ȘEDINȚA LĂRGITA DIN 28.02.2013

 

 

 

 

 

 

 

În ziua de 28.02.2013 a avut loc Şedinţa lărgită a Consiliului Director

al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere

,, Alexandru Ioan Cuza”

În deschiderea acestei reuniuni domnul General (r) prof. univ dr. Mihai Iliescu,

Preşedintele A.N.C.M.R.R  a prezentat următorul Cuvânt Introductiv.

– Domnule Viceprim-Ministru Gabriel OPREA, Preşedinte  al  U.N.P.R.

–  STIMAŢI  INVITAŢI,

–  Dragi CAMARAZI – Cadre Militare în Rezervă şi Retragere

Vă rog să-mi îngăduiţi să deschid lucrările Şedinţei lărgite a Consiliului Director – organ central de conducere al A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, mărturisind simţămintele de onoare, bucurie şi de recunoştinţă pe care le trăim datorită prezenţei Dumneavoastră Domnule Viceprim-Ministru şi a personalităţilor, care vă însoţesc astăzi, alături de noi.

Sunt îndrituit, având asentimentul camarazilor mei, să vă asigur de profundele noastre sentimente camaradereşti de admiraţie şi preţuire, alăturând urării de bun venit, mulţumiri şi onorul nostru ostăşesc.

Trebuie să menţionez de la început că ne găsim în această somptuoasă „Sală de Marmură” a Palatului Cercului Militar Naţional datorită înţelegerii şi solicitudinii M.Ap.N., fiind sprijiniţi în acelaşi timp direct şi nemijlocit de către Primăria Sectorului 2, cărora le adresăm  vii mulţumiri cu reală recunoştinţă.

Vă informăm că la această reuniune participă :

– Biroul Permanent Central  şi  Aparatul său de lucru;

– Grupul de Consilieri seniori

– Preşedinţii celor 47 filiale judeţene şi de sector ;

– Preşedinţii celor 8 asociaţii cu protocol de afiliere sau colaborare ,

– Preşedinţii celor 6 structuri asociative similare din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă  Naţională  (MAI, SRI, SIE, SPP, DGIPI, STS) ;

– Membrii din toate filialele din Bucureşti şi Sectorul Ilfov ;

Această REUNIUNE  are mai multe motivaţii, justificate  şi anume :

– precede perioada adunărilor generale de alegeri din toate filialele noastre  ( lunile martie – aprilie); prilej minunat pentru informarea membrilor Asociaţiei cu privire la poziţia Guvernului şi a alianţei  ACS faţă de Asociaţia noastră.

– dorinţa de a atesta vitalitatea şi încrederea în PROTOCOLUL de parteneriat cu ACS (PSD+UNPR) şi hotărârea noastră să-l respectăm cu toţii, precum şi speranţa într-o colaborare fructuoasă şi benefică pentru ambele părţi semnatare.

Această întâlnire se doreşte cu atât mai mult cu cât în ultimul timp în mass-media televizată şi în unele publicaţii din presă, unii comentatori şi aşa zişi „analişti politici” au reluat în dezbatere problema pensiilor militare la care fac referiri şi Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice, inclusiv Avocatul Poporului,  prin Raportul special – care au indus o stare de nelinişte, nedumerire şi îngrijorare faţă de o nouă lege  prin care să se reia procesul de recalculare a pensiilor militarilor.

Această stare este amplificată, din păcate, prin comandă politică, prin ieşirile nejustificate împotriva Armatei de Rezervă a României, împotriva pensionarilor militari, urmărind generarea haosului în societate, dezbinarea în armată  şi care sunt sprijinite de fostul ministru Cornel DOBRIŢOIU alăturat domnilor „asistaţi sociali” DOGARU şi PRICINĂ, reprezentanţi ai SCMD – structură neonorantă şi nereprezentativă pentru Armata ROMÂNIEI – în special pentru Rezerva acesteia,  fiind ilegală, potrivit Deciziei Nr 469/2003 a Curţii Constituţionale referitoare la dreptul pensionarilor de a înfiinţa sindicate.

De la început considerăm că aceşti aşa zişi şi autointitulaţi „reprezentanţi” ai pensionarilor militari nu fac obiectul nostru de analiză, dar dorim să reiterăm ca ANCMRR – nu poate fi asimilată SCMD – nu împărtăşim existenţa lor şi nici modul de manifestare şi comportament civic suburban,  care n-are nici o tangenţă cu demnitatea, onoarea şi probitatea – morală – etică şi civică a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere.

