COMUNICAT NR. 41 din 27.05.2014

În atenția tuturor membrilor A.N.C.M.R.R.
Stimaţi camarazi,

Unii dintre dumneavoastră au primit, în ultimul timp, decizii de pensie prin care se micşorează cuantumul drepturilor stabilite potrivit Legii 241/2013, cu diverse sume, fără a se preciza motivul.
Pentru a putea face intervenţiile necesare, în vederea lămuririi situaţiei, vă rugăm să trimiteţi la Biroul Permanent Central cazurile existente la nivelul filialei şi subfilialelor dvs., cu precizarea gradului, numelui şi prenumelui celui în cauză şi a numărului dosarului de pensie.
Pentru camarazii care au probleme cu calculul pensiei, respectiv perioade pentru care nu au avut dovezi în vederea recalculării, vă amintesc că Legea 241/2013 precizează că se poate face revizuirea, în completare, în situaţia că obţineţi adeverinţe legale de venituri, pentru perioada lipsă, pe care să le depuneţi la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N.
Pentru informarea dvs., vă trimit un extras din expozitivul Decizei Curţii Constituţionale nr. 149/18.03.2014 şi Decizia respectivă.

DECIZIA Nr.149
din 18 martie 2014
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.7 alin.(1) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art.1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și ale art.3 alin.(1) din anexa nr.3 la această ordonanță de urgență
Publicată în Monitorul Oficial nr.343 din 09.05.2014
(Extras)

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, prin Decizia nr.446 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.770 din 10 decembrie 2013, s-a mai pronunțat asupra dispozițiilor de lege criticate din perspectiva acelorași prevederi constituționale invocate și în cauza de față, constatând constituționalitatea acestora, pentru considerentele ce urmează.

În ceea ce privește criticile de neconstituționalitate aduse dispozițiilor art.7 alin.(1) din Legea nr.119/2010 și celor ale art. 180 alin.(7) din Legea nr.19/2000, Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr.1.268 din 27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 22 noiembrie 2011, reținând că dreptul ca, în urma recalculării, să fie păstrat în plată cuantumul pensiei cel mai avantajos „a fost prevăzut de Legea nr.19/2000 numai pentru pensiile din sistemul public de pensii, respectiv cele întemeiate pe sistemul contributiv, întrucât numai în acest caz cuantumul pensiei poate fi considerat ca fiind un drept câștigat”. Prin urmare, Curtea a reținut că „nu se poate vorbi despre o identitate de situații între prevederile Legii nr. 19/2000 și dispozițiile de lege criticate ale Legii nr.119/2010, astfel că tratamentul juridic diferit nu poate dobândi semnificația unei încălcări a principiului egalității în drepturi a cetățenilor ori a principiului neretroactivității legii civile”.

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
Decide:
Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Laurențiu Măcinic în Dosarul nr.4.637/63/2013 al Tribunalului Dolj — Secția conflicte de muncă și asigurări sociale și constată că dispozițiile art.7 alin.(1) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art.1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și ale art.3 alin.(1) din anexa nr.3 la această ordonanță de urgență sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Dolj — Secția conflicte de muncă și asigurări sociale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 18 martie 2014.

Potrivit acestui act normativ, orice acţiune în instanţă, prin care se atacă prevederi ale legii 119/2010 şi ale OUG 1/2011, este inadmisibilă. Aceiaşi soartă o au şi acţiunile judiciare deschise până acum, întrucât această Deciziei reia şi accentuează cele prevăzute în decizii mai vechi ale CCR., referitoare la această chestiune. Pentru a nu irosi bani, ar fi bine să renunţaţi la acţiunile care atacă aspecte prevăzute în Decizia de mai sus.
Șef serviciu juridic
Comandor (r) jurist //Constantin ALEXANDRU//
COMUNICAT Nr.41 din 27.05.2014

Previous Article
Next Article