denumit in continuare Program national, gestionat, in conditiile legii, de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala.
(2) Programul national poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.

Art. 2. – (1) Scopul Programului national consta in realizarea inregistrarii sistematice a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara la nivelul intregii tari, in aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (11) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.
(2) Inregistrarea sistematica a imobilelor se realizeaza in cadrul unui proces complex, care include in principal urmatoarele: realizarea de campanii de informare si constientizare publica a cetatenilor, identificarea imobilelor si a detinatorilor, realizarea de masuratori cadastrale, colectarea actelor juridice de la detinatori, integrarea si prelucrarea datelor si intocmirea documentelor cadastrale, afisarea publica a documentelor cadastrale, inregistrarea si solutionarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori, actualizarea documentelor cadastrale si deschiderea cartilor funciare, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(3) Finantarea Programului national se asigura din veniturile proprii ale Agentiei Nationale, in conditiile legii.
(4) Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzatoare actiunilor din Programul national, sunt proprietarii, posesorii ori alti detinatori ai imobilelor, identificati potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (2) lit. f) din lege.

Art. 3. – Principalele activitati care se realizeaza potrivit legislatiei in vigoare, precum si sumele estimate din venituri proprii ale Agentiei Nationale pentru realizarea Programului national in perioada 2015-2023 sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. – (1) Desfasurarea activitatilor Programului national se asigura conform unui plan de actiuni anual, in limita fondurilor aprobate, potrivit legii.
(2) Planul de actiuni anual si detalierea fondurilor alocate se aproba de catre Consiliul de administratie al Agentiei Nationale prin hotarare in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(3) In aplicarea hotararii consiliului de administratie prevazute la alin. (2) se emite, potrivit competentelor legale, ordinul directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Actiunile nefinalizate se includ in planul de actiuni anual din anul urmator, in conditiile alin. (2).
(5) Veniturile proprii ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, potrivit legii.

Art. 5. – (1) In cadrul Agentiei Nationale se constituie o comisie privind prioritizarea unitatilor administrativ-teritoriale la nivelul fiecarui judet, in vederea includerii acestora in Programul national, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(2) Membrii comisiei sunt specialisti din cadrul Agentiei Nationale, care sunt numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale si isi desfasoara activitatea in baza unei proceduri elaborate in acest sens.
(3) Comisia prevazuta la alin. (1) prioritizeaza unitatile administrativ-teritoriale, urmarind acoperirea nefractionata a teritoriului judetului, tinand cont de cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) unitati administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltarii proiectelor de infrastructura de interes national;
b) unitati administrativ-teritoriale care fac obiectul realizarii unor proiecte de dezvoltare locala;
c) unitati administrativ-teritoriale care prezinta asezari informale ale comunitatilor aflate in conditii de saracie extrema.
(4) Lista unitatilor administrativ-teritoriale intocmita in conditiile alin. (3), inclusiv pentru municipiul Bucuresti, se aproba de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale prin hotarare.
(5) In aplicarea hotararii consiliului de administratie prevazute la alin. (4) se emite, potrivit competentelor legale, ordinul directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) In functie de suprafata totala a judetului, inclusiv a municipiului Bucuresti, Consiliul de administratie al Agentiei Nationale aproba procedura de alocare a sumelor pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica si alocarea anuala a acestora, potrivit legii.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), unitatile administrativ-teritoriale pentru care au fost initiate, potrivit reglementarilor in vigoare, procedurile pentru inregistrarea sistematica a imobilelor pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sunt considerate ca fiind incluse in prezentul Program national.

Art. 6. – (1) In vederea realizarii Programului national, in cadrul Agentiei Nationale si institutiilor subordonate se organizeaza compartimente functionale de inregistrare sistematica a proprietatilor imobiliare, ale caror atributii se stabilesc prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Pentru implementarea Programului national, in cadrul Agentiei Nationale si institutiilor sale subordonate se infiinteaza un numar de maximum 600 de posturi pe perioada determinata, pe durata Programului national, cu finantare din venituri proprii, distinct fata de numarul de posturi aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu modificarile ulterioare.
(3) Posturile prevazute la alin. (2) sunt remunerate la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din cadrul Agentiei Nationale sau al institutiilor subordonate, dupa caz, potrivit legii.

Art. 7. – (1) Pentru realizarea Programului national, Agentia Nationala poate utiliza mijloacele de transport proprii si pe cele ale institutiilor sale subordinate.
(2) Cheltuielile cu carburantul pentru mijloacele de transport utilizate in acest scop se suporta din venituri proprii si sunt evidentiate distinct fata de cele subventionate de la bugetul de stat.

Art. 8. – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 448/2013 privind stabilirea proiectului „Sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara pentru mediul urban” ca proiect de infrastructura si desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine ca unitate de achizitii centralizata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 15 iulie 2013.

PRIM-MINISTRU, VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Radu-Codrut Stefanescu
Ministrul finantelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb

Bucuresti, 29 aprilie 2015.
Nr. 294.

ȘEFUL SERVICIULUI JURIDIC,

Cdr.(r.) C. ALEXANDRU

Jurist

COMUNICAT Nr. 11 din 09.06.2015

Previous Article
Next Article