COMUNICAT NR. 7 din 24.04.2018

Stimați camarazi,

În baza Planului cu Principalele Activități pe anul 2018 al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR), în perioada 16-19 aprilie 2018, o echipă condusă de președintele acesteia a participat la adunările generale ale filialelor județene ANCMRR din Maramureș, Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș.

Participarea directă la lucrările din cadrul adunărilor generale a prilejuit un benefic schimb de idei și opinii privind realizarea obiectivelor filialelor, a proiectelor de viitor precum și a modalităților de implicare mai activă în promovarea și apărarea intereselor generale ale membrilor Asociației noastre.

În cadrul discuțiilor și dezbaterilor au fost abordate în mod pragmatic următoarele teme principale:

–  demersul legislativ la zi privind legislația în domeniul pensiilor militare și  cea aferentă;

–   întărirea rândurilor membrilor filialelor și modalitățile de realizare a acesteia;

– întărirea și dezvoltarea relațiilor cu autoritățile locale și militare  pentru realizarea obiectivelor proprii filialelor şi participarea activă la viața comunităților locale în sprijinul filialelor pentru realizarea obiectivelor și proiectelor acestora;

– dezvoltarea mecanismelor de conlucrare și informarea reciprocă cu parlamentarii locali;

– participarea la viața culturală a comunităților locale cu accentul pe folosirea capacității educaționale a membrilor filialelor noastre;

– aspecte de ordin admnistrativ ce pot îmbunătăți viața și activitatea de zi-cu-zi a filialelor;

– stadiul realizării obiectivelor și proiectelor proprii și a celor convenite cu autoritățile locale dedicate ”Anului Centenar”.

Președintele ANCMRR a făcut o informare amplă despre demersurile de la nivel central, în cooperare cu celelalte structuri asociative ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională în legatură cu actele normative recente care au afectat drepturile rezerviștilor militari ( OUG 57/2015, OUG 59/ 2107, Legea 153/2017 și altele).

De asemenea s-a prezentat în detaliu demersurile pentru realizarea întâlnirilor și discuțiile ce au avut loc cu înalți funcționari, șeful Statului Major al Apărării, ministrul Apărării și cel al Muncii, șefii comisiilor parlamentare și lideri ai formațiunilor parlamentare.

Toate acestea au fost materializate în luări de poziție sub forma scrisorilor și memorandum-ului, adresate decidenților politici, în numele tuturor strucurilor asociative reprezentative ale rezerviștilor militari, pentru eliminarea discriminărilor, umilințelor și atacurilor la onoarea și demnitatea militarilor. Cu sprijinul filialelor, aceste documente au fost aduse la cunoștința tuturor parlamentarilor  din circumscripțiile respective, fapt care aparent a temporizat finalizarea unor acte normative cu efecte negative asupra drepturilor și intereselor rezerviștilor militari.

Din cele relatate, rezultă că se impune realizarea la nivel local  a unui mecanism mai dinamic de conlucrare între conducerile filialelor, a membrilor acestora și aleșii locali.

A fost apreciat pozitiv, la majoritatea filialelor, modul instituționalizat în care se cooperează cu autoritățile admnistrației publice locale.

Se remarcă interesul tot mai crescut al filialelor de a se implica în educația civică și patriotică a tinerei generații, inclusiv prin realizarea unor protocoale de cooperare cu instituțiile liceeale locale. S-a subliniat necesitatea amplificării acestor acțiuni la nivelul tuturor filialelor în pofida inexistenței unei legislații coerente în domeniul pregătirii tineretului pentru apărarea țării.

A fost scoasă în evidență „lipsa de entuziasm” a autorităților locale de a atrage și folosi calitatea de „utilitate publică” a filialelor noastre în atragerea de fonduri europene sau de coparticipare a acestora la programe cu finanțare europeană. În acest sens sunt necesare acțiuni și atitudini mai incisive în relaţiile cu structurile menegeriale de specialitate din cadrul unităților admnitrativ-teritoriale.

Pe lângă aspectele meritorii de implicare a filialelor la viața cultural-locală de promovare a tradiţiilor, se constată un curs ascendent de conectare a celor 5 filiale la relaționarea cu structuri similare de nivel transfrontalier și nu numai, ridicând la un nivel superior promovarea imaginii, tradițiilor și valorilor Armatei Române.

În ceea ce privește viața internă a filialelor, participarea la activități este relativ scăzută, dat fiind şi numărul tot mai mic al cotizanților, absenteism atunci când sunt abordate probleme majore ale vieţii interne a filialei, lipsa de canale de comunicare cu membrii filialelor și între aceștia în vederea actualizării și informării corecte cu privire la problematica comună de interes, atât de nivel central cât și local. Cu toate acestea s-a remarcat spiritul pragmatic, aplicat al unor participanți la dezbateri, probând că exită totuși spirit combativ și de coeziune la treburile filialei.

Atragerea de noi membri în cadrul filialelor, deşi declarativ constituie o preocupare, inițiativele sunt aproape inexistente iar acțiunile ineficiente. Acest aspect a fost reținut ca o temă de mare importanță pentru forurile decizionale ale ANCMRR.

Au fost  abordate și probleme punctuale specifice unor filiale și unor membri ai acestora; lipsa unui medic de familie cu contract la CASAOPSNAJ (Satu Mare), dificultăți și durată mare în recuperarea cheltuielilor cu medicamentele, lipsa unor utilități la subfiliale (Buziaș), neclarități în actele normative privind folosirea gratuită a spațiilor și utilităților aferente acestora, modalitățile de înaintare a contestațiilor la deciziile de pensie, solicitări de ordin personal.

Toate acestea și altele au fost notate și însușite de echipa ANCMRR, unele au fost clarificate pe timpul dezbaterilor, iar celelalte vor fi direcționate instituțiilor competente.

Prezenţa noastră la adunările generale ale celor 5 filiale a avut și o componentă internațională. În baza principiului reciprocității și urmare a participării delegației filialei Arad ”Ziridava” la adunările generale ale filialelor similare, reprezentanții conducerilor filialelor camarazilor maghiari din Szeged și Bekescsaba au participat la adunarea generală a filialei arădene. Președintele ANCMRR având un dialog și schimb de experiență fructuos cu camarazii maghiari.

Concluzionăm prin a spune că paleta largă de probleme abordate, spiritul combativ, camaraderesc și discuțiile deschise din cadrul adunărilor generale, în pofida unor neajunsuri, demonstrază, pe ansamblu  existența unei vieți active interne de filială, bine ancorată în problematica locală şi cu premise de îmbunătățire pe viitor.

Pentru efortul conducerilor celor 5 filiale și a membrilor acestora de a demonstra că mențin treaz spiritul asociativ al ANCMRR, în pofida unor greutăţi, aducem mulțumirile noastre tuturor, îi incredințăm de respectul meritat și le transmitem încă o dată salutul nostru camaraderesc ”PATRIE ONOARE DEMNITATE”.

Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare

în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”

General- locotenent (r)// Neculai BĂHNĂREANU //

Comunicat nr.7 din 24.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Article
Next Article