Prima pagină » Despre noi, Plan activități 2018 » Statut; Strategia ANCMRR

Statut; Strategia ANCMRR

STATUT-2013

 

I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1 Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere
(A.N.C.M.R.R.) „Alexandru Ioan Cuza“ este persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, fără scop patrimonial, independentă, democratică, apartinică, nonprofit şi deschisă, care cuprinde cadre militare aflate în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale.
(1) Asociaţia are sediul central în Capitala României – Bucureşti, Strada Constantin Mille nr.1 Sector 1 (Palatul Cercului Militar Naţional etj. 4).
(2) Durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI este nedeterminată.

(3) Prezentul statut al Asociației este valabil pentru structurile constitutive (filiale/subfiliale)
Art. 2. (1) Deviza Asociaţiei este PATRIE – ONOARE – DEMNITATE! (2) A.N.C.M.R.R. are însemn heraldic specific .Asociaţia se identifică totodată prin steag propriu, fanion, emblemă de onoare şi insignă.
Art. 3. Funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui României, în calitatea sa de comandant al Forţelor Armate şi sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind Preşedinte de onoare.
Art. 4. Este continuatoarea nobilelor tradiţii ale organizaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere atestate legal din anul 1925, precum şi moştenitoarea patrimoniului acestora.
Art. 5. Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau în defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita sprijinul acestora în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor legi, acte normative şi acţiuni ce privesc îndeplinirea scopului Asociaţiei.
Art. 6. SCOPUL ASOCIAŢIEI
Reprezintă şi apără drepturile şi interesele cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora, în relaţiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, precum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate. În spiritul devizei asumate, realizează cu prioritate cerinţele cultivării patriotismului, înfăptuirii aspiraţiilor membrilor săi în domeniile militar şi de protecţie socială.
Art. 7. OBIECTIVE
(1) Acţionează permanent – cu sprijinul moral, material şi financiar al Ministerului Apărării Naţionale şi al altor instituţii abilitate – pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi a familiilor acestora.
(2) Acordă consultanţă juridică membrilor Asociaţiei în probleme ce privesc drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti ale acestora.
(3) Promovează acţiuni specifice rezultate din calitatea de persoană juridică şi de utilitate publică.
(4) Cultivă valorile civice ale statului de drept, contribuie la dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă şi sprijină acţiunile comunităţilor locale.
(5) Ţine o strânsă legătură cu structurile centrale şi teritoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi cultivă sentimentele de corp şi camaraderie dintre cadrele militare în rezervă şi în retragere şi cele în activitate;

(6) Promovează valorile fundamentale ale democraţiei, interesele şi simbolurile naţionale ale României.
(7) Contribuie la cultivarea tradiţiilor poporului şi armatei, la promovarea imaginii armatei în societatea românească şi la dezvoltarea ştiinţei şi artei militare româneşti prin:
(a) participări la elaborarea de studii şi concepte pe teme de doctrină şi artă militară;
(b) propuneri la proiecte de noi acte normative cu caracter militar;
(c) editarea de lucrări specifice Asociaţiei;
(d) stimularea cercetării ştiinţifice de specialitate pentru toate categoriile de forţe ale armatei, precum şi a pregătirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul ştiinţei şi artei militare;
(8) Contribuie la cultivarea trecutului glorios – naţional şi militar al poporului român -, la comemorarea evenimentelor şi personalităţilor istorice ale României şi armatei sale şi se implică în acţiunile de identificare şi conservare a monumentelor şi locurilor de cinstire a eroilor patriei.
(9) Participă la educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al poporului român şi de tradiţiile armatei.
(10) Sprijină acţiunile de întreţinere a cimitirelor (parcelelor) militare şi de constituire a altora noi.
(11) Promovează şi participă la organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni cultural-educative, sportive şi de agrement. Se implică în identificarea oportunităţilor pentru facilitarea îmbătrânirii active a pensionarilor militari şi creşterea calităţii vieţii acestora.
(12) Contribuie la respectarea şi apărarea, de către membrii Asociaţiei, a onoarei şi demnităţii militare şi civice;
(13) Acţionează consecvent pentru afirmarea reprezentativităţii sale în relaţiile cu instituţiile centrale şi locale ale statului precum şi cu alte organizaţii; (14) Respectă normele de păstrare ordinii publice, a bunelor moravuri precum şi normele comportamentului civic ;
(15) Promovează imaginea reală a acţiunilor Asociaţiei, viaţa cadrelor militare în rezervă şi în retragere în societatea românească, printr-o comunicare permanentă cu mass-media.
(16) Realizează şi dezvoltă relaţiile de colaborare cu asociaţiile similare din ţară şi din străinătate, cu foruri internaţionale de profil, în concordanţă cu politica de apărare şi relaţiile externe ale statului român şi ale armatei sale.
1
II. MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 8. Asociaţia cuprinde membri şi susţinători.
(1) Membri pot fi cadre militare în rezervă şi în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale, soţii (soţi), văduve(i), ale acestora care solicită individual, în scris, calitatea de membru, recunosc şi se obligă să respecte Statutul Asociaţiei. Pot fi primiţi membri ai Asociaţiei şi cadre militare în rezervă (retragere) din alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, acolo unde nu funcţionează alte forme de asociere locală proprii.
(2) Susţinători sunt persoane fizice sau juridice care împărtăşesc idealurile Asociaţiei şi consimt să sprijine, moral, material sau financiar, activităţile acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia. Ei pot fi invitaţi la diferite activităţi ale structurilor Asociaţiei (3) Membrii de Onoare . Biroul Permanent Central – pentru toţi membrii din Asociaţie şi Biroul Permanent al Filialei – pentru membrii din filială – pot acorda titlul şi diploma de „ Membru de Onoare” acelor membri care s-au remarcat prin activitatea lor în îndeplinirea scopului, obiectivelor şi creşterea prestigiului A.N.C.M.R.R. Aceleaşi organe de conducere pot acorda titlul şi diploma de „ Membru de Onoare” persoanelor din afara Asociaţiei care prin acţiuni sociale deosebite au adus importante avantaje morale sau materiale Asociaţiei şi membrilor săi.
Art. 9 Calitatea de membru (susţinător) este atestată prin legitimaţia tip eliberată de filiale/subfiliale sub semnătura preşedinţilor şi ştampila acestora.
Art. 10. ÎNDATORIRI
(1) Să respecte şi să îndeplinească prevederile Statutului Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere. În cazul deţinerii de funcţii de conducere sau de consilieri în structurile centrale şi de colaboratori în structurile teritoriale, să acţioneze cu răspundere, competenţă şi operativitate pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
(2) Să militeze în toate împrejurările pentru întărirea unităţii Asociaţiei, să acţioneze pentru coeziunea structurilor organizatorice ale acesteia şi să combată încercările de destabilizare sau destrămare a acestora.
(3) Să sprijine, prin modalităţi specifice Asociaţiei, îndeplinirea de către armată a rolului său de apărare a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale ale ţării.
(4) Să ia atitudine fermă împotriva tuturor acţiunilor şi manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii interesului naţional, statului de drept, sistemului democratic şi prestigiului armatei.
(5) Să acţioneze permanent pentru menţinerea şi ridicarea prestigiului Asociaţiei, să-i promoveze scopurile şi obiectivele şi să-i fie reprezentanţi demni în viaţa socială; să nu se implice în activităţi care contravin demnităţii, onoarei şi normelor de comportare civică.
(6) Să-şi exprime individual, în cadru organizat punctul de vedere şi propunerile privind modul în care Conducerea centrală şi/sau cea a Filialei (Subfilialei) din care fac parte duc la îndeplinire prevederile Statutului, obiectivele şi măsurile stabilite, dar să se abţină de a acorda interviuri sau de a face declaraţii prin mass-media în numele Asociaţiei, dacă nu au fost mandataţi.
(7) Să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei activităţi cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide , organizaţii politice sau structuri asociative ale căror obiective sau manifestări sunt incompatibile cu ale A.N.C.M.R.R.
(8) Să participe activ la şedinţe şi activităţi, să cotizeze potrivit reglementărilor stabilite şi să atragă noi membri în rândul Asociaţiei.
Art. 11. DREPTURI
(1) Să participe, când este solicitat,la activităţile organizate de conducerea centrală sau filiale / subfiliale. (2) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei/filialelor/subfilialelor. (3) Pot fi propuşi a fi promovaţi în grad potrivit prevederilor Statutului Cadrelor Militare şi ale criteriilor M.Ap.N. şi spre a li se conferi ordine, medalii sau alte distincţii.
(4) Să fie informaţi oportun asupra demersurilor şi activităţilor organelor de conducere centrale ale Asociaţiei şi ale filialelor / subfilialelor din care fac parte;
(5) Să contribuie, prin propuneri şi prin activitate personală, la adoptarea hotărârilor la nivel central, în filiale /subfiliale şi la îndeplinirea lor.
(6) Să se adreseze, în nume propriu, conducerii Filialei / subfilialei din care fac parte, precum şi organelor de conducere centrale ale Asociaţiei pentru a fi sprijiniţi în rezolvarea unor probleme privind condiţiile de viaţă decentă şi pentru a beneficia de drepturile dobândite prin lege.
(7) Să devină membri ai unor unităţi de întrajutorare sau cu profil economic din cadrul Asociaţiei şi să beneficieze de facilităţile oferite de acestea.
(8) Familiile celor decedaţi să fie sprijinite pentru înhumare în cimitire militare (civile) şi în organizarea de funeralii cu onoruri militare potrivit reglementărilor în vigoare şi ritualului religios de care a aparţinut decedatul.
Art. 12.
(1) Membrii Asociaţiei care sunt şi membri ai diferitelor partide politice sau a unor structuri asociative ale căror prevederi statutare , metode de acţiune sau manifestări sunt incompatibile cu ale A.N.C.M.R.R., nu pot fi aleşi în structurile de conducere centrale şi/sau teritoriale;
(2) În cazul când, pe timpul mandatului, se înscriu într-un partid politic sau într-o astfel de structură asociativă (al.1) au obligaţia să informeze Asociaţia şi să se retragă din funcţiile deţinute.
Art. 13. SANCŢIUNI
(1) În cazul încălcării prevederilor statutare şi a devizei Asociaţiei , funcţie de gravitatea abaterilor , membrii A.N.C.M.R.R. pot fi sancţionaţi cu : a) avertisment; b) revocarea din funcţia de conducere ; c) excluderea din A.N.C.M.R.R. Analizarea reprimirii în cazul excluderii se poate face după minimum un an de către aceleaşi organe care au hotărât sancţionarea. Sancţiunile se hotărăsc de către Biroul Permanent Central pentru oricare membru al Asociaţiei şi de Biroul Filialei / subfilialei pentru membrii proprii. Sancţionarea se hotărăşte, de regulă, în prezenţa celui în cauză şi numai în caz de refuz, în lipsa acestuia. Persoana sancţionată poate face contestaţie numai către organul imediat superior celui care a adoptat hotărârea de sancţionare. Acesta poate menţine sau anula hotărârea respectivă. Hotărârea adoptată de acesta rămâne definitivă. (2) Încetarea calităţii de membru al A.N.C.M.R.R. se hotărăşte de Biroul Permanent al Filialei sau Biroul Subfilialei în următoarele cazuri: a) condamnare penală definitivă (cu executare sau cu suspendare) pentru infracţiuni intenţionate;
b) la cererea personală scrisă .
III. STRUCTURA ASOCIAŢIEI
Art. 14