Ne pare rău că Armata Română a avut un ministru care a încercat să o supună interesului politic, iar pe noi, structură recunoscută ca reprezentativă şi de notorietate  în societatea românească în cei 23 ani de la reînfiinţare, ne-a ignorat total – prioritate având numai aşa zisul „SCMD”, aşa cum s-a întâmplat recent în Comisia  de Apărare a Senatului, unde au fost invitaţi numai cei din SCMD – ca unici reprezentanţi ai pensionarilor militari. Acest fost domn ministru împăunat cu aura justiţiarului şi profund dominat de o politică de rea credinţă a mers până acolo încât a ignorat cu bună ştiinţă efortul şi ataşamentul M.Ap.N. din acea perioadă faţă de Armata şi pensionarii acesteia.

Şi ca să închei acest paragraf, supun atenţiei o întrebare care a adresat-o telespectatorilor o televiziune angajată în acest „bâlci” mediatic şi anume : „Cine profită – cine pierde „ ?!

Desigur acţionând  un „buton  de panică” – profită politicienii reprezentanţi de Domnul Dobriţoiu şi vor pierde ARMATA şi noi, pensionarii militari

Domnul Viceprim-Ministru,

În context, în sprijinul afirmaţiilor noastre referitoare la pensiile militare de stat şi pentru documentarea celor prezenţi, am onoarea să vă cer îngăduinţa să preiau din cuvântul Domniei Voastre, prezentat în Senatul României cu ocazia dezbaterii Legii sistemului   unitar de pensii publice, şi anume, citez :

Cu tot respectul pe care-l avem pentru fiecare categorie socio-profesională în parte, nu putem ignora faptul că a fi militar nu este o meserie ca oricare alta, pentru un militar apărarea interesului naţional a valorilor democraţiei şi statului de drept este mai presus decât propria viaţă. Militarul, fiind sub  jurământ, este la datorie zi şi noapte în slujba ţării.

       Misiunea sa implică dificultăţi, riscuri şi privaţiuni care nu au termen de comparaţie în alte domenii de activitate. Militarii români au o contribuţie, iar contribuţia lor se măsoară nu în bani, ci în libertatea de care se bucură copiii noştri, în demnitatea acestei ţări şi în respectul de care România se bucură în faţa aliaţilor săi…..

        Când vine vorba despre militari trebuie să privim contribuţia şi solidaritatea nu în sens contabil ci în sensul jurământului militar pe care-l depun toţi cei din Armată. România este una din Ţările NATO cu cele mai mici    pensii şi solde acordate militarilor. Cu toate acestea Armata României este la acelaşi nivel de competenţă profesională şi de interoperabilitate, fiind respectată şi apreciată de-a lungul istoriei sale moderne, inclusiv  în teatrele de operaţii unde este astăzi prezentă”,.

Aceste adevăruri de necontestat au constituit un motiv în plus  pentru care, după adoptarea Legii 119/2010, Asociaţia a făcut numeroase intervenţii la Parlamentul şi Guvernul României, Avocatul Poporului, inclusiv în justiţie. Singura instituţie care ne-a fost alături, şi care a acţionat concret pentru ca pensionarii militari să nu fie afectaţi prea grav prin măsurile preconizate de recalculare şi revizuire a pensiilor militare de stat a fost M.Ap.N., prin persoana domnului fost ministru, actual viceprim-ministru domnul Gabriel Oprea.

În prezent înregistrăm o stare generală mulţumitoare, peste 33.000 din cei 35.000 membrii ai Asociaţiei şi peste 90% din totalul (de 76.000) pensionari în plată la M.Ap.N. şi aproape 85%  din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională au obţinut la revizuire unele creşteri, acordate legal şi nu „fraudulos”,  cum se invocă la unele posturi de TV – de unii comentatori .

Apreciem cu înalt spirit camaraderesc că pensionarii cărora li  s-au diminuat pensiile, datorită unor greşeli punctuale de recalculare, sau pentru vechime incompletă în muncă, au tot dreptul să fie supăraţi şi uşor influenţabili de factorul politic – îi înţelegem şi-i vom susţine cu întregul nostru potenţial pentru   a-şi recâştiga drepturile afectate prin recalculare (revizuire).

