Prima pagină » Despre noi, Plan activități 2018 » Statut; Strategia ANCMRR

Statut; Strategia ANCMRR

( Daţi dublu clic )

STATUT ANCMRR 2019

 

S T R A T E G I A
PENTRU OPTIMIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII A.N.C.M.R.R      2013-2017

C U P R I N S

Capitolul I. Motivaţia elaborării, completării şi rolului Strategiei.
Capitolul II. Principalele obiective pe termen mediu şi lung.
Capitolul III. Activităţi şi demersuri pe domenii de activitate:
A. În domeniul specific.
B. În domeniul studii şi analize.
C. În domeniul legislativ-normativ.
D. În domeniul organizatoric;
E. În domeniul informal-relaţional.
F. În domeniul relaţiilor intrernaţionale.
Capitolul IV. Probleme concluzive şi tranzitorii.

CAPITOLUL I.
MOTIVAŢIA ELABORĂRII, COMPLETĂRII ŞI ROLULUI STRATEGIEI.

A/ Elaborarea strategiei şi a obiectivelor principale pe termen mediu şi lung este una din atribuţiile statutare ale Conferinţei Naţionale. Deşi această obligaţie a fost consacrată expres în Statutul adoptat la Conferinţa Naţională din 31.05.1991, rămânând constant în Articolul 18, aliniatul 2 şi după modificările ulterioare, inclusiv în Statutul în funcţiune până la Conferinţa Naţională din 2 iunie 2009, această atribuţie nu a fost materializată.
Demersul în direcţia elaborării şi implementării primei strategii de optimizare a organizării şi funcţionării A.N.C.M.R.R. adoptat de Conferinţa Naţională din iunie 2009, ca document de sine stătător, are un conţinut complex, numeroase conotaţii şi motivaţii edificatoare, între care:
a/ Moştenitoare a Corpului de rezervă al Armatei Române, constituit începând din anul 1864, a primei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/ retragere, constituită în anul 1925, desfiinţată abuziv în 1948 şi reînfiinţată în 1990, A.N.C.M.R.R. are în evoluţia sa o legitimitate istorică.
Reluarea activităţii după 1990 a reafirmat necesitatea unirii acestei importante categorii de cadre militare într-o structură asociativă reprezentativă, structură menită a le apăra prestigiul şi drepturile specifice dobândite prin Constituţie şi lege şi a face posibilă păstrarea şi apărarea spiritului şi unităţii de corp, demnitatea şi onoarea, valori fundamentale asumate de înaintaşii noştri prin deviza „Patrie – Onoare – Demnitate”, în fruntea cărora s-au aflat, în fiecare etapă, personalităţi militare de prestigiu. Avem datoria sacră să dezvoltăm această tradiţie, scumpă nouă tuturor, ţinând seamă permanent de evoluţia societăţii româneşti, de vulnerabilităţile şi de ameninţările de care nu sunt ferite nici cadrele militare în rezervă/retragere, provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale.
b/ Transformarea organismului militar românesc, dintr-o armata de masă în una profesionistă, prin aplicarea Strategiei de Transformare a Armatei României, a produs schimbări profunde şi în structura cadrelor militare în rezervă/retragre, provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale.
Celor care au ieşit din sistem ca urmare a îndeplinirii vechimii în muncă şi a limitei de vârstă, trecând în rezervă sau direct în retragere, li s-a alăturat un număr considerabil de cadre militare mai tinere, care au trebuit să părăsească anticipat sistemul, ca urmare a unor restructurări drastice, fiind sau nu beneficiari ai unei pensii militare de stat.
Evident, în aceste condiţii sfera intereselor şi preocupărilor, a orizontului de aşteptare a cadrelor militare aflate în această categorie, cât şi ale familiilor acestora, este amplificată în conţinut şi diversificată.
În timp ce pentru cadrele militare ieşite din sistem pentru limită de vârstă, după 30-40 ani de serviciu, prioritare sunt asigurarea integrală şi la timp a drepturilor de pensie, calitatea asistenţei sanitare şi medicale, a posibilităţilor de odihnă şi tratament, pentru cealaltă parte, suficient de numeroasă, interesul major îl reprezintă asigurarea posibilităţilor de valorizare a disponibilităţilor specifice vârstei lor încă tinere, supunându-se, în acelaşi timp, unui dificil proces de conversie profesională.
Devine clar că A.N.C.M.R.R., fiind cea mai reprezentativă structură asociativă a cadrelor militare în rezervă/retragere (a tuturor pensionarilor militari), nu mai poate acţiona după reţete unice, ca şi când interesele şi preocupările acestora ar fi uniforme, liniare, neîmbrăcând o gamă de aspecte deosebit de diversă şi complexă.