(1) Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere este constituită pe principiul administrativ-teritorial, astfel:
a) la nivelul judeţelor şi sectoarelor Capitalei se constituie filiale care reprezintă elementele structurale de bază ale Asociaţiei. Aceste filiale sunt coordonate de Biroul Permanent Central.
b) în alte localităţi din judeţ se pot constitui filiale/subfiliale care vor fi coordonate prin filialele judeţene c) Nu se admite înglobarea în filiale/subfiliale a altor forme de structuri asociative.
(2) Filialele sunt structuri cu personalitate juridică, de utilitate publică, care pot încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de Asociaţie prin actul constitutiv al Filialei. De asemenea, pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii Consiliului Director.
(3) Filiala se înfiinţează cu avizul Conferinţei Naţionale/Consiliului Director/Biroul Permanent Central şi se constituie conform Legii 246/2005. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii Filialei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, existent la Judecătoria locală.
Art. 15
(1) Filialele au dreptul să ia hotărâri cu respectarea prevederilor statutare şi să stabilească relaţii cu organele locale ale puterii administrative precum şi cu alte organizaţii şi instituţii.
(2) Demersurile filialelor şi subfilialelor către instituţiile şi organizaţiile centrale, precum şi declaraţiile de principii dorite a fi difuzate prin mass-media, în probleme de interes general, se fac prin Biroul Permanent Central. Acţiunile filialelor / subfilialelor, precum şi demersurile acestora în probleme de interes local pot fi prezentate în mass-media cu acordul Biroului Permanent al structurii respective.
(3). Membrii Asociaţiei se pot adresa mass-mediei numai în nume propriu
Art. 16. ORGANELE DE CONDUCERE
(1) Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt: Conferinţa Naţională, Consiliul Director şi Biroul Permanent Central.
(2) Organele de conducere ale Filialei sunt: Adunarea Generală, Comitetul şi Biroul Permanent.
(3) Organele de conducere ale Subfilialei sunt: Adunarea Generală şi Biroul.
Art. 17.
Organele de conducere îşi desfăşoară activitatea şi adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului exprimat.
(1) Se consideră statutare Conferinţa Naţională a Asociaţiei, şedinţa Consiliului Director şi Adunarea Generală a Filialei / subfilialei, dacă sunt prezenţi în majoritate cei prevăzuţi a participa conform normelor de reprezentare stabilite de Biroul Permanent Central / Biroul Permanent al filialei.
(2) Hotărârile sunt valabile dacă au fost adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi cu drept de vot, cu excepţia art.69.
(3) Hotărârile adoptate de organele de conducere centrale sunt obligatorii pentru toate filialele / subfilialele şi pentru toţi membrii Asociaţiei, indiferent de poziţia personală exprimată verbal, în scris sau prin vot.
Art. 18.
Conferinţa Naţională este organul suprem de conducere al Asociaţiei, se convoacă la interval de patru ani şi are următoarele atribuţii:
(1) Analizează, evaluează şi apreciază activitatea organelor de conducere pe toată scara ierarhică, a comisiilor statutare ale Asociaţiei, precum şi activitatea filialelor şi subfilialelor.
(2) Stabileşte strategia şi obiectivele principale de acţiune pentru următorii patru ani.
(3) Adoptă, când este necesar, modificări sau completări la Statutul Asociaţiei.
(4) Alege Preşedintele Asociaţiei, Consiliul Director, Comisia de Analiză a Respectării Prevederilor Statutului şi Comisia de Cenzori prin vot deschis sau vot secret, după cum hotărăşte Conferinţa Naţională. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedintele Consiliului Director, precum şi al Biroului Permanent Central .
(5) Confirmă înfiinţarea de filiale şi validează Comitetele alese ale filialelor.
(6) Analizează activitatea economico-financiară.
(7) Dizolvă Asociaţia şi stabileşte destinaţia patrimoniului rămas după lichidare.
Art. 19. Conferinţa Naţională se constituie din delegaţi aleşi de adunările generale ale filialelor, din membrii în exerciţiu ai Consiliului Director şi ai comisiilor prevăzute în Statut, toţi având drept de vot. Normele şi criteriile de reprezentare a filialelor se stabilesc de către Biroul Permanent Central, având în vedere toate categoriile de membri.
Art. 20. La Conferinţa Naţională participă ca invitaţi persoane stabilite de Biroul Permanent Central.
Art. 21. La cererea a cel puţin 50% din numărul filialelor judeţene şi ale sectoarelor Capitalei sau la iniţiativa Consiliului Director, poate fi convocată Conferinţa Naţională extraordinară, cu atribuţii parţiale sau totale.
Art. 22. Consiliul Director al Asociaţiei este organul de conducere în intervalul dintre Conferinţele Naţionale. Se compune din cel mult 83 membri şi 6 membri supleanţi aleşi de către Conferinţa Naţională. Preşedinţii filialelor judeţene / sectoarelor Capitalei, precum şi preşedinţii structurilor afiliate sunt membri de drept ai Consiliului Director.
Art. 23. Consiliul Director se convoacă anual între Conferinţele Naţionale şi ori de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii: (1) La prima şedinţă , după Conferinţa Naţională, alege, prin vot secret sau vot deschis, dintre membrii săi, Biroul Permanent Central ;
(2) Analizează activitatea Biroului Permanent Central, a filialelor judeţene şi sectoarelor Capitalei, stabileşte măsurile corespunzătoare pentru anul următor şi adoptă hotărârii;
(3) Când este necesar, poate înlocui parte din persoanele organelor de conducere ale Asociaţiei sau din Comisiile Statutare, care vor fi validate la Conferinţa Naţională.
(4)Stabileşte cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare pentru toţi membrii A.N.C.M.R.R. (5) Poate adopta amendamente la prevederile statutului ce vor fi aplicate, în activitatea Asociaţiei, urmând a fi supuse validării la Conferinţa Naţională; (6) Analizează şi rezolvă contestaţiile privind hotărârile de sancţionare date de Biroul Permanent Central;
Art. 24. Biroul Permanent Central asigură conducerea curentă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director, se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar. Este compus din 21 membri (inclusiv preşedintele), din care 4-6 preşedinţi de filiale judeţene / structuri afiliate. La prima sa şedinţă alege prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii, şi alte funcţii necesare Biroului şi informează Consiliul Director.
Art. 25. Biroul Permanent Central are următoarele atribuţii:
(1) Analizează respectarea prevederilor Statutului Asociaţiei şi modul de îndeplinire a hotărârilor Conferinţei Naţionale şi ale Consiliului Director, adoptând hotărâri; (2). Menţine permanent legătura cu filialele Asociaţiei, le informează oportun despre acţiunile şi demersurile sale şi primeşte informaţii de la acestea despre preocupările lor curente şi de perspectivă, analizează şi le îndrumă activitatea, desfăşurarea adunărilor generale de alegeri ale acestora intervenind operativ pentru rezolvarea eventualelor dificultăţi apărute în aplicarea şi respectarea prevederilor Statutului, a hotărârilor Conferinţei Naţionale, ale Consiliului Director şi ale propriilor hotărâri, decizii şi recomandări. Membrii B.P.C. participă la Adunările generale anuale, precum şi la alte adunări ale filialelor şi subfilialelor atunci când situaţia o impune. (3) Avizează înființarea de filiale și le supune validării Consiliului Director / Conferinței Naționale; (4) Stabileşte componenţa şi organigrama relaţională a aparatului de lucru, numeşte şefii de departamente (compartimente, servicii) şi confirmă consilierii .
(5) Conduce activitatea aparatului central de lucru, elaborează periodic buletine informative de uz intern, coordonează editarea de reviste, monografii şi a altor publicaţii ale Asociaţiei.
(6) Reprezintă Asociaţia, prin preşedinte (înlocuitorul său legal) sau persoane împuternicite de acesta, în relaţiile cu Ministerul Apărării Naţionale, cu autorităţile şi instituţiile centrale şi locale ale administraţiei de stat şi cu asociaţii similare din ţară şi străinătate.
(7) Îndrumă şi analizează anual activitatea membrilor Asociaţiei din conducerea unităţilor de întrajutorare sau cu profil economic. (8) Face propuneri în nume propriu, avizează propunerile filialelor privind promovarea în grad, acordarea unor decoraţii sau distincţii şi le înaintează celor în drept să hotărască. (9) Organizează Conferinţa Naţională şi şedinţele Consiliului Director
(10) Analizează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil la nivelul organului central de conducere.
(11) Analizează şi rezolvă contestaţiile privind hotărârile de sancţionare date de Adunările generale ale Filialelor.
Art. 26. În procesul de conducere şi de rezolvare a problemelor curente, preşedintele Asociaţiei (înlocuitorul legal) emite decizii. Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Asociaţiei emit recomandări în domeniile de care răspund şi soluţionează propunerile şi/sau solicitările filialelor. Cele mai importante decizii şi recomandări se aduc la cunoştinţă Biroului Permanent Central.
Art. 27. Adunarea Generală a filialelor este organul de conducere în plan teritorial, se convoacă anual şi ori de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii:
(1) Analizează anual activitatea Comitetului, a Biroului Permanent, precum şi bilanţul contabil şi propune măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea muncii.
(2) Stabileşte obiectivele pentru următoarele 12 luni şi aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli.
(3) Alege o dată la patru ani, premergător Conferinţei Naţionale, Preşedintele Filialei, Comitetul, delegaţii la Conferinţa Naţională şi Comisia de cenzori (cenzorul). Preşedintele Filialei este şi Preşedintele Comitetului şi al Biroului Permanent.
(4) Adunarea Generală poate completa componenţa Comitetului şi a Comisiei de cenzori atunci când situaţia o impune.
(5) La cererea a cel puţin 50% din membrii Filialei, prin hotărârea Comitetului sau la recomandarea Biroului Permanent Central, poate fi convocată Adunarea Generală extraordinară a Filialei cu atribuţii parţiale sau totale.
(6) La baza obţinerii personalităţii juridice a filialelor stau actele normative în vigoare şi Statutul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere.
(7) Confirmă înfiinţarea de subfiliale şi validează Birourile acestora
Art. 28. Adunarea Generală a Filialei se constituie din membrii acesteia.
(1) În cazul în care nu pot fi întruniţi toţi membrii, Adunarea va cuprinde membri din municipiul de reşedinţă al judeţului/sectorului Capitalei potrivit normelor de reprezentare, membrii Comitetului Filialei, membrii Comisiei de cenzori în exerciţiu, precum şi delegaţii aleşi de subfiliale, după normele şi criteriile hotărâte de Biroul Permanent al Filialei.
(2) La adunarea generală a Filialei pot participa ca invitate persoanele stabilite de Biroul Permanent;
Art. 29. Comitetul Filialei este organul de conducere în intervalul dintre adunările generale. Se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar. Se compune din cel mult 31 de membri şi 4 supleanţi; Preşedinţii de filiale/subfiliale coordonate sunt membri de drept ai Comitetului.
Art. 30. Comitetul are următoarele atribuţii:
(1) La prima şedinţă alege, dintre membrii săi, Biroul Permanent.
(2) Analizează activitatea Filialei, a subfilialelor componente, a Biroului Permanent, modul de administrare a patrimoniului şi fondurilor şi stabileşte măsuri corespunzătoare; avizează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi aduce amendamente.
(3) Îndrumă permanent şi analizează semestrial activitatea membrilor Filialei din conducerea unităţilor de întrajutorare sau cu profil economic din cadrul acesteia.
