COMUNICAT nr.14 din 17.05.2013

În şedinţa Biroului Permanent Central ( B.P.C.) al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” din 16.05.2013 unul din punctele ordinei de zi l-a constituit „ discutarea abaterilor de la Statutul ANCMRR săvârşite de gl.mr.(r) dr. PÂLŞOIU IOAN” . De precizat că la această şedinţă a fost prezent şi ofiţerul respectiv.

Având în vedere art.61 pct.(2 ) din Statutul ANCMRR care stipulează că „ în cazul încălcării unor prevederi statutare, indiferent  de nivelul în care s-a produs”, Comisia de Analiză a Respectării  Prevederilor Statutului (C.A.R.P.S.)  a cercetat şi analizat abaterile săvârşite de membrul Filialei Dolj  a ANCMRR, prezentând Biroului Permanent Central concluziile şi propunerile  menţionate mai jos astfel :

,,Analizând cu atenţie toate documentele privitoare la desfăşurarea adunării generale din 20.03.2013 a Filialei Dolj şi la activităţile după această adunare, C.A.R.P.S. a constatat următoarele :

Partea a II-a a  adunării generale – alegerea organelor conducătoare ale Filialei şi delegaţii la Conferinţa Naţională – s-a desfăşurat în afara cadrului organizat, sub conducerea unui prezidiu ad-hoc după intervenţia în forţă a unor membri care făceau parte şi din SCMD ducând la dezbinarea Filialei în două entităţi.

De modul cum s-au desfăşurat aşa zisele „alegeri” nu a fost deloc străin dl.gl.mr.(r) dr. Pâlşoiu Ioan membru şi al SCMD şi care contrar art.32 din Statut, unde se stipulează că „Biroul Permanent al Filialei organizează adunările generale”, acesta, fără să ţină seama de membrii Biroului Permanent, împreună cu un grup de membrii ai Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (S.C.M.D.) a nominalizat cu mult timp înainte  cine să fie propuşi pentru organul de conducere şi cine să facă propunerile. Astfel au fost propuşi membri care nu corespundeau condiţiilor prevăzute la art.12 din Statut, modificat prin Hotărârea Consiliului Director din 11 octombrie 2012, care prevede că „ Membrii Asociaţiei care sunt şi membri ai diferitelor partide sau ai unor structuri asociative  ale căror prevederi statutare, metode de acţiune sau manifestări sunt incompatibile cu ale ANCMRR nu pot fi aleşi în organele de conducere la toate nivelurile Asociaţiei”.

Când vicepreşedintele ANCMRR, dl.gl.lt.(r) Dumitrescu Victor le-a amintit această hotărâre, cei mai mulţi dintre cei angrenaţi în activitatea destabilizatoare a dl.gl.mr.(r) dr. Pâlşoiu Ioan au strigat că este o „circulară”, o „găselniţă” pe care dânşii nu o respectă.

În pofida faptului că prezidiul ales anunţase că adunarea generală se suspendă      domnul gl.mr.(r) dr. Pâlşoiu Ion a acționat în continuare împreună cu acel grup şi au purces la desfăşurarea alegerilor cu persoanele rămase în sală.

Biroul Permanent Central, în urma şedinţelor din  02.04. şi 09.04, după audierea separată a domnului gl.bg.(r) Grecu Gheorghe,  preşedinte al Filialei şi domnului gl.mr.(r) dr. Pâlşoiu Ioan, care s-a prezentat ca „preşedinte ales” , că adunarea de alegeri nu s-a desfăşurat conform prevederilor Statutului şi a hotărât să se convoace o nouă adunare generală la o dată ulterioară, lucru comunicat atât Filialei cât şi gl.mr.(r) dr. Pâlşoi Ioan – personal.

Biroul Permanent Central cu adresa nr. 240/26.04.2013 i-a adus la cunoştinţă dl.gl.mr.(r) Pâlşoiu Ioan că a încălcat și alte prevederi statutare astfel:

– nu a respectat şi nu a îndeplinit prevederile statutare în totalitate (art.10, pct.1) ;

– nu a militat în toate împrejurările pentru întărirea unităţii Asociaţiei,  nu a activat pentru coeziunea Filialei şi nu a intervenit faţă de încercările de destabilizare    ( destrămare) a Filialei ;

– a desfăşurat activităţi care contravin demnităţii, onoarei şi normelor de comportare civică ;

– a nesocotit hotărârea Biroului Permanent Central în şedinţa extraordinară din perioada 02 – 09.04.2013 ( Art.17 pct.3) ;

– nu a acţionat ca dezbaterile şi confruntările de opinii în relaţiile din cadrul Filialei la şedinţa din ziua de 20.03.2013 şi ulterior să fie caracterizate prin politeţe militară şi respect reciproc (Art.36) ;

– nu a acţionat pentru respectarea prevederilor art.39 care stipulează că „ obligativitatea îndeplinirii hotărârilor, acţiunile ferme pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum şi prezentarea în mod deschis şi civilizat a opiniilor şi propunerilor constituie FUNDAMENTUL DISCIPLINEI ASOCIAŢIEI „

Analizând aceste aspecte ale activităţii dl.gl.mr.(r) dr. Pâlşoiu Ioan, C.A.R.P.S. , în temeiul prevederilor art.13 lit „c” şi pct.(3) din Statut, propune Biroului Permanent Central încetarea calităţii de membru al ANCMRR a acestuia.

Biroul Permanent Central analizând concluziile şi propunerea C.A.R.P.S. şi ca urmare a discuţiilor purtate, asigurându-se dreptul la apărare al ofiţerului aprobă cu 16 voturi pentru şi una abţinere propunerea C.A.R.P.S. de ÎNCETARE  A  CALITĂŢII  DE  MEMBRU  al  ANCMRR  a dl.gl.mr.(r) dr. PÂLŞOIU IOAN.

 

BIROUL  PERMANENT  CENTRAL

Previous Article
Next Article