Domnule Viceprim-Ministru,

Apreciem cu admiraţie şi recunoştinţă poziţia oficială a domnului Prim Ministru, a ministrului  Apărării Naţionale şi a domniei Voastre  faţă de pensiile noastre, dar vă rugăm să ne permiteţi să reiterăm propunerea noastră ca procesul de revizuire să se continue până la 31.12.a.c., aşa cum prevede OUG 1/2011 –  respectându-se principiul neretroactivităţii Legii 19/2000 (263/2011), pensiile care au înregistrat creşteri să rămână în plată la noul cuantum înregistrat iar cele diminuate să revină la nivelul lunii decembrie 2010.

Actualele pensii în plată să redevină pensii militare de stat, iar o eventuală nouă lege a pensiilor să aibă prevederi numai pentru viitor, fără a include ca măsură aşa zis „reparatorie” clamată de grupul Dobriţoiu, Dogaru şi Pricină, recalcularea tuturor pensiilor în plată-  iar ANCMRR  să participe la dezbaterile premergătoare şi la cele din comisiile parlamentare, având în vedere şi amendamentele promovate anterior.

Recalcularea sau supraimpozitarea pensiilor miliare nu poate fi un act reparatoriu şi de sporire a bugetului statului (M.Ap.N.). Nimeni Nu a Primit un RON – GRATUIT, – fără acoperire LEGALĂ şi să se renunţe la identificarea „INFRACTORILOR” cum cere cu insistenţă aşa zisul „SCMD”.

Domnule Viceprim-Ministru,

Vă informăm că toate cele 8 probleme prezentate le considerăm ca prioritare, iar propunerile  noastre sunt concepute în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, toate pot fi soluţionate printr-o serie de iniţiative procedurale la nivelul Guvernului şi concret la nivelul ministerelor implicate : M.Ap.N., MAI şi celorlalte structuri centrale din Sistemul Apărării, Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale, Ministerul Sănătăţii precum şi prin reluarea celor două iniţiative legislative, abandonate în cursul anului 2011 – în Comisiile de Apărare ale Parlamentului.

Avem convingerea că Protocolul semnat împreună cu ACS (PSD+UNPR) la 01.12.2012 va fi onorat, respectat şi îmbunătăţit în funcţie de toate  oportunităţile ce vor fi identificate, dar aceasta impune şi o reală recunoaştere  şi relaţionare cu filialele noastre în teritoriu şi un plan concret de activităţi pentru acest an.

Aşteptăm  diversificarea ofertelor de servicii şi programe pentru angajarea pertinentă a cadrelor militare în rezervă şi în retragere în activitatea de gestionare şi administrare eficientă a treburilor publice, de organizare a unor acţiuni  pentru îndeplinirea obiectivelor convenite împreună .

Referitor la disponibilitatea ANCMRR vă asigurăm că vom fi un partener serios, loial Devizei noastre PATRIE, ONOARE, DEMNITATE. În încheiere ne exprimăm speranţele îndreptăţite în Reuşita Reuniunii de astăzi aceasta fiind UNICĂ în istoria ANCMRR de la reînfiinţare din 1990.

Vă mulţumesc  

Onorată  Asistenţă, Stimaţi Camarazi,

În încheierea activităţii, având  asentimentul Dumneavoastră doresc să reiterăm Domnului viceprim – Ministru – Gabriel Oprea, înaltelor personalităţi care ne-au onorat astăzi, sincere mulţumiri pentru participare şi să-i asigurăm de cele mai alese sentimente de preţuire şi recunoştinţă.

Avem încredere în Alianţa de Centru Stânga, în PROTOCOLUL ÎNCHEIAT, iar, această întâlnire o considerăm  un început de bun augur pentru colaborarea noastră viitoare.

Domnule Viceprim-Ministru al ROMÂNIEI,

Vă rugăm să acceptaţi gestul nostru  camaraderesc de respect şi fidelitate, propriu conduitei noastre de Cadre Militare în Rezervă şi  Retragere   – în continuare sub jurământ de credinţă faţă de ŢARĂ, – de a înmâna cea mai înaltă distincţie a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” – ,,EMBLEMA  de ONOARE” a Biroului Permanent Central pe care doresc să o prezentați domnului Prim Ministru Victor Viorel Ponta..

 

Previous Article
Next Article