(4) Atunci când este necesar, poate completa (înlocui), prin vot, parte din membrii Comitetului, Biroului Permanent şi Comisiei de Cenzori care vor fi confirmaţi de Adunarea Generală.
Art. 31. Biroul Permanent asigură conducerea curentă a Filialei, întrunindu-se lunar şi ori de câte ori este necesar. Se compune din cel mult 15 membri (inclusiv preşedintele) din care 1-3 preşedinţi de filiale/subfiliale coordonate. În prima şedinţă alege prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi alte funcţii necesare biroului şi informează Comitetul.
Art. 32. Biroul Permanent are următoarele atribuţii:
(1) Primeşte membri în Filială pe bază de adeziune , eliberează legitimaţii de membru, ţine evidenţa acestora, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilită.
(2) Acţionează pentru îndeplinirea prevederilor Statutului, a hotărârilor organelor superioare de conducere şi ale celor proprii.
(3) Pregăteşte şi asigură desfăşurarea adunărilor periodice , în scopul informării privind hotărârile şi măsurile adoptate în cadrul Asociaţiei, precum şi prin prezentarea unor expuneri cu caracter militar, social, economic, cultural, aniversări etc.
(4) Iniţiază acţiuni pentru realizarea scopului/obiectivelor Asociaţiei şi ale Filialei.
(5) Stabileşte măsurile pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor Filialei pentru fiecare an calendaristic.
(6) Organizează Adunările Generale şi şedinţele Comitetului.
(7) Conduce activitatea filialelor/subfilialelor coordonate şi a aparatului de lucru al filialei:
(8) Analizează şi aprobă proiectul Bugetului de venituri – cheltuieli şi bilanţul financiar-contabil . Stabileşte valoarea stimulentelor pentru membrii organelor de conducere şi ai aparatului de lucru. (9) Analizează trimestrial situaţia primirilor de noi membri, ia măsuri pentru creşterea numărului acestora şi activizarea restanţierilor la plata cotizaţiei.
(10) Informează B.P.C. asupra principalelor măsuri şi acţiuni întreprinse, asupra rezultatelor obţinute pentru popularizarea acestora în publicaţiile Asociaţiei.
(11) Analizează şi apreciază activitatea membrilor Filialei şi trimite propuneri pentru promovarea în grad, acordarea de ordine, medalii şi alte distincţii.
(12) Reprezintă Filiala în relaţiile cu unităţile militare , instituţiile civile și cu structurile asociative din teritoriul respectiv.
Art. 33. Adunarea Generală a Subfilialei este organul de conducere a activităţii acesteia; se întruneşte anual şi ori de câte ori este necesar având următoarele atribuţii:
(1) Alege prin vot, o dată la patru ani, Preşedintele Subfilialei, Biroul acesteia şi Comisia de Cenzori (un cenzor), iar anual delegaţii la adunarea generală a Filialei. Preşedintele subfilialei este şi preşedintele biroului.
(2 ) Analizează activitatea Biroului cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere; stabileşte obiectivele şi măsurile ce se impun.
(3) Aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, modul cum se administrează patrimoniul şi fondurile Subfilialei;
(4) La adunările generale pot participa ca invitate persoane stabilite de Biroul Subfilialei.
(5) Atunci când este necesar, Adunarea Generală poate înlocui parte din membrii Biroului.
(6) Trimestrial şi ori de câte ori este nevoie Biroul convoacă adunări pentru informare cu privire la hotărârile şi măsurile adoptate în cadrul Asociaţiei, a Filialei judeţene, precum şi la prezentarea de expuneri cu caracter militar, social, economic, cultural, aniversări etc.
Art. 34. Biroul Subfilialei este organul de conducere între adunările generale; se compune din cel mult 9 membri ( inclusiv preşedintele). În prima ședință alege un vicepreşedinte și alte funcţii necesare biroului şi informează adunarea generală. Subfilialele cu efective de până la 20 membri vor alege numai un preşedinte. Biroul Subfilialei se întruneşte lunar şi ori de câte ori situaţia impune şi are următoarele atribuţii:
(1) Primeşte membri, eliberează legitimaţii de membru, ţine evidenţa acestora, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilită.
(2) Ia măsuri şi acţionează pentru îndeplinirea prevederilor Statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi a celor proprii şi informează Filiala asupra principalelor acţiuni întreprinse şi a rezultatelor obţinute.
(3) Pregăteşte Adunările Generale anuale de analiză a activităţii şi pe cele periodice.
(4) Analizează trimestrial situaţia primirilor de noi membri, ia măsuri pentru creşterea numărului acestora şi pentru activizarea restanţierilor la plata cotizaţiei.
(5) Administrează patrimoniul, precum şi fondurile deţinute; întocmeşte proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi analizează trimestrial execuţia acestora. Acolo unde funcţionează unităţi de întrajutorare sau cu profil economic îndrumă şi analizează semestrial activitatea desfăşurată de membrii Subfilialei din conducerea acestora. (6) Reprezintă Subfiliala în relaţiile cu unităţile militare , instituţiile civile și cu structurile asociative din localitate.
Art. 35
(1) Pentru alegerea în funcţiile de conducere la toate nivelurile se pot propune mai multe candidaturi; candidaţii propuşi trebuie să fie din toate categoriile de membri (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri. bărbaţi, femei) şi să aibă o vechime de cel puţin un an ca membru al Asociaţiei.
(2) Este declarat ales candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi exprimate.
(3) Rezultatul alegerilor la toate structurile Asociaţiei se consemnează în proces-verbal.
(4) În toate cazurile unde votul este secret se alege o Comisie pentru numărarea voturilor.
Art. 36. Dezbaterile şi confruntările de opinii în procesul de conducere şi în relaţiile din cadrul Asociaţiei, filialelor şi subfilialelor se vor caracteriza prin politeţe şi respect reciproc.
Art. 37. Pentru desfăşurarea activităţilor în mod continuu şi operativ, la nivel central şi al filialelor se constituie câte un aparat de lucru ale cărui atribuţii se stabilesc prin regulament intern de funcţionare care se aprobă de către Biroul Permanent Central/Biroul Permanent pentru Filială.
Art. 38. Activitatea organelor de conducere la toate structurile Asociaţiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi trebuie să se caracterizeze prin operativitate, perseverenţă şi transparenţă, asigurându-se informarea membrilor asupra măsurilor luate şi a stadiului rezolvării acestora.
Art. 39. Obligativitatea îndeplinirii hotărârilor, acţiunile ferme pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum şi prezentarea, în mod deschis şi civilizat, a opiniilor şi propunerilor constituie fundamentul disciplinei Asociaţiei.
IV. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
Art. 40. Activitatea economică, financiar-contabilă a Asociaţiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi ale prezentului Statut.
Art. 41. Sursele financiare ale Asociaţiei sunt:
a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare depuse de membri;
b) dobânzi bancare pentru sumele depozitate în cont;
c) contribuţia C.A.R.- P.M. şi a altor unităţi cu profil economic, conform protocoalelor de colaborare încheiate;
d) alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele organelor locale; e) donaţii şi sponsorizări; f) fonduri de la bugetul de stat pentru ajutoare materiale ce se acordă membrilor Asociaţiei aflaţi în situaţii de dificultate;
g) alte surse de venituri: reviste, cărţi, insigne, medalii, diplome, activităţi de parteneriat etc.
h) 2% din impozitele salariaţilor / pensionarilor conform Legii;
i) din activităţi şi diferite servicii organizate în cadrul Asociaţiei, precum şi în parteneriat cu M.Ap.N. sau cu instituţii publice locale. j) din accesarea de fonduri europene potrivit legislației în vigoare.
Art. 42. Cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare se stabileşte de Conferinţa Naţională, iar între conferinţe de către Consiliul Director şi este obligatoriu pentru toate filialele/subfilialele şi pentru membrii Asociaţiei.
Art. 43
(1) Începând cu 01. 01. 2014 suma încasată din taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare se repartizează astfel: 80% se reţine de Filială, iar 20% se virează la fondul centralizat al Asociaţiei.
(2) Subfilialele reţin 80% din taxele de înscriere şi cotizaţiile încasate şi transferă 20 către Filială.
(3) Sumele din taxa de înscriere şi cotizaţii ce intră în fondul centralizat al Asociaţiei se virează trimestrial, până la 15 ale primei luni din trimestrul următor. Filialele /subfilialele care au între 20-50 de membri vor vira aceste sume semestrial.
(4) În subfilialele care au până la 20 de membri, sumele rezultate din taxa de înscriere şi din cotizaţiile încasate se reţin pentru cheltuielile interne.
Art. 44
(1) Activitatea financiar-contabilă se desfăşoară pe baza Bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de B. P. C. la nivelul Aparatului Central, respectiv de adunările generale ale filialelor /subfilialelor.
Art. 45. Situaţiile financiare anuale se vor întocmi şi depune la instituţiile competente, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi dispoziţiunilor Asociaţiei.
Art. 46. Mijloacele băneşti la nivel central şi teritorial se păstrează în cont la bancă, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 47. Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe bază de acte justificative legale, cu viza compartimentului financiar-contabil şi cu aprobarea preşedinţilor organelor de conducere.
Art. 48
(1) Membrii organelor de conducere, cei ai comisiilor statutare şi ai aparatului de lucru îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat; aceştia pot primi periodic stimulente în bani, obiecte şi diplome. De asmenea beneficiază de decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul Asociaţiei. 2) Personalul care desfăşoară activităţi permanente beneficiază de drepturile prevăzute personalului încadrat în muncă potrivit legislaţiei în vigoare, în cuantumul stabilit de Biroul Permanent Central, respectiv Biroul Permanent al Filialei (Biroul Subfilialei).
3)Pentru elaborarea unor lucrări deosebite în folosul Asociaţiei pot fi acordate premii în mod excepţional şi unor persoane din afara Asociaţiei cu aprobarea Biroului Permanent Central şi a Biroului Permanent al Filialei.
Art. 49 Biroul Permanent Central, Biroul Permanent al Filialei şi Biroul Subfilialei pot aproba constituirea unor fonduri speciale, prin contribuţie benevolă a membrilor, din care acordă ajutoare de înmormântare, precum şi ajutoare pentru cei ce se află în dificultate.
Art. 50. Întreaga activitate financiar-contabilă din cadrul filialelor şi subfilialelor este îndrumată de Biroul Permanent Central prin Departamentul Financiar – contabil.
Art. 51 1) Biroul Permanent Central aprobă înființarea și funcționarea unor unităţi de întrajutorare sau cu profil economic în cadrul filialelor și subfilialelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare, organele de conducere de la filiale / subfiliale vor asigura în conducerea acestor unităţi, ca şi la C.A.R.-P.M. să fie aleşi membri ai Asociaţiei. Cu CAR-PM se vor încheia protocoale de colaborare.
(2) În cazul când unităţile de întrajutorare sau cu profil economic încalcă legislaţia în vigoare , adunarea generală a filialei / subfilialei poate să le retragă acordul de funcţionare.
(3) Din taxa de înscriere şi din dobânda obţinută la fondurile proprii depozitate la bănci de către C.A.R.-P.M. şi de unităţile de întrajutorare sau cu profil economic se vor vira la fondul centralizat al Asociaţiei, respectiv la fondul Filialei / subfilialei pe lângă care funcţionează, sumele prevăzute în protocoalele de colaborare.
V. COMISIILE DE CENZORI
Art. 52