c/ Statutul de ţară membră a N.A.T.O. şi a Uniunii Europene pune noi cerinţe de conlucrare internaţională, nu numai în faţa structurilor militare active ale României, ci şi în faţa A.N.C.M.R.R., structură asociativă reprezentativă.
În decursul celor aproape două decenii de existenţă, după reluarea activităţii în anul 1990, în domeniul relaţiilor internaţionale s-a acumulat deja o experienţă bogată. Începând din anul 1997, Asociaţia a fost invitată să participe la numeroase activităţi organizate de Confederaţia Internaţională a Ofiţerilor în Rezervă – Parteneriat pentru Pace (CIOR – PfP), iar în a doua jumătate a anului 2008, A.N.C.M.R.R. a primit invitaţia de adera la Carta Rezervistului European.
Evident, într-o gamă diversificată de relaţii internaţionale pentru A.N.C.M.R.R. se creează numeroase oportunităţi care trebuie fructificate cu maximă eficienţă; în cadrul acestor relaţii avem de primit, dar şi de dat, sub raportul experienţei acumulate în cele peste opt decenii şi jumătate care au trecut de la constituirea primei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/retragere din Armata României.
Realizarea interacţiunii A.N.C.M.R.R. cu structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă din celelalte armate moderne, îndeosebi din armatele ţărilor N.A.T.O. şi Uniunii Europene, cerinţă imperioasă a actualei etape, impune existenţa unei strategii temeinic elaborate.
d/ Nu în ultimul rând, este necesară o strategie de modernizare a A.N.C.M.R.R., de eficientizare şi optimizare a activităţii specifice, pentru menţinerea şi creşterea prestigiului cadrelor militare în rezervă/retragere, inducerea în opinia publică a imaginii reale a Armatei şi a Corpului cadrelor militare în rezervă/retragere al acesteia, reprezentate de Asociaţie prin cele 47 Filiale judeţene şi de sector ale Capitalei, precum şi prin cele peste 85 subfiliale.
Concomitent, se impune mai multă vigoare, perseverenţă, dârzenie şi străduinţă demersurilor destinate recunoaşterii A.N.C.M.R.R. de către Guvernul, Parlamentul şi Preşedinţia României, ca cea mai importantă structură asociativă, capabilă să reprezinte cu demnitate şi onoare interesele tuturor cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale şi ale familiilor acestora. Se înţelege că şi pentru aceasta avem nevoie de o strategie temeinic elaborată.
B/ Conferinţa Naţională din noiembrie 2013 a evaluat cu satisfacţie faptul că în cei patru ani care au trecut de la adoptarea ei în 2009, Strategia A.N.C.M.R.R. s-a dovedit a fi o realizare remarcabilă. Acţionând pe baza şi în spiritul ei s-a reuşit afirmarea fără precedent a legitimităţii istorice şi juridice, reprezentativităţii, utilităţii şi notorietăţii publice ale A.N.C.M.R.R., s-au obţinut succese importante în ,,bătălii” dificile, precum cea a pensiilor legal cuvenite cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Armata României.
Important este faptul că, în procesul implementării acesteia, nu s-au identificat prevederi caduce, acestea fiind valabile în continuare, pe termen mediu şi lung.
Consemnând această realitate, pe baza unei analize temeinice, Biroul Permanent Central a ajuns la concluzia că se impun totuşi unele completări sau particularizări armonizate contextului general–social în care A.N.C.M.R.R. îşi desfăşoară activitatea. Astfel. Biroul Permanent Central a propus Conferinţei Naţionale şi aceasta a aprobat, completarea Strategiei pentru perioada 2013-2017 şi în perspectivă, cu nouă amendamente care se regăsesc în actualul text, toate vizând capitolul III, ,,Activităţi şi demersuri pe domenii de activitate”.
C/ Prezenta Strategie, reprezentând viziunea strategică pe termen mediu şi lung a Consiliului Director, Biroului Permanent Central, a filialelor judeţene şi de sector, are menirea de a sugera căile de urmat pentru a legitima în societatea românească A.N.C.M.R.R., ca fiind cea mai reprezentativă structură asociativă a tuturor cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, ca parte a societăţii civile, ca partener viabil al ministerului de resort.
Strategia este menită să pună la dispoziţia factorilor de decizie, pe întreaga scară ierarhică a Asociaţiei, o viziune consolidată asupra configurării viitoare şi perfecţionării acţiunilor A.N.C.M.R.R., la toate nivelurile organizaţionale.