(1) Pentru îndrumarea şi controlul activităţii financiar-contabile funcţionează Comisii de cenzori alese pentru următorii patru ani la Conferinţa Naţională, respectiv la Adunările Generale ale filialelor şi subfilialelor. Acestea îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei din domeniu.
(2) Persoanele ce vor fi alese în aceste comisii trebuie să fie membri ai Asociaţiei, să posede de regulă studii economice ori juridice şi să fi lucrat în funcţii cu acest profil.
(3) La filialele/subfilialele nou înfiinţate, Comisia de cenzori/cenzorul se numesc.
Art. 53 Comisia de Cenzori la nivel central , filială /subfilială este compusă din 3 membri . Comisia îşi alege prin vot deschis un preşedinte. Până la 100 de membri se alege un cenzor.
Art. 54. Membrii comisiilor de cenzori nu sunt membri ai Consiliului Director, respectiv ai Comitetului Filialei (Biroului Subfilialei) şi nu pot îndeplini alte funcţii în organele de conducere
Art. 55. Preşedintele Comisiei de Cenzori (cenzorul) participă fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director, ale B.P.C., respectiv la şedinţele Comitetului şi Biroului Permanent al Filialei, precum şi cele ale Biroului Subfilialei; ceilalţi membri pot participa ca invitaţi.
Art. 56. Atribuţiile principale ale Comisiei de Cenzori (cenzorul) sunt următoarele :
1) Verifică trimestrial gestiunea financiar-contabilă, a structurii respective potrivit legislaţiei ce reglementează această activitate, iar rezultatul se consemnează într-un proces-verbal care se va analiza în şedinţele Biroului Permanent Central, la care participă preşedintele Comisiei, respectiv în şedinţele de Comitet ale Filialei şi în Biroul Subfilialei, cu participarea Comisiei (cenzorului).
2) Veghează ca prevederile legislaţiei de specialitate în domeniu precum şi Hotărârile specifice adoptate la nivelul tuturor organelor de conducere să fie respectate şi aplicate corect.
3) Prezintă raport de activitate la Conferinţa Naţională a Asociaţiei, respectiv la Adunările Generale ale filialelor şi subfilialelor, precum şi în şedinţele Consiliului Director şi ale Comitetului şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea muncii.
Art. 57. Comisia de Cenzori la nivel central va efectua acţiuni de control şi verificare a compartimentului financiar-contabil şi de gestiune numai la acest nivel, iar în teritoriu va întreprinde activităţi de îndrumare. Comisiile de cenzori (cenzorul) de pe teritoriu au competenţe numai în Filiala sau Subfiliala unde fiinţează.
VI. COMISIA DE ANALIZĂ A RESPECTĂRII PREVEDERILOR STATULUI (C.A.R.P.S.)
Art. 58

1) Pentru monitorizarea respectării şi a modului de aplicare a prevederilor Statutului la nivelul Asociaţiei, Conferinţa Naţională alege o Comisie care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan anual aprobat de preşedintele Asociaţiei. 2) La Conferinţa Naţională prezintă raport iar în şedinţele Consiliului Director , la şedinţele B.P.C. când situaţia impune Comisia prezintă informări privind modul cum organele centrale, filialele / subfilialele şi membrii A.N.C.M.R.R. respectă prevederile Statutului.
Art. 59. Comisia este compusă din 3 membri care nu sunt membri ai Consiliului Director. Comisia îşi alege prin vot deschis preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul executiv.
Art. 60. Comisia veghează ca în cadrul Asociaţiei şi în relaţiile organelor sale de conducere centrale, teritoriale şi ale membrilor săi cu alte organe şi organizaţii (administrative, sociale, economice, culturale sau de altă natură) să se respecte prevederile Statutului.
Art. 61. Comisiei îi revin următoarele atribuţii:
1) Urmăreşte ca toate hotărârile şi deciziile organelor de conducere să fie în conformitate cu prevederile Statutului. În acest scop poate participa la elaborarea acestora. 2) În cazul încălcării unor prevederi statutare, indiferent de nivelul la care s-a produs, din proprie iniţiativă sau la primirea unor sesizări/contestaţii, cercetează, analizează şi prezintă concluzii şi propuneri de rezolvare preşedintelui Asociaţiei, Consiliului Director sau Biroului Permanent Central. 3) La solicitarea B. P. C. prezintă propuneri de rezolvare a contestaţiilor adresate B.P.C. sau Consiliului Director. 4) Primeşte propuneri privind modificarea unor prevederi statutare, le analizează şi prezintă concluzii Biroului Permanent Central.
Art. 62 1)Preşedintele (membrii) Comisiei de Analiză a Respectării Prevederilor Statutului participă la şedinţele Consiliului Director şi ale Biroului Permanent Central, fără drept de vot , la Adunări Generale ale filialelor şi la alte activităţi organizate de structurile de conducere respective. 2) La ședințele Biroului Permanent Central, precum și la adunări generale ale filialelor/subfilialelor pot participa și ceilalți membri ai comisiei.
VII. PRINCIPII PRIVIND REALIZAREA COOPERĂRII CU ASOCIAŢIILE AFILIATE ŞI CU CELE SIMILARE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE
Art. 63.
La Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, ca structură reprezentativă, se pot afilia, prin încheierea unui protocol, structuri asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere constituite pe arme, specialităţi militare sau pe alte criterii legale, ale căror obiective, scopuri, caracter şi mod de acţiune sunt compatibile cu prevederile prezentului Statut.
Art. 64. 1)Cu asociaţiile similare din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi cu alte structuri asociative, A.N.C.M.R.R. poate realiza acorduri de cooperare în elaborarea unor acte legislative specifice şi în organizarea unor activităţi în interesul cadrelor militare în rezervă sau în retragere şi familiilor acestora. Structurile teritoriale ale A.N.C.M.R.R. pot stabili astfel de acorduri cu structuri similare, informând despre aceasta B.P.C. 2) La nivel central A.N.C.M.R.R şi filialele / subfilialele , după informarea B.P.C., pot organiza vizite pentru schimb de experienţă şi alte activităţi comune cu asociaţii teritoriale similare din alte ţări. Cheltuielile se suportă conform înţelegerilor dintre părţile participante.
Art. 65. Condiţiile de afiliere, cooperare, colaborare şi obligaţiile reciproce asumate precum şi modul de realizare vor fi consemnate într-un protocol semnat de preşedinţii structurilor respective.
VIII. DISPOZIŢIUNI FINALE
Art. 66. Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toţi membrii şi organele de conducere din cadrul Asociaţiei.
Art. 67. Ziua Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere este 31 mai, data reînfiinţării sale în 1990. Art. 68. Cu avizul Consiliului Director, respectându-se prevederile legale, filialele din teritoriu pot purta nume de personalităţi istorice sau militare, de localităţi şi evenimente de importanţă deosebită în istoria armatei şi a poporului român.
Art. 69 1) Asociaţia se poate dizolva prin hotărâre a Conferinţei Naţionale adoptată prin vot, cu exprimarea a cel puţin 2/3 din numărul participanţilor cu drept de vot.
2) Adunarea Generală a Filialei/Subfilialei poate hotărî, cu acordul Biroului Permanent Central, dizolvarea ori restructurarea prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestor structuri teritoriale.
3) În caz de abateri grave de la prevederile Statutului sau pentru nevoi de îmbunătăţire a unor structuri teritoriale, dizolvarea , restructurarea sau dezafilierea Filialei/Subfilialei poate fi hotărâtă şi de Consiliul Director cu votul deschis a cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestuia.
4) În aceste situaţii, destinaţia patrimoniului rămas se va hotărî de Conferinţa Naţională la nivel central şi de Consiliul Director pentru Filiala/Subfiliala desfiinţată, respectând prevederile legale.
5) În toate cazurile de dizolvare prevăzute la alineatele 1, 2 şi 3, hotărârile adoptate se depun la instanţele competente.
Art.70. Pe data intrării în vigoare a prezentului Statut orice dispoziţie contrară prevederilor acestuia se abrogă.
***
Prezentul STATUT a fost adoptat la Conferinţa Naţională din data de 06.11. 2013.(dată la care intră în vigoare)