CAPITOLUL II.
PRINCIPALELE OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG
.

1. Afirmarea legitimităţii statutului asumat de A.N.C.M.R.R., ca principală structură asociativă reprezentativă a tuturor ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă/retragere, proveniţi din activitate în Ministerul Apărării Naţionale; asigurarea înţelegerii pe plan superior a rolului şi locului Asociaţiei în raport cu Armata României, Parlament, Preşedinţie, Guvern şi celelalte instituţii publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.
2. Asigurarea unităţii organizatorice şi de acţiune a structurilor componente ale Asociaţiei, respectarea întocmai a Statutului acesteia de către toţi membrii săi, în deplină libertate de manifestare în afara A.N.C.M.R.R., a opţiunilor lor politice, ideologice, religioase, sociale, artistice şi de orice altă natură; îmbunătăţirea funcţionării A.N.C.M.R.R. la toate nivelele organizatorice, perfecţionarea legăturilor informale şi de sprijin a tuturor membrilor săi, în vederea eficientizării acţiunilor întreprinse de conducerea centrală şi de conducerile filialelor teritoriale.
3. Monitorizarea permanentă a respectării de către toate instituţiile statului a dispoziţiilor legale privind drepturile cadrelor militare în rezervă/retragere, în scopul acordării integrale şi la timp a acestora şi asigurării unei stări sociale şi de viaţă decentă lor şi familiilor acestora; intensificarea şi eficientizarea acţiunilor A.N.C.M.R.R. pentru ridicarea calităţii vieţii cadrelor militare în rezervă/retragere la nivelul standardelor de care beneficiază categoria socială similară din ţările membre N.A.T.O. şi U.E., cu acelaşi nivel de competenţă profesională, de specialitate şi de stat major, care asigură nivelul de interoperabilitate cerut în acţiuni comune.
4. Conştientizarea deplină a membrilor Asociaţiei asupra statului acesteia de organizaţie nonguvernamentală cu acţiune în domeniul securităţii şi apărării ţării, nonprofit, apolitică şi de utilitate publică, cunoaşterea obiectivelor asumate la constituirea ei, care pe lângă cele de ordin social, constau în cultivarea trecutului istoric al Armatei şi Poporului Român, promovarea valorilor fundamentale ale democraţiei şi statului de drept, a intereselor naţionale, a sentimentului de camaraderie dintre cadrele militare în rezervă şi în retragere şi cele din activitate.
5. Valorificarea superioară a potenţialului oferit de corpul de specialişti şi experţi din rândurile cadrelor militare în rezervă/retragere, în vederea reprezentării A.N.C.M.R.R. în Parlamentul României, în instituţiile publice centrale şi locale, precum şi valorificarea statutului dobândit de „persoană juridică de utilitate publică”, pentru identificarea şi promovarea unor proiecte de parteneriat viabil cu Ministerul Apărării Naţionale, şi atragerea de noi resurse de finanţare în folosul Asociaţiei, inclusiv din fonduri europene, pe bază de proiecte fezabile.
6. Extinderea colaborării cu structurile asociative cu care A.N.C.M.R.R. are protocoale de afiliere/colaborare, precum şi cu cele similare din Sistemul naţional de apărare, ordine, publică şi siguranţă naţională; întărirea şi diversificarea contactelor internaţionale la nivelul asociaţiilor cadrelor militare în rezervă, care să contribuie la statornicirea şi dezvoltarea relaţiilor dintre Armata Română şi Armatele ţărilor vecine şi a celor membre N.A.T.O. şi U.E.
7. Promovarea de noi forme, metode, şi căi pentru afirmarea pe plan intern şi, pe cât posibil, pe plan internaţional, a imaginii A.N.C.M.R.R., activizarea instituţiei purtătorului de cuvânt al Asociaţiei, îmbunătăţirea relaţiilor cu mass-media militară şi civilă, în sprijinul demersurilor Asociaţiei şi pentru strângerea rândurilor
A.N.C.M.R.R. prin aderarea a cât mai multe cadre militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării naţionale.
8. Asigurarea de spaţii corespunzătoare pentru buna funcţionare a A.N.C.M.R.R., la nivel central şi la nivelul filialelor judeţene şi de sector, precum şi pentru asociaţiile afiliate.