Hotărâre Judecătorească definitivă nr.1952/259 din data de20.02.2014

 

 

 

S T R A T E G I A
PENTRU OPTIMIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII A.N.C.M.R.R      2013-2017

C U P R I N S

Capitolul I. Motivaţia elaborării, completării şi rolului Strategiei.
Capitolul II. Principalele obiective pe termen mediu şi lung.
Capitolul III. Activităţi şi demersuri pe domenii de activitate:
A. În domeniul specific.
B. În domeniul studii şi analize.
C. În domeniul legislativ-normativ.
D. În domeniul organizatoric;
E. În domeniul informal-relaţional.
F. În domeniul relaţiilor intrernaţionale.
Capitolul IV. Probleme concluzive şi tranzitorii.

CAPITOLUL I.
MOTIVAŢIA ELABORĂRII, COMPLETĂRII ŞI ROLULUI STRATEGIEI.

A/ Elaborarea strategiei şi a obiectivelor principale pe termen mediu şi lung este una din atribuţiile statutare ale Conferinţei Naţionale. Deşi această obligaţie a fost consacrată expres în Statutul adoptat la Conferinţa Naţională din 31.05.1991, rămânând constant în Articolul 18, aliniatul 2 şi după modificările ulterioare, inclusiv în Statutul în funcţiune până la Conferinţa Naţională din 2 iunie 2009, această atribuţie nu a fost materializată.
Demersul în direcţia elaborării şi implementării primei strategii de optimizare a organizării şi funcţionării A.N.C.M.R.R. adoptat de Conferinţa Naţională din iunie 2009, ca document de sine stătător, are un conţinut complex, numeroase conotaţii şi motivaţii edificatoare, între care:
a/ Moştenitoare a Corpului de rezervă al Armatei Române, constituit începând din anul 1864, a primei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/ retragere, constituită în anul 1925, desfiinţată abuziv în 1948 şi reînfiinţată în 1990, A.N.C.M.R.R. are în evoluţia sa o legitimitate istorică.
Reluarea activităţii după 1990 a reafirmat necesitatea unirii acestei importante categorii de cadre militare într-o structură asociativă reprezentativă, structură menită a le apăra prestigiul şi drepturile specifice dobândite prin Constituţie şi lege şi a face posibilă păstrarea şi apărarea spiritului şi unităţii de corp, demnitatea şi onoarea, valori fundamentale asumate de înaintaşii noştri prin deviza „Patrie – Onoare – Demnitate”, în fruntea cărora s-au aflat, în fiecare etapă, personalităţi militare de prestigiu. Avem datoria sacră să dezvoltăm această tradiţie, scumpă nouă tuturor, ţinând seamă permanent de evoluţia societăţii româneşti, de vulnerabilităţile şi de ameninţările de care nu sunt ferite nici cadrele militare în rezervă/retragere, provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale.
b/ Transformarea organismului militar românesc, dintr-o armata de masă în una profesionistă, prin aplicarea Strategiei de Transformare a Armatei României, a produs schimbări profunde şi în structura cadrelor militare în rezervă/retragre, provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale.
Celor care au ieşit din sistem ca urmare a îndeplinirii vechimii în muncă şi a limitei de vârstă, trecând în rezervă sau direct în retragere, li s-a alăturat un număr considerabil de cadre militare mai tinere, care au trebuit să părăsească anticipat sistemul, ca urmare a unor restructurări drastice, fiind sau nu beneficiari ai unei pensii militare de stat.
Evident, în aceste condiţii sfera intereselor şi preocupărilor, a orizontului de aşteptare a cadrelor militare aflate în această categorie, cât şi ale familiilor acestora, este amplificată în conţinut şi diversificată.
În timp ce pentru cadrele militare ieşite din sistem pentru limită de vârstă, după 30-40 ani de serviciu, prioritare sunt asigurarea integrală şi la timp a drepturilor de pensie, calitatea asistenţei sanitare şi medicale, a posibilităţilor de odihnă şi tratament, pentru cealaltă parte, suficient de numeroasă, interesul major îl reprezintă asigurarea posibilităţilor de valorizare a disponibilităţilor specifice vârstei lor încă tinere, supunându-se, în acelaşi timp, unui dificil proces de conversie profesională.
Devine clar că A.N.C.M.R.R., fiind cea mai reprezentativă structură asociativă a cadrelor militare în rezervă/retragere (a tuturor pensionarilor militari), nu mai poate acţiona după reţete unice, ca şi când interesele şi preocupările acestora ar fi uniforme, liniare, neîmbrăcând o gamă de aspecte deosebit de diversă şi complexă.
c/ Statutul de ţară membră a N.A.T.O. şi a Uniunii Europene pune noi cerinţe de conlucrare internaţională, nu numai în faţa structurilor militare active ale României, ci şi în faţa A.N.C.M.R.R., structură asociativă reprezentativă.
În decursul celor aproape două decenii de existenţă, după reluarea activităţii în anul 1990, în domeniul relaţiilor internaţionale s-a acumulat deja o experienţă bogată. Începând din anul 1997, Asociaţia a fost invitată să participe la numeroase activităţi organizate de Confederaţia Internaţională a Ofiţerilor în Rezervă – Parteneriat pentru Pace (CIOR – PfP), iar în a doua jumătate a anului 2008, A.N.C.M.R.R. a primit invitaţia de adera la Carta Rezervistului European.
Evident, într-o gamă diversificată de relaţii internaţionale pentru A.N.C.M.R.R. se creează numeroase oportunităţi care trebuie fructificate cu maximă eficienţă; în cadrul acestor relaţii avem de primit, dar şi de dat, sub raportul experienţei acumulate în cele peste opt decenii şi jumătate care au trecut de la constituirea primei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/retragere din Armata României.
Realizarea interacţiunii A.N.C.M.R.R. cu structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă din celelalte armate moderne, îndeosebi din armatele ţărilor N.A.T.O. şi Uniunii Europene, cerinţă imperioasă a actualei etape, impune existenţa unei strategii temeinic elaborate.
d/ Nu în ultimul rând, este necesară o strategie de modernizare a A.N.C.M.R.R., de eficientizare şi optimizare a activităţii specifice, pentru menţinerea şi creşterea prestigiului cadrelor militare în rezervă/retragere, inducerea în opinia publică a imaginii reale a Armatei şi a Corpului cadrelor militare în rezervă/retragere al acesteia, reprezentate de Asociaţie prin cele 47 Filiale judeţene şi de sector ale Capitalei, precum şi prin cele peste 85 subfiliale.
Concomitent, se impune mai multă vigoare, perseverenţă, dârzenie şi străduinţă demersurilor destinate recunoaşterii A.N.C.M.R.R. de către Guvernul, Parlamentul şi Preşedinţia României, ca cea mai importantă structură asociativă, capabilă să reprezinte cu demnitate şi onoare interesele tuturor cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale şi ale familiilor acestora. Se înţelege că şi pentru aceasta avem nevoie de o strategie temeinic elaborată.
B/ Conferinţa Naţională din noiembrie 2013 a evaluat cu satisfacţie faptul că în cei patru ani care au trecut de la adoptarea ei în 2009, Strategia A.N.C.M.R.R. s-a dovedit a fi o realizare remarcabilă. Acţionând pe baza şi în spiritul ei s-a reuşit afirmarea fără precedent a legitimităţii istorice şi juridice, reprezentativităţii, utilităţii şi notorietăţii publice ale A.N.C.M.R.R., s-au obţinut succese importante în ,,bătălii” dificile, precum cea a pensiilor legal cuvenite cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Armata României.
Important este faptul că, în procesul implementării acesteia, nu s-au identificat prevederi caduce, acestea fiind valabile în continuare, pe termen mediu şi lung.
Consemnând această realitate, pe baza unei analize temeinice, Biroul Permanent Central a ajuns la concluzia că se impun totuşi unele completări sau particularizări armonizate contextului general–social în care A.N.C.M.R.R. îşi desfăşoară activitatea. Astfel. Biroul Permanent Central a propus Conferinţei Naţionale şi aceasta a aprobat, completarea Strategiei pentru perioada 2013-2017 şi în perspectivă, cu nouă amendamente care se regăsesc în actualul text, toate vizând capitolul III, ,,Activităţi şi demersuri pe domenii de activitate”.
C/ Prezenta Strategie, reprezentând viziunea strategică pe termen mediu şi lung a Consiliului Director, Biroului Permanent Central, a filialelor judeţene şi de sector, are menirea de a sugera căile de urmat pentru a legitima în societatea românească A.N.C.M.R.R., ca fiind cea mai reprezentativă structură asociativă a tuturor cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, ca parte a societăţii civile, ca partener viabil al ministerului de resort.
Strategia este menită să pună la dispoziţia factorilor de decizie, pe întreaga scară ierarhică a Asociaţiei, o viziune consolidată asupra configurării viitoare şi perfecţionării acţiunilor A.N.C.M.R.R., la toate nivelurile organizaţionale.

CAPITOLUL II.
PRINCIPALELE OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
.

1. Afirmarea legitimităţii statutului asumat de A.N.C.M.R.R., ca principală structură asociativă reprezentativă a tuturor ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă/retragere, proveniţi din activitate în Ministerul Apărării Naţionale; asigurarea înţelegerii pe plan superior a rolului şi locului Asociaţiei în raport cu Armata României, Parlament, Preşedinţie, Guvern şi celelalte instituţii publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.
2. Asigurarea unităţii organizatorice şi de acţiune a structurilor componente ale Asociaţiei, respectarea întocmai a Statutului acesteia de către toţi membrii săi, în deplină libertate de manifestare în afara A.N.C.M.R.R., a opţiunilor lor politice, ideologice, religioase, sociale, artistice şi de orice altă natură; îmbunătăţirea funcţionării A.N.C.M.R.R. la toate nivelele organizatorice, perfecţionarea legăturilor informale şi de sprijin a tuturor membrilor săi, în vederea eficientizării acţiunilor întreprinse de conducerea centrală şi de conducerile filialelor teritoriale.
3. Monitorizarea permanentă a respectării de către toate instituţiile statului a dispoziţiilor legale privind drepturile cadrelor militare în rezervă/retragere, în scopul acordării integrale şi la timp a acestora şi asigurării unei stări sociale şi de viaţă decentă lor şi familiilor acestora; intensificarea şi eficientizarea acţiunilor A.N.C.M.R.R. pentru ridicarea calităţii vieţii cadrelor militare în rezervă/retragere la nivelul standardelor de care beneficiază categoria socială similară din ţările membre N.A.T.O. şi U.E., cu acelaşi nivel de competenţă profesională, de specialitate şi de stat major, care asigură nivelul de interoperabilitate cerut în acţiuni comune.
4. Conştientizarea deplină a membrilor Asociaţiei asupra statului acesteia de organizaţie nonguvernamentală cu acţiune în domeniul securităţii şi apărării ţării, nonprofit, apolitică şi de utilitate publică, cunoaşterea obiectivelor asumate la constituirea ei, care pe lângă cele de ordin social, constau în cultivarea trecutului istoric al Armatei şi Poporului Român, promovarea valorilor fundamentale ale democraţiei şi statului de drept, a intereselor naţionale, a sentimentului de camaraderie dintre cadrele militare în rezervă şi în retragere şi cele din activitate.
5. Valorificarea superioară a potenţialului oferit de corpul de specialişti şi experţi din rândurile cadrelor militare în rezervă/retragere, în vederea reprezentării A.N.C.M.R.R. în Parlamentul României, în instituţiile publice centrale şi locale, precum şi valorificarea statutului dobândit de „persoană juridică de utilitate publică”, pentru identificarea şi promovarea unor proiecte de parteneriat viabil cu Ministerul Apărării Naţionale, şi atragerea de noi resurse de finanţare în folosul Asociaţiei, inclusiv din fonduri europene, pe bază de proiecte fezabile.
6. Extinderea colaborării cu structurile asociative cu care A.N.C.M.R.R. are protocoale de afiliere/colaborare, precum şi cu cele similare din Sistemul naţional de apărare, ordine, publică şi siguranţă naţională; întărirea şi diversificarea contactelor internaţionale la nivelul asociaţiilor cadrelor militare în rezervă, care să contribuie la statornicirea şi dezvoltarea relaţiilor dintre Armata Română şi Armatele ţărilor vecine şi a celor membre N.A.T.O. şi U.E.
7. Promovarea de noi forme, metode, şi căi pentru afirmarea pe plan intern şi, pe cât posibil, pe plan internaţional, a imaginii A.N.C.M.R.R., activizarea instituţiei purtătorului de cuvânt al Asociaţiei, îmbunătăţirea relaţiilor cu mass-media militară şi civilă, în sprijinul demersurilor Asociaţiei şi pentru strângerea rândurilor
A.N.C.M.R.R. prin aderarea a cât mai multe cadre militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării naţionale.
8. Asigurarea de spaţii corespunzătoare pentru buna funcţionare a A.N.C.M.R.R., la nivel central şi la nivelul filialelor judeţene şi de sector, precum şi pentru asociaţiile afiliate.