CAPITOLUL III

ACTIVITĂŢI ŞI DEMERSURI PE DOMENII DE ACTIVITATE.

A. ÎN DOMENIUL SPECIFIC
1. Îmbunătăţirea Statutului A.N.C.M.R.R. cu modificările şi completările aprobate de Conferinţele Naţionale – extraordinară din 2007, a VI-a 2009 şi a VII-a 2013. Asigurarea îndeplinirii şi respectării riguroase a prevederilor sale la toate nivelele organizaţional – funcţionale
2. Identificarea şi folosirea tuturor oportunităţilor legale pentru a determina redefinirea clară şi afirmarea (conştientizarea) conceptului de rezervă, ca parte integrantă a componentei active a armatei; a poziţiei şi statutului personalului militar de rezervă, a drepturilor legal cuvenite şi a obligaţiilor acestuia de corp socio-profesional distinct al societăţii româneşti; prevenirea degradării acestui statut prin diminuarea sau anularea unor facilităţi obţinute ca urmare a specificităţii serviciului militar ca profesie, a condiţiilor deosebite impuse de executarea acestuia.
3. Conştientizarea cadrelor militare în rezervă/retragere, precum şi a societăţii civile asupra naturii, menirii şi obiectivelor A.N.C.M.R.R. ca structură asociativă a tuturor ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă/retragere, asupra profundelor semnificaţii şi autenticităţii valorilor noilor însemne heraldice proprii, adoptate pentru prima dată în mod oficial după anul 2007, între care se remarcă Steagul de identificare şi Emblema de onoare.
4. Solicitarea perseverentă şi realizarea de întâlniri periodice ale Biroului Permanent Central cu: preşedintele României, comandant suprem al Forţelor Armate; ministrul Apărării Naţionale, şeful Statului Major General; membri ai Parlamentului României; cu conducerile Direcţiilor management resurse umane, calitatea vieţii personalului, financiar-contabile, legislaţie şi asistenţă juridică, medicală şi sănătate, Casei de asigurări pentru sănătate pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comandamentului logistic întrunit, şefii statelor majore ale categoriilor de forţe armate ş.a., pentru a prezenta problemele care preocupă cadrele militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale şi a le solicita sprijin în soluţionarea acestora.; asemenea Întâlniri se vor promova şi la nivelul filialelor cu organele locale civile şi militare.
5. Organizarea unor dezbateri pe diverse teme de interes pentru cadrele militare în rezervă/retragere-pensionari militari, de genul; „Necesitatea existenţei unei structuri asociative puternice, reprezentative, în vederea apărării unităţii de corp şi a drepturilor câştigate prin lege” sau „A.N.C.M.R.R. – o soluţie pentru ridicarea standardului de viaţă” ş.a. Asemenea acţiuni se vor desfăşura în toate filialele Asociaţiei şi în asociaţiile afiliate.
6. Asigurarea colaborării permanente, pe plan local şi central, cu reprezentanţii mass-media, pentru prezentarea diverselor aspecte din problematica de preocupări ale A.N.C.M.R.R., ale cadrelor militare în rezervă/retragere şi inducerea în opinia publică a unui curent favorabil acestora şi Armatei României.
7. Urmărirea derulării veniturilor şi cheltuielilor anuale cu încadrarea în bugetul aprobat şi justificarea legală a acestora, respectarea obligaţiilor pe linie fiscală şi financiară, precum şi asigurarea exercitării auditului, unde se impune.