CAPITOLUL III

ACTIVITĂŢI ŞI DEMERSURI PE DOMENII DE ACTIVITATE.

A. ÎN DOMENIUL SPECIFIC
1. Îmbunătăţirea Statutului A.N.C.M.R.R. cu modificările şi completările aprobate de Conferinţele Naţionale – extraordinară din 2007, a VI-a 2009 şi a VII-a 2013. Asigurarea îndeplinirii şi respectării riguroase a prevederilor sale la toate nivelele organizaţional – funcţionale
2. Identificarea şi folosirea tuturor oportunităţilor legale pentru a determina redefinirea clară şi afirmarea (conştientizarea) conceptului de rezervă, ca parte integrantă a componentei active a armatei; a poziţiei şi statutului personalului militar de rezervă, a drepturilor legal cuvenite şi a obligaţiilor acestuia de corp socio-profesional distinct al societăţii româneşti; prevenirea degradării acestui statut prin diminuarea sau anularea unor facilităţi obţinute ca urmare a specificităţii serviciului militar ca profesie, a condiţiilor deosebite impuse de executarea acestuia.
3. Conştientizarea cadrelor militare în rezervă/retragere, precum şi a societăţii civile asupra naturii, menirii şi obiectivelor A.N.C.M.R.R. ca structură asociativă a tuturor ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă/retragere, asupra profundelor semnificaţii şi autenticităţii valorilor noilor însemne heraldice proprii, adoptate pentru prima dată în mod oficial după anul 2007, între care se remarcă Steagul de identificare şi Emblema de onoare.
4. Solicitarea perseverentă şi realizarea de întâlniri periodice ale Biroului Permanent Central cu: preşedintele României, comandant suprem al Forţelor Armate; ministrul Apărării Naţionale, şeful Statului Major General; membri ai Parlamentului României; cu conducerile Direcţiilor management resurse umane, calitatea vieţii personalului, financiar-contabile, legislaţie şi asistenţă juridică, medicală şi sănătate, Casei de asigurări pentru sănătate pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comandamentului logistic întrunit, şefii statelor majore ale categoriilor de forţe armate ş.a., pentru a prezenta problemele care preocupă cadrele militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale şi a le solicita sprijin în soluţionarea acestora.; asemenea Întâlniri se vor promova şi la nivelul filialelor cu organele locale civile şi militare.
5. Organizarea unor dezbateri pe diverse teme de interes pentru cadrele militare în rezervă/retragere-pensionari militari, de genul; „Necesitatea existenţei unei structuri asociative puternice, reprezentative, în vederea apărării unităţii de corp şi a drepturilor câştigate prin lege” sau „A.N.C.M.R.R. – o soluţie pentru ridicarea standardului de viaţă” ş.a. Asemenea acţiuni se vor desfăşura în toate filialele Asociaţiei şi în asociaţiile afiliate.
6. Asigurarea colaborării permanente, pe plan local şi central, cu reprezentanţii mass-media, pentru prezentarea diverselor aspecte din problematica de preocupări ale A.N.C.M.R.R., ale cadrelor militare în rezervă/retragere şi inducerea în opinia publică a unui curent favorabil acestora şi Armatei României.
7. Urmărirea derulării veniturilor şi cheltuielilor anuale cu încadrarea în bugetul aprobat şi justificarea legală a acestora, respectarea obligaţiilor pe linie fiscală şi financiară, precum şi asigurarea exercitării auditului, unde se impune.

B. ÎN DOMENIUL STUDII ŞI ANALIZE.
1. Elaborarea unor lucrări (sinteze), articole, comunicări, având ca tematică, de
principiu:
a/ Structurile asociative similare din Armatele N.A.T.O., în special din ţările europene;
b/ Standarde ale drepturilor fostelor cadre militare în armatele ţărilor membre N.A.T.O. – pensie, asistenţă sanitară şi medicală, facilităţi financiare, statut social ş.a.;
c/ Oportunitatea proiectelor de parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu instituţiile publice locale – raporturi concrete, posibilităţi, beneficii;
d/ Îmbunătăţirea formei grafice, tematicii şi conţinutului de imagine ale revistei „Rezerva Oştirii Române” – o nouă structură formativă, dezvoltarea reţelei de redactori, colaboratori la filiale şi subfiliale;
e/ Efectele contribuţiei A.N.C.M.R.R. la elaborarea actelor normative specifice, regulamente şi ordine generale ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru îmbunătăţirea statutului cadrelor militare în rezervă/retragere;
f/ Coordonatele nivelului de trai al cadrelor militare în rezervă/retragere şi al familiilor acestora exprimate prin condiţii sociale, de asistenţă sanitară şi medicală, de acces la ofertele materiale şi spirituale ale societăţii.
2. Studiu pe tema „Căile de manifestare a A.N.C.M.R.R. ca structură asociativă de utilitate publică şi partener viabil al Ministerului Apărării Naţionale. Valorificarea statutului de utilitate publică în diversificarea posibilităţilor de colaborare cu instituţiile publice locale, în vederea găsirii unor surse legale de finanţare a acţiunilor Asociaţiei, la toate nivelele ierarhice”.
3. Studiu pe tema „Statul Major General şi cadrele militare în rezervă/ retragere”.
4. Studiu pe tema „Căi şi modalităţi de evaluare şi valorificare superioară a potenţialului ştiinţific şi de experienţă existent în rândul cadrelor militare în rezervă/retragere, în interesul propăşirii şi apărării ţării”, difuzarea acestuia prin intermediul mass-mediei şi trimiterea lui principalelor instituţii publice centrale şi locale.
5. Valorificarea parteneriatului cu U.N.Ap, , Ac.M.T. şi A.O.S.R. (Secţia Ştiinţe Militare) pentru actualizarea cunoştinţelor cadrelor militare în rezervă/retragere în domeniile educaţiei şi culturii de securitate şi apărare, cu elemente noi care definesc fenomenul militar şi politico-militar contemporan naţional şi internaţional, precum: Securitate şi apărare naţională; Politica de securitate şi apărare comună a U.E. (PSAC); Strategia naţională de apărare a României; Strategia europeană de securitate (SES); Noul concept strategic al N.A.T.O. ; Stadiul transformărilor din Armata României ş.a. În acest scop va fi solicitat ajutorul structurilor de resort şi al camarazilor în activitate.