B. ÎN DOMENIUL STUDII ŞI ANALIZE.
1. Elaborarea unor lucrări (sinteze), articole, comunicări, având ca tematică, de
principiu:
a/ Structurile asociative similare din Armatele N.A.T.O., în special din ţările europene;
b/ Standarde ale drepturilor fostelor cadre militare în armatele ţărilor membre N.A.T.O. – pensie, asistenţă sanitară şi medicală, facilităţi financiare, statut social ş.a.;
c/ Oportunitatea proiectelor de parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu instituţiile publice locale – raporturi concrete, posibilităţi, beneficii;
d/ Îmbunătăţirea formei grafice, tematicii şi conţinutului de imagine ale revistei „Rezerva Oştirii Române” – o nouă structură formativă, dezvoltarea reţelei de redactori, colaboratori la filiale şi subfiliale;
e/ Efectele contribuţiei A.N.C.M.R.R. la elaborarea actelor normative specifice, regulamente şi ordine generale ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru îmbunătăţirea statutului cadrelor militare în rezervă/retragere;
f/ Coordonatele nivelului de trai al cadrelor militare în rezervă/retragere şi al familiilor acestora exprimate prin condiţii sociale, de asistenţă sanitară şi medicală, de acces la ofertele materiale şi spirituale ale societăţii.
2. Studiu pe tema „Căile de manifestare a A.N.C.M.R.R. ca structură asociativă de utilitate publică şi partener viabil al Ministerului Apărării Naţionale. Valorificarea statutului de utilitate publică în diversificarea posibilităţilor de colaborare cu instituţiile publice locale, în vederea găsirii unor surse legale de finanţare a acţiunilor Asociaţiei, la toate nivelele ierarhice”.
3. Studiu pe tema „Statul Major General şi cadrele militare în rezervă/ retragere”.
4. Studiu pe tema „Căi şi modalităţi de evaluare şi valorificare superioară a potenţialului ştiinţific şi de experienţă existent în rândul cadrelor militare în rezervă/retragere, în interesul propăşirii şi apărării ţării”, difuzarea acestuia prin intermediul mass-mediei şi trimiterea lui principalelor instituţii publice centrale şi locale.
5. Valorificarea parteneriatului cu U.N.Ap, , Ac.M.T. şi A.O.S.R. (Secţia Ştiinţe Militare) pentru actualizarea cunoştinţelor cadrelor militare în rezervă/retragere în domeniile educaţiei şi culturii de securitate şi apărare, cu elemente noi care definesc fenomenul militar şi politico-militar contemporan naţional şi internaţional, precum: Securitate şi apărare naţională; Politica de securitate şi apărare comună a U.E. (PSAC); Strategia naţională de apărare a României; Strategia europeană de securitate (SES); Noul concept strategic al N.A.T.O. ; Stadiul transformărilor din Armata României ş.a. În acest scop va fi solicitat ajutorul structurilor de resort şi al camarazilor în activitate.

C. ÎN DOMENIUL LEGISLATIV-NORMATIV.
1. Monitorizarea atentă a procesului de elaborare şi adoptare a unor acte normative (legi, hotărâri de guvern şi ordonanţe guvernamentale, ordine, regulamente, instrucţiuni etc.) care vizează viaţa şi situaţia cadrelor militare în rezervă/retragere şi ale familiile acestora, funcţionarea A.N.C.M.R.R. şi a structurilor militare active, cunoaşterea din timp, în faza de proiect, a conţinutului şi prevederilor acestora, evaluarea reală a consecinţelor, formularea şi susţinerea amendamentelor care să ducă la evitarea unor urmări negative.
Se va insista ca la elaborarea proiectelor unor asemenea acte normative să
participe de fiecare dată un reprezentant al departamentelor A.N.C.M.R.R.
2. Reluarea tuturor demersurilor anterioare rămase fără finalizare sau neacceptate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Guvern, Preşedenţie şi Parlament, în vederea susţinerii rezolvării optime a problemelor care au făcut obiectul respectivelor demersuri.
3. Continuarea demersului procedural la Guvern şi Parlament pentru introducerea în procesul legislativ (prin procedura amendament parlamentar), a amendamentului propus de A.N.C.M.R.R. la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.
4. Implicarea în procesul procedural de legiferare, prin formularea de amendamente şi identificarea oportunităţilor legale pentru promovarea şi introducerea acestora în proiectele:
– Legii Statutului personalului militar;
– Legii pensiilor militare de stat.
5. Reluarea demersurilor procedurale în Parlament privind Legea structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale.
6. Demersuri către partenerii cu iniţiativă legislativă pentru promovarea propunerilor A.N.C.M.R.R. de modificare a Constituţiei României referitoare la statul naţional român şi la minorităţile etnice.
7. Identificarea tuturor oportunităţilor legale de acces gratuit sau cu costuri reduse, la:
– servicii medicale, stomatologice şi asistenţă sanitară, medicamente, aparate medicale şi proteze;
– facilităţi de cazare, recuperare şi agrement aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.
8. Intervenţie la Ministerul Finanţelor Publice pentru obţinerea direcţionării unui procent de 2 % din impozitul asupra pensiilor militare şi soldelor cadrelor militare în activitate, cu acordul acestora, în folosul A.N.C.M.R.R.
9. Prezentarea de propuneri Ministerului Apărării Naţionale privind alocarea fondurilor din buget pentru A.N.C.M.R.R., ca organizaţie de utilitate publică.
D. ÎN DOMENIUL ORGANIZATORIC.
1. Îmbunătăţirea organigramei funcţionale la nivel central şi teritorial – local, prin precizarea mai strictă a domeniilor de competenţă, a structurii şi a resurselor umane necesare, a relaţiilor informale şi de coordonare – colaborare; îmbunătăţirea muncii la nivelul aparatului central, pe baza unor programe şi planuri suple, incluzând acţiuni şi demersuri concrete, realiste şi credibile; îmbunătăţirea performanţelor membrilor aparatului central şi la nivelul fiecărei filiale; rezolvarea unor proiecte şi lucrări punctuale prin activitatea în comisii.
2. Extinderea legăturilor de comunicare cu filialele judeţene şi de sector, prin solicitarea, cu mai multă insistenţă, la forurile în drept, pentru crearea condiţiilor de folosire a Sistemului STAR şi acolo unde nu există în prezent, prin FAX şi prin SITE-ul Asociaţiei.
3. Eficientizarea şedinţelor structurilor de conducere permanente şi ale celor executive, precum şi a adunărilor lunare şi trimestriale, prin elaborarea temeinică a problemelor înscrise pe ordinea de zi, eliminarea discuţiilor inutile şi concretizarea acţiunilor şi măsurilor de întreprins pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.
4. Întocmirea planului anual cu principalele activităţi, difuzarea lui la membrii Biroului Permanent Central şi urmărirea realizării integrale a acestuia.
5. Organizarea sistematică de şedinţe de lucru cu grupul operativ, cu departamentele şi comisiile de specialitate ale aparatului central.
6. Completarea aparatului central de lucru la nivelul organigramei aprobate, cu cadre militare în rezervă/retragere membre ale A.N.C.M.R.R., care îşi manifestă dorinţa de a lucra, au competenţa şi experienţa necesare desfăşurării activităţii la acest nivel.