C. ÎN DOMENIUL LEGISLATIV-NORMATIV.
1. Monitorizarea atentă a procesului de elaborare şi adoptare a unor acte normative (legi, hotărâri de guvern şi ordonanţe guvernamentale, ordine, regulamente, instrucţiuni etc.) care vizează viaţa şi situaţia cadrelor militare în rezervă/retragere şi ale familiile acestora, funcţionarea A.N.C.M.R.R. şi a structurilor militare active, cunoaşterea din timp, în faza de proiect, a conţinutului şi prevederilor acestora, evaluarea reală a consecinţelor, formularea şi susţinerea amendamentelor care să ducă la evitarea unor urmări negative.
Se va insista ca la elaborarea proiectelor unor asemenea acte normative să
participe de fiecare dată un reprezentant al departamentelor A.N.C.M.R.R.
2. Reluarea tuturor demersurilor anterioare rămase fără finalizare sau neacceptate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Guvern, Preşedenţie şi Parlament, în vederea susţinerii rezolvării optime a problemelor care au făcut obiectul respectivelor demersuri.
3. Continuarea demersului procedural la Guvern şi Parlament pentru introducerea în procesul legislativ (prin procedura amendament parlamentar), a amendamentului propus de A.N.C.M.R.R. la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.
4. Implicarea în procesul procedural de legiferare, prin formularea de amendamente şi identificarea oportunităţilor legale pentru promovarea şi introducerea acestora în proiectele:
– Legii Statutului personalului militar;
– Legii pensiilor militare de stat.
5. Reluarea demersurilor procedurale în Parlament privind Legea structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale.
6. Demersuri către partenerii cu iniţiativă legislativă pentru promovarea propunerilor A.N.C.M.R.R. de modificare a Constituţiei României referitoare la statul naţional român şi la minorităţile etnice.
7. Identificarea tuturor oportunităţilor legale de acces gratuit sau cu costuri reduse, la:
– servicii medicale, stomatologice şi asistenţă sanitară, medicamente, aparate medicale şi proteze;
– facilităţi de cazare, recuperare şi agrement aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.
8. Intervenţie la Ministerul Finanţelor Publice pentru obţinerea direcţionării unui procent de 2 % din impozitul asupra pensiilor militare şi soldelor cadrelor militare în activitate, cu acordul acestora, în folosul A.N.C.M.R.R.
9. Prezentarea de propuneri Ministerului Apărării Naţionale privind alocarea fondurilor din buget pentru A.N.C.M.R.R., ca organizaţie de utilitate publică.
D. ÎN DOMENIUL ORGANIZATORIC.
1. Îmbunătăţirea organigramei funcţionale la nivel central şi teritorial – local, prin precizarea mai strictă a domeniilor de competenţă, a structurii şi a resurselor umane necesare, a relaţiilor informale şi de coordonare – colaborare; îmbunătăţirea muncii la nivelul aparatului central, pe baza unor programe şi planuri suple, incluzând acţiuni şi demersuri concrete, realiste şi credibile; îmbunătăţirea performanţelor membrilor aparatului central şi la nivelul fiecărei filiale; rezolvarea unor proiecte şi lucrări punctuale prin activitatea în comisii.
2. Extinderea legăturilor de comunicare cu filialele judeţene şi de sector, prin solicitarea, cu mai multă insistenţă, la forurile în drept, pentru crearea condiţiilor de folosire a Sistemului STAR şi acolo unde nu există în prezent, prin FAX şi prin SITE-ul Asociaţiei.
3. Eficientizarea şedinţelor structurilor de conducere permanente şi ale celor executive, precum şi a adunărilor lunare şi trimestriale, prin elaborarea temeinică a problemelor înscrise pe ordinea de zi, eliminarea discuţiilor inutile şi concretizarea acţiunilor şi măsurilor de întreprins pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.
4. Întocmirea planului anual cu principalele activităţi, difuzarea lui la membrii Biroului Permanent Central şi urmărirea realizării integrale a acestuia.
5. Organizarea sistematică de şedinţe de lucru cu grupul operativ, cu departamentele şi comisiile de specialitate ale aparatului central.
6. Completarea aparatului central de lucru la nivelul organigramei aprobate, cu cadre militare în rezervă/retragere membre ale A.N.C.M.R.R., care îşi manifestă dorinţa de a lucra, au competenţa şi experienţa necesare desfăşurării activităţii la acest nivel.
7. Completarea şi consultarea sistematică, în problemele majore şi complexe de rezolvat, a Grupului de consilieri seniori.
8. Completarea bazei materiale, în limita fondurilor disponibile aprobate, precum şi pe calea obţineri unor eventuale sponsorizări.
9. Intervenţii la Ministerul Apărării Naţionale şi la Statul Major General pentru asigurarea spaţiilor de lucru necesare conducerii centrale şi structurilor teritoriale ale A.N.C.M.R.R.
10. Îmbunătăţirea documentelor de informare a conducerilor filialelor şi a tuturor membrilor A.N.C.M.R.R.
11. Participarea la acţiuni comune, planificate împreună cu structurile afiliate şi cele similare, în spiritul respectării Statutului Asociaţiei şi prevederilor protocoalelor încheiate, potrivit obiectivelor convenite şi năzuinţelor exprimate de membrii A.N.C.M.R.R.
E. ÎN DOMENIUL INFORMAL – RELAŢIONAL.
1. Activizarea instituţiei purtătorului de cuvânt prin confirmarea în funcţie a unui general sau ofiţer în rezervă/retragere, cu abilităţi în domeniu şi constituirea unui colectiv coordonat de acesta, destinat intensificării colaborării cu mass-media – presa scrisă, radio şi televiziune – civilă şi militară.
2. Actualizarea protocoalelor de colaborare cu structurile similare; iniţierea şi menţinerea contactelor cu organizaţiile similare din armatele N.A.T.O. şi U.E., precum şi din ţările vecine României.
3. Instituirea unei colaborări permanente cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, atât la nivel central, cât şi la nivel local.
4. Intervenţie la organele locale ale administraţiei publice în vederea stabilirii de facilităţi de care să beneficieze cadrele militare în rezervă/retragere, la acţiunile cultural-educative organizate de instituţiile de profil – teatre, cinematografe, muzee, complexe expoziţionale, mănăstiri, case parohiale ş.a.
5. În vederea eficientizării activităţii Biroului Permanent Central şi a Consiliului Director şi pentru realizarea unui feedback pozitiv, se vor iniţia relaţii de colaborare cu Parlamentul României, Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, Ministerul Apărării Naţionale (inclusiv cu Direcţiile centrale), Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Patriarhia Ortodoxă Română, Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, consiliile judeţene, primării, precum şi cu mass-media şi structuri reprezentative ale societăţii civile.
6. Organizarea unor schimburi de experienţă între filiale, între Aparatul Central şi conducerile filialelor, în vederea cunoaşterii şi popularizării metodelor şi acţiunilor eficiente şi benefice, apreciate pe întreaga scară ierarhică.
F. ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
1. Menţinerea, consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor deja statornicite, cu structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în armatele statelor membre N.A.T.O. şi U.E., acordând prioritate celor din ţările vecine şi de natură specifică, aparte cu cele similare din Republica Moldova. Promovarea cu mai mare consecvenţă a aspectelor cu privire la înţelegerile şi declaraţiile comune semnate cu prilejul vizitelor reciproce.
2. Identificarea, stabilirea de contacte, schimburi de informaţii şi modalităţi de conlucrare cu structurile asociative similare din spaţiul de interes strategic al României şi al Armatei Române.
3. Studierea, identificarea şi stabilirea oportunităţilor şi modalităţilor de apropiere, în spiritul politicii externe a statului român, cu structurile asociative reprezentative ale cadrelor militare în rezervă/retragere (confederaţii, federaţii, comitete, iniţiative ş.a., prioritar cu C.I.O.R.), la nivel internaţional, interaliat şi regional, în măsura în care statutele şi obiectivele acestora sunt compatibile cu Statutul şi obiectivele A.N.C.M.R.R..
4. Sprijinirea şi coordonarea filialelor judeţene pentru identificarea de noi oportunităţi şi modalităţi de conlucrare şi relaţionare cu structuri limitrofe similare, în consolidarea şi dezvoltare contactelor cu cele din vecinătatea apropiată.

CAPITOLUL IV.
PROBLEME CONCLUZIVE ŞI TRANZITORII

Documentul Strategia Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere trebuie evaluat în funcţionalitatea sa dinamică şi creativă, nu ca un dat imuabil pentru întreaga perioadă de referinţă (2013 – 2017). Nu suntem confruntaţi cu o situaţie inexorabilă, ci cu un viitor deschis, plin de provocări, care trebuie să genereze o gândire şi o atitudine realiste şi penetrante în raport cu interesele majore, cu dezideratele şi năzuinţele tuturor membrilor Asociaţiei şi filialelor acesteia.
Viziunea cuprinsă în această Strategie reflectă evoluţiile preconizate la data elaborării documentului, precum şi încercarea de a găsi răspunsuri adecvate la problemele actuale şi previzibile pe termen mediu şi lung, cu care se confruntă sau este posibil să se confrunte cadrele militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale.
Trebuie avut în vedere, de asemenea, nu ca o scuză, ci ca o realitate recunoscută, faptul că la elaborarea unui astfel de document, pentru prima dată în existenţa de două decenii a Asociaţiei de după 1990, nu s-a beneficiat de o experienţă anterioară.
Situaţia internă şi internaţională a României, derulându-se în plin proces de globalizare şi în condiţiile unei crize economico – financiare care poate deveni de sistem, se manifestă într-o dinamică aparte, contradictorie, putând interveni numeroşi factori de instabilitate şi insecuritate.
Evoluţia Armatei într-o societate aflată sub dictatura banului şi a surselor de energie, poate deveni dramatică, fapt care ar înăspri situaţia nu numai a cadrelor militare active, ci şi a cadrelor militare în rezervă/retragere. De aceea, îmbunătăţirea strategiei, completarea ei în scopul de a face din A.N.C.M.R.R. o structură asociativă viabilă, aptă să reprezinte cu succes interesele tuturor cadrelor militare în rezervă/retragere şi, nu în ultimul rând, la implementarea ei pas cu pas, trebuie să participe cu originalitate şi specific caracterului propriu fiecărei structuri organizatorice, la toate nivelurile ierarhice ale Asociaţiei.
Prezenta Strategie constituie unul din documentele de fond care stau la baza planificării curente şi de perspectivă, la nivelul Asociaţiei – central, filiale judeţene şi de sector, subfiliale. Demersurile şi acţiunile înscrise în planurile de activitate vor trebui să reflecte cu necesitate voinţa de a îndeplini întocmai prevederile actualei Strategii.
În aceste condiţii, se impune mai mult ca oricând existenţa, cu caracter permanent, la nivel central, a unei Comisii de analiză, prognoză şi strategie, coordonată de preşedintele Asociaţiei, comisie care să urmărească implementarea şi realizarea riguroasă a prevederilor înscrise în document, să menţină atenţia constantă a departamentelor asupra îndeplinirii obiectivelor strategice, să informeze sistematic Biroul Permanent Central asupra stadiului de realizare atins şi să propună analiza cauzelor care determină rămânerile în urmă şi măsurile de întreprins, precum şi eventualele completări, în funcţie de evoluţii previzibile.
Asemenea analize vor avea loc simultan şi în plan teritorial, la nivelul comitetelor şi birourilor permanente ale filialelor, în limita competenţelor ce le revin.
Având în vedere periodicitatea reuniunilor Consiliului Director şi ale Conferinţei Naţionale, precum şi prevederile Statutului, Biroul Permanent Central
este împuternicit să analizeze sistematic diferitele aspecte ale implementării şi realizării strategiei, să-i aducă îmbunătăţirile şi completările necesare, informând despre aceasta şi supunându-le aprobării Consiliului Director şi, după caz, Conferinţei Naţionale a A.N.C.M.R.R.

Completările la Strategia A.N.C.M.R.R.
pentru perioada 2013 – 2017 au fost aprobate
de Conferinţa Naţională din 06.11.2013.