7. Completarea şi consultarea sistematică, în problemele majore şi complexe de rezolvat, a Grupului de consilieri seniori.
8. Completarea bazei materiale, în limita fondurilor disponibile aprobate, precum şi pe calea obţineri unor eventuale sponsorizări.
9. Intervenţii la Ministerul Apărării Naţionale şi la Statul Major General pentru asigurarea spaţiilor de lucru necesare conducerii centrale şi structurilor teritoriale ale A.N.C.M.R.R.
10. Îmbunătăţirea documentelor de informare a conducerilor filialelor şi a tuturor membrilor A.N.C.M.R.R.
11. Participarea la acţiuni comune, planificate împreună cu structurile afiliate şi cele similare, în spiritul respectării Statutului Asociaţiei şi prevederilor protocoalelor încheiate, potrivit obiectivelor convenite şi năzuinţelor exprimate de membrii A.N.C.M.R.R.
E. ÎN DOMENIUL INFORMAL – RELAŢIONAL.
1. Activizarea instituţiei purtătorului de cuvânt prin confirmarea în funcţie a unui general sau ofiţer în rezervă/retragere, cu abilităţi în domeniu şi constituirea unui colectiv coordonat de acesta, destinat intensificării colaborării cu mass-media – presa scrisă, radio şi televiziune – civilă şi militară.
2. Actualizarea protocoalelor de colaborare cu structurile similare; iniţierea şi menţinerea contactelor cu organizaţiile similare din armatele N.A.T.O. şi U.E., precum şi din ţările vecine României.
3. Instituirea unei colaborări permanente cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, atât la nivel central, cât şi la nivel local.
4. Intervenţie la organele locale ale administraţiei publice în vederea stabilirii de facilităţi de care să beneficieze cadrele militare în rezervă/retragere, la acţiunile cultural-educative organizate de instituţiile de profil – teatre, cinematografe, muzee, complexe expoziţionale, mănăstiri, case parohiale ş.a.
5. În vederea eficientizării activităţii Biroului Permanent Central şi a Consiliului Director şi pentru realizarea unui feedback pozitiv, se vor iniţia relaţii de colaborare cu Parlamentul României, Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, Ministerul Apărării Naţionale (inclusiv cu Direcţiile centrale), Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Patriarhia Ortodoxă Română, Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, consiliile judeţene, primării, precum şi cu mass-media şi structuri reprezentative ale societăţii civile.
6. Organizarea unor schimburi de experienţă între filiale, între Aparatul Central şi conducerile filialelor, în vederea cunoaşterii şi popularizării metodelor şi acţiunilor eficiente şi benefice, apreciate pe întreaga scară ierarhică.
F. ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
1. Menţinerea, consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor deja statornicite, cu structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere provenite din activitate în armatele statelor membre N.A.T.O. şi U.E., acordând prioritate celor din ţările vecine şi de natură specifică, aparte cu cele similare din Republica Moldova. Promovarea cu mai mare consecvenţă a aspectelor cu privire la înţelegerile şi declaraţiile comune semnate cu prilejul vizitelor reciproce.
2. Identificarea, stabilirea de contacte, schimburi de informaţii şi modalităţi de conlucrare cu structurile asociative similare din spaţiul de interes strategic al României şi al Armatei Române.
3. Studierea, identificarea şi stabilirea oportunităţilor şi modalităţilor de apropiere, în spiritul politicii externe a statului român, cu structurile asociative reprezentative ale cadrelor militare în rezervă/retragere (confederaţii, federaţii, comitete, iniţiative ş.a., prioritar cu C.I.O.R.), la nivel internaţional, interaliat şi regional, în măsura în care statutele şi obiectivele acestora sunt compatibile cu Statutul şi obiectivele A.N.C.M.R.R..
4. Sprijinirea şi coordonarea filialelor judeţene pentru identificarea de noi oportunităţi şi modalităţi de conlucrare şi relaţionare cu structuri limitrofe similare, în consolidarea şi dezvoltare contactelor cu cele din vecinătatea apropiată.

CAPITOLUL IV.
PROBLEME CONCLUZIVE ŞI TRANZITORII

Documentul Strategia Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere trebuie evaluat în funcţionalitatea sa dinamică şi creativă, nu ca un dat imuabil pentru întreaga perioadă de referinţă (2013 – 2017). Nu suntem confruntaţi cu o situaţie inexorabilă, ci cu un viitor deschis, plin de provocări, care trebuie să genereze o gândire şi o atitudine realiste şi penetrante în raport cu interesele majore, cu dezideratele şi năzuinţele tuturor membrilor Asociaţiei şi filialelor acesteia.
Viziunea cuprinsă în această Strategie reflectă evoluţiile preconizate la data elaborării documentului, precum şi încercarea de a găsi răspunsuri adecvate la problemele actuale şi previzibile pe termen mediu şi lung, cu care se confruntă sau este posibil să se confrunte cadrele militare în rezervă/retragere provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale.
Trebuie avut în vedere, de asemenea, nu ca o scuză, ci ca o realitate recunoscută, faptul că la elaborarea unui astfel de document, pentru prima dată în existenţa de două decenii a Asociaţiei de după 1990, nu s-a beneficiat de o experienţă anterioară.
Situaţia internă şi internaţională a României, derulându-se în plin proces de globalizare şi în condiţiile unei crize economico – financiare care poate deveni de sistem, se manifestă într-o dinamică aparte, contradictorie, putând interveni numeroşi factori de instabilitate şi insecuritate.
Evoluţia Armatei într-o societate aflată sub dictatura banului şi a surselor de energie, poate deveni dramatică, fapt care ar înăspri situaţia nu numai a cadrelor militare active, ci şi a cadrelor militare în rezervă/retragere. De aceea, îmbunătăţirea strategiei, completarea ei în scopul de a face din A.N.C.M.R.R. o structură asociativă viabilă, aptă să reprezinte cu succes interesele tuturor cadrelor militare în rezervă/retragere şi, nu în ultimul rând, la implementarea ei pas cu pas, trebuie să participe cu originalitate şi specific caracterului propriu fiecărei structuri organizatorice, la toate nivelurile ierarhice ale Asociaţiei.
Prezenta Strategie constituie unul din documentele de fond care stau la baza planificării curente şi de perspectivă, la nivelul Asociaţiei – central, filiale judeţene şi de sector, subfiliale. Demersurile şi acţiunile înscrise în planurile de activitate vor trebui să reflecte cu necesitate voinţa de a îndeplini întocmai prevederile actualei Strategii.
În aceste condiţii, se impune mai mult ca oricând existenţa, cu caracter permanent, la nivel central, a unei Comisii de analiză, prognoză şi strategie, coordonată de preşedintele Asociaţiei, comisie care să urmărească implementarea şi realizarea riguroasă a prevederilor înscrise în document, să menţină atenţia constantă a departamentelor asupra îndeplinirii obiectivelor strategice, să informeze sistematic Biroul Permanent Central asupra stadiului de realizare atins şi să propună analiza cauzelor care determină rămânerile în urmă şi măsurile de întreprins, precum şi eventualele completări, în funcţie de evoluţii previzibile.
Asemenea analize vor avea loc simultan şi în plan teritorial, la nivelul comitetelor şi birourilor permanente ale filialelor, în limita competenţelor ce le revin.
Având în vedere periodicitatea reuniunilor Consiliului Director şi ale Conferinţei Naţionale, precum şi prevederile Statutului, Biroul Permanent Central
este împuternicit să analizeze sistematic diferitele aspecte ale implementării şi realizării strategiei, să-i aducă îmbunătăţirile şi completările necesare, informând despre aceasta şi supunându-le aprobării Consiliului Director şi, după caz, Conferinţei Naţionale a A.N.C.M.R.R.

Completările la Strategia A.N.C.M.R.R.
pentru perioada 2013 – 2017 au fost aprobate
de Conferinţa Naţională din 06.11.